Onderwijswetten

Geplaatst door OCO op 31 augustus 2022
Op deze pagina wordt geprobeerd een zo volledig mogelijk overzicht van de regelgeving op het gebied van het onderwijsrecht te geven met o.a. artikel 23 Grondwet, de sectorwetten, leerplicht, medezeggenschap, toezicht en relevante AMvB’s en regelingen. Vrijwel alle wetten waar ouders rechten aan ontlenen zijn hieronder weergegeven. Maar ouders moeten zich bewust zijn van het feit dat de meeste onderwijswetten gericht zijn op de ‘bekostigingsrelatie’ tussen overheid en schoolbesturen. In het Nederlandse onderwijsstelsel staat qua wetgeving de onderwijsaanbieder centraal en helaas niet het leerrecht van het kind.

Grondwet

Sectorwetten

Het onderwijs is verdeeld in min of meer leeftijdsgebonden sectoren: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Passend onderwijs is verwerkt in de verschillende sectorwetten, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs worden geregeld in de Wet op de expertisecentra.

Voorschool

Besluiten en regelingen voorschool

Basisonderwijs

Besluiten en regelingen basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Besluiten en regelingen voortgezet onderwijs

 • Uitvoeringsbesluit WVO 2020 (UWVO 2020)
  BWBR0045787
 • Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens (in relatie tot lid 7, art 103b WVO over gebruik persoonsgebonden nummer)
  BWBR0031619
 • Regeling leerresutaten VO 2016
  BWBR0038374
 • Regeling Leerplusarrangement VO
  BWBR0025977

Wetten, besluiten en regelingen eindexamens voortgezet onderwijs

In verband met modernisering WVO vervallen wetten, besluiten en regelingen voortgezet onderwijs

Speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Besluiten en regelingen speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Middelbaar beroepsonderwijs

Besluiten en regelingen middelbaar beroepsonderwijs

Hoger onderwijs

Themawetten

Naast de meer leeftijdsgebonden sectorwetten zijn er thematische wetten waarin zaken als medezeggenschap, toezicht en leerplicht geregeld worden.

College voor Toetsen en examens

Leerplicht

Regelingen, aanpak en handboeken leerplicht

Medezeggenschap

Wet medezeggenschap op scholen (WMS)

Referentieniveaus

Registratie

Studiefinanciering

Toezicht

Overige wetten en regelgeving in relatie tot onderwijs

Er is ook algemene wetgeving van toepassing op het onderwijs. Een onderwijsinstelling is bijvoorbeeld werkgever (docenten zijn aangesteld), maar treedt soms ook op als bestuursorgaan (verwijdering van een leerling). Gelijke behandeling en bescherming persoonsgegevens zijn belangrijke principes waar ouders en leerlingen rechten aan ontlenen.

Overige besluiten

Gelijke behandeling

Veiligheid

Beide onderstaande regelingen zijn alleen van toepassing op verrichtingen van leerlingen die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Functies en bestuur