Wat is de Rutte-regeling?

Geplaatst door OCO op 23 september 2018
De Rutte-regeling is een maatregel die uitval in het voortgezet onderwijs tegengaat door leerlingen uit te besteden naar een andere school. Deze maatregel kan worden ingezet wanneer leerlingen geen diploma of startkwalificatie dreigen te halen, of om het onderwijs doelmatiger in te richten.
Zoek je meer informatie over het vavo? Lees dan ons artikel Kan ik naar vavo om een vmbo, havo of vwo diploma te behalen?

Besluit samenwerking VO-BVE of ‘Rutte-regeling’

Een leerling kan worden uitbesteed aan een andere school als de kans groter is om daar een diploma te halen. Dat kan een andere school voor voortgezet onderwijs zijn, of een school voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

Normaal gesproken is vavo bedoeld voor leerlingen van 18 jaar, maar dankzij de Rutte-regeling kunnen ook leerlingen van 16 of 17 jaar worden uitbesteed aan het vavo. Dit is vastgelegd in artikel 25a WVO en uitgewerkt in het Besluit samenwerking VO-BVE uit 2006. Dit besluit wordt ook wel ‘Rutte-regeling’ genoemd, Rutte was toen staatssecretaris van onderwijs.

De overwegingen om de regeling in te voeren zijn terug te lezen in de memorie van toelichting (30 068) die opent met:

“Sommige leerlingen dreigen het voortgezet onderwijs (VO) zonder diploma te verlaten omdat ze moeite hebben met de «schoolse» omgeving van het VO.”

Uitbesteding aan andere school voor voortgezet onderwijs

Er zijn verschillende redenen waarom wordt gekozen voor de uitbesteding van leerlingen aan een andere school voor voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld omdat het onderwijs dan ‘doelmatiger’ is, als:

  • de eigen school bepaalde lesstof niet kan aanbieden;
  • er op de eigen school te weinig leerlingen zijn voor een vak en met deze leerlingen erbij op een andere school een volwaardige klas kan worden gevormd;
  • er op de andere school extra begeleiding mogelijk is.

Uitbesteding aan vavo

Uitbesteding aan het vavo gebeurt meestal om uitval te voorkomen, bijvoorbeeld als:

  • wordt verwacht dat een leerling beter presteert in een minder schoolse en meer volwassen omgeving;
  • een leerling gezakt is voor een examen en in het vavo alleen nog de onvoldoende vakken hoeft over te doen.

Samenwerkingsovereenkomst

Als een leerling wordt ‘uitbesteed’ aan een andere school blijft deze op de eigen school ingeschreven. De scholen sluiten daarbij een ‘samenwerkingsovereenkomst’ waarin afspraken worden gemaakt hoe de scholen contact houden over de uitbestede leerling en over het overdragen van ‘bekostiging’ (geld dat de school waar de leerling staat ingeschreven van het ministerie van OCW ontvangt voor het onderwijs aan de leerling).

Vavo-onderwijs valt onder mbo

Het vavo is bedoeld als tweede kans onderwijs voor volwassen om alsnog een diploma voor vmbo-t, havo of vwo te halen. Op sommige scholen kan dit in deeltijd of in de avonduren, waardoor de opleiding kan worden gecombineerd met een baan. Het vavo valt niet onder de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), maar onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De WEB is vooral bekend als wet waar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) onder valt. De vavo-opleidingen worden aangeboden op MBO-instellingen en regionale opleidingscentra (ROC’s). De Rutte-regeling was nodig om ervoor te zorgen dat geld vanuit het voortgezet onderwijs ten behoeve van een 16- of 17-jarige leerling mag worden overgeheveld naar mbo-instellingen.