Ouderavond CC Einstein over kwaliteit en communicatie

Geplaatst door OCO op 3 juli 2012

Programma
Woensdag 20 juni vond een ouderavond plaats op de CC Einstein over kwaliteit en communicatie. De avond vond plaats onder begeleiding van OCO en Parents United. Ouders werden welkom geheten door de schooldirecteur. Het programma bestond uit drie delen:

  • bespreking van de resultaten van groep 8
  • bespreking van de werkwijze van de school
  • communicatie en ouderbetrokkenheid.

Emoties
Tijdens de avond bleek dat een aantal klachten uit het verleden naar het gevoel van de ouders niet bevredigend waren opgelost. Het ging daarbij daarbij vooral over zaken die veel emoties losmaken. Een aantal ouders had het gevoel dat de school anders had moeten handelen bij een ongeval. Ook waren er ouders die het gevoel hadden dat de school onvoldoende had opgelet op de gezondheid van hun kind toen hun kind zich niet goed voelde. Een moeder gaf aan het pijnlijk te hebben gevonden dat na een klein ongelukje de school de volgende dag geen belangstelling toonde hoe het ging met haar kind.
Eenzelfde soort discussie ontstond over de aanpak van de school bij het straffen van kinderen. De ouders waren het er over eens dat onrustige klassen slecht zijn voor de leerprestaties, er waren vooral veel zorgen rond de onrust in groep 5. Er was een vader die het gevoel had dat de leerkracht niet met hem wilde communiceren over het straffen van zijn kind.
De school benadrukte juist zo zorgvuldig mogelijk te willen handelen bij ongevallen, daarvoor zijn ook voldoende BHV-ers in de school aanwezig. Ook meende de school helder te zijn geweest bij het uitdelen van straf om te komen tot rust in de klas. De school kon zich moeilijk verweren omdat het hier om individuele gevallen ging waarbij al gesprekken met ouders hadden plaatsgevonden.
Het was duidelijk dat het bij een aantal ouders ontbrak aan vertrouwen in de school op het gebied van veiligheid en de opvoedkundige aanpak. De school gaf aan zich ervoor te willen inzetten dat vertrouwen te herstellen en te willen samenwerken met de ouders. Ook zei de directeur volop bezig te zijn met oplossingen voor de problemen in groep 5.

Resultaten
De voorgaande jaren was CC Einstein een van de hoogst scorende scholen van de scholen met een vergelijkbare leerlingsamenstelling in Nieuw-West, dit jaar scoorde groep 8 een stuk lager. Met ongeveer een kwart (27%) van de leerlingen was er nog een redelijk aantal kinderen dat advies voor havo of vwo had gekregen, maar ruim een derde (37%) van de leerlingen verlaat de school met een forse leerachterstand met een advies voor vmbo met leerwegondersteuning of praktijkonderwijs. Een verklaring van de school was dat deze klas veel last had gehad van het samenvoegen van kinderen afkomstig van verschillende locaties in de nieuwe school. Deze verklaring gaf ouders juist weer het gevoel dat hun kinderen te weinig aan leren zijn toegekomen. Ouders wilden weten wat de school extra had gedaan om de resultaten omhoog te krijgen. Een schema van de IB-er liet zien dat het niveau van deze groep wel was gestegen sinds groep 6.

Werkwijze school
Zoals tegenwoordig veel scholen doen maakt de school binnen de klas een indeling in drie niveaugroepen. Dit gebeurt op basis van de toetsresultaten. De snelste groep heeft weinig uitleg nodig, de middengroep krijgt normale uitleg en de langzaamste groep krijgt extra hulp van de leerkracht. Ouders kunnen hun kind beter ondersteunen met aandacht en hulp als ze beter op de hoogte zijn van deze werkwijze die nog onbekend bleek te zijn bij de ouders. Verder werd er gevraagd naar de verschillen tussen de toetsen uit de lesmethodes en de cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. Ouders gaven ook aan dat ze graag willen dat hun kinderen huiswerk meekrijgen zodat er meer uit de kinderen gehaald wordt. De directeur vertelde dat de school al bezig is met het ontwikkelen van huiswerkbeleid voor kinderen vanaf de jongste leeftijd tot en met groep 8. Dit zal ook met de medezeggenschapsraad besproken worden.

Communicatie en ouderbetrokkenheid
Er bleek onduidelijkheid te zijn over de functie van de ouderraad, sommige ouders dachten dat de ouderraad ook over de kwaliteit van de school meepraat terwijl de ouderraad zich vooral bezig houdt met het organiseren van sociale activiteiten. Het is juist de medezeggenschapsraad die meepraat over de kwaliteit en het beleid van de school. Ouders weten de medezeggenschapsraad moeilijk te vinden en ouders weten ook niet over welke onderwerpen de medezeggenschapsraad met het schoolbestuur praat. Om het vertrouwen van de ouders in de school te herstellen is het belangrijk dat de punten waar de ouders aandacht voor vragen in de medezeggenschapsraad met het schoolbestuur (of de schooldirectie) besproken worden. Voorgesteld is om de woordvoerder van de kritische groep ouders te vragen om een vorm van samenwerking te zoeken met de ouderraad en de medezeggenschapsraad om te zorgen dat de medezeggenschapsraad van alle zorgen van de ouders op de hoogte is.
Aan het einde van de avond zei de algemeen directeur van schoolbestuur dat het een avond was waarin emoties met elkaar botsten maar dat het goed was dat die geuit konden worden. Hij zei dat daarmee een belangrijke eerste stap was gezet en dat er meer bijeenkomsten zullen volgen waarbij steeds één van de onderwerpen behandeld zal worden.

Werkpunten

  • Respect van school en ouders voor elkaar waarbij men zich gehoord en gezien voelt en het gevoel deelt dat ouder en school samen werken aan een veilige omgeving waarin het beste uit het kind gehaald wordt.
  • Beleid en communicatie over veiligheid met incidentenregistratie en ongevallenprotocol.
  • Gezamenlijke visie en samenwerking ouders en school in opvoedkundige aanpak, ook in straffen en belonen.
  • Inzet ouders en school om het maximale te halen uit de kinderen met betere communicatie over werkwijze en resultaten school, met daarbinnen ook huiswerkbeleid.
  • Toegankelijke informatie met website up-to-date met nieuwsbrieven, bekendheid ouderraad en medezeggenschapsraad (duidelijkheid functies, fotolijst, contactgegevens), vergaderingen en vergaderstuken medezeggenschapsraad openbaar toegankelijk en online beschikbaar.
Meer artikelen over Blog