Wat is de Rutte-regeling?

Geplaatst door OCO op 1 augustus 2022
Met de Rutte-regeling kan een scholier worden uitbesteed aan een andere school. Dit kan een school voor voortgezet onderwijs zijn, maar ook een school voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Dankzij de regeling krijgen scholieren die het onderwijs zonder diploma dreigen te verlaten, de kans om alsnog een diploma of startkwalificatie te halen. Leerlingen kunnen ook in andere situaties worden uitbesteed. Bijvoorbeeld als de eigen school bepaalde lesstof niet aanbiedt. Of als er op de andere school extra begeleiding mogelijk is.

Rutte-regeling: leerling uitbesteden aan een andere school

Met de Rutte-regeling kan een scholier worden uitbesteed aan een andere school, terwijl hij op de eigen school blijft ingeschreven. De leerling kan worden uitbesteed aan een school voor voortgezet onderwijs of een school voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Leerling en ouders moeten akkoord gaan met de uitbesteding.

Als een leerling wordt uitbesteed, sluiten de scholen een samenwerkingsovereenkomst (art. 2.100 WVO 2020). Hierin staat bijvoorbeeld:

  • het doel van de samenwerking;
  • de wijze waarop de scholen nagaan of het doel wordt bereikt;
  • het onderwijsprogramma;
  • de verdeling van het onderwijsgeld dat voor de scholier wordt verkregen.

Waarom uitbesteden?

De Rutte-regeling is ingevoerd omdat sommige leerlingen het voortgezet onderwijs dreigen te verlaten zonder diploma. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met de schoolse omgeving van het voortgezet onderwijs. Terwijl een VO-diploma nodig is om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving.

(Bron: Memorie van toelichting (30 068).

Wanneer uitbesteden aan andere school?

In de Rutte-regeling wordt niet streng omschreven wie wel en wie niet in aanmerking komt voor uitbesteding. Daardoor is er voor scholen en instellingen ruimte voor maatwerk.

Wel worden in de regeling drie globale situaties voor uitbesteding omschreven: groot risico op uitval, grotere kans op tweede VO-diploma of succes in vervolgonderwijs en efficiënt gebruik van onderwijsvoorzieningen.

Groot risico op uitval

Als de kans groot is dat een leerling in het derde of vierde leerjaar van het vmbo zonder diploma de school verlaat, kan hij worden uitbesteed aan een andere school of instelling die gerichte ondersteuning aanbiedt (art. 2 lid 1a Besluit samenwerking VO-BVE).

Grotere kans op tweede VO-diploma of succes in vervolgonderwijs

Soms wordt een leerling uitbesteed als de school denkt dat een leerling meer succes zal hebben in het vervolgonderwijs (mbo of hbo) als hij naast het reguliere onderwijsprogramma extra verrijking, verdieping en oriëntatie krijgt. De leerling kan dan worden uitbesteed aan een andere VO-school of een beroepsopleiding (art.2 lid 1b Besluit samenwerking VO-BVE).

Efficiënt gebruik onderwijsvoorzieningen

Soms wordt een leerling uitbesteed aan een andere school voor voortgezet onderwijs omdat:

  • de eigen school bepaalde lesstof niet kan aanbieden;
  • er op de eigen school te weinig leerlingen zijn voor een vak en met deze leerlingen erbij op een andere school een volwaardige klas kan worden gevormd;
  • er op de andere school extra begeleiding mogelijk is (art. 2 lid 1c Besluit Samenwerking VO-BVE).

Bij uitbesteding volgt de leerling voor ten hoogste de helft van het aantal klokuren van het onderwijsprogramma, lessen of stages aan de andere school of instelling (art. 2 lid 2 Besluit samenwerking VO-BVE).

Wanneer uitbesteden aan vavo?

Vavo is voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Volwassenen kunnen hier hun vmbo-t-, havo- of vwo-diploma halen door een volledige opleiding te volgen of slechts enkele vakken (art. 1.2.1 lid 1 WEB). Soms kunnen ook zestien- en zeventienjarigen naar het vavo.

In de wet staat namelijk dat een school de volgende leerlingen kan uitbesteden aan het vavo:

  • zestien- en zeventienjarigen die volgens de school een grotere kans hebben op een diploma of een volgend diploma (bijvoorbeeld na een vmbo-t-diploma een havo-diploma) als ze naar het volwassenenonderwijs gaan;
  • leerlingen van achttien jaar of ouder die ononderbroken in het voortgezet onderwijs ingeschreven zijn geweest en volgens de school een grotere kans hebben op een diploma of een volgend diploma als ze naar het volwassenenonderwijs gaan;
  • zestien- en zeventienjarigen die volgens de school een grotere kans op succes hebben in het vervolgonderwijs (mbo, hbo of universiteit) als zij na hun eindexamen naar het vavo gaan en hier examen doen in extra vakken (art. 3 Besluit samenwerking VO-BVE).

Leerlingen die naar het vavo gaan blijven ingeschreven op de VO-school, maar volgen daar geen onderwijs meer.

Meer informatie over het vavo staat in: