Visiedocument schoolbesturen Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2015-2020 (RPO)

Geplaatst door Menno van de Koppel op 2 juni 2014
Uitdagingen waar de Amsterdamse schoolbesturen voor staan zijn het opvangen van een groeiend aantal leerlingen en het waarborgen van een gevarieerd onderwijsaanbod van voldoende kwaliteit dat voldoet aan de vraag van leerlingen en ouders. De tekst hieronder vormt de visie van de Amsterdamse schoolbesturen voor het toekomstige aanbod voor voortgezet onderwijs. De schoolbesturen willen graag weten wat de mening is van Amsterdamse ouders over deze visie. OCO organiseert hiervoor een bijeenkomst in De Balie op dinsdagavond 10 juli 2014.

Visiedocument 2.0 RPO Amsterdam

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De schoolbesturen in Amsterdam onderkennen hun gezamenlijke wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, spreiding en bereikbaarheid van het hele voortgezet onderwijs in de stad Amsterdam.

Kwaliteit van het onderwijs

Optimale kwaliteit is de essentie van het onderwijs waar de schoolbesturen voor staan en gaan. Hierbij gaat het niet alleen om formele kwaliteit zoals de onderwijsinspectie deze heeft geformuleerd met haar kwaliteitscriteria, maar ook om de gepercipieerde kwaliteit zoals ouders en leerlingen die ervaren en wensen. De schoolbesturen zijn bereid om samen concrete stappen te nemen en alle benodigde instrumenten te gebruiken om de leerlingen in Amsterdam onderwijs te bieden dat beantwoordt aan deze beide kwaliteitsambities. De schoolbesturen steunen elkaar hierbij zo mogelijk en indien gewenst.

Positionering: aanbod en spreiding

Amsterdam kent een grote variëteit aan leerlingen, onderwijsbehoeften en -vragen. Stadsbreed dient er voor alle leerlingen een volledig en gevarieerd aanbod te zijn in alle schoolsoorten met een duidelijk zichtbare onderwijskundige profilering. De schoolbesturen streven er daarbij naar om de huidige balans tussen het aanbod in (brede) scholengemeenschappen en het categoriale aanbod te behouden. Voor het VMBO moet er zowel een beroepsgericht en vakgericht aanbod zijn, als een beroepsoriënterend aanbod. De verschillende schoolsoorten en de manieren waarop deze zijn georganiseerd hebben elk een goede functie voor de eigen doelgroepen.

Het streven naar volledigheid en variëteit mag niet ten koste gaan van de doelmatigheid. Er is voldoende volume nodig om het onderwijs verantwoord te kunnen verzorgen met behoud van kwaliteit. Het is daarom op de lange termijn wenselijk, zo niet noodzakelijk, om te sturen op een gevarieerd en kwalitatief stevig stadsbreed aanbod. Gezien de goede bereikbaarheid van de voorzieningen kunnen er dan ook tussen de stadsregio’s verschillen in aanbod bestaan. De Amsterdamse schoolbesturen bepalen in gezamenlijk overleg per stadsregio hoe dit aanbod en de spreiding ervan zich binnen de windstreken kan ontwikkelen. Zij maken daarbij in ieder geval gebruik van de meest actuele gegevens en prognoses. Nieuwe ontwikkelingen en verwachte veranderingen in het onderwijsaanbod worden daarbij tijdig gedeeld tussen de schoolbesturen.

Profilering: denominatie en diversiteit

Het onderwijs draagt bij aan de overdracht van kennis en cultuur en versterkt de maatschappelijke oriëntatie en cohesie. Daarom spannen de Amsterdamse schoolbesturen zich in om te komen tot een diverse leerlingpopulatie en een divers docentencorps, zodat de scholen een goede afspiegeling zijn van de samenleving. Besturen geven zelf vorm aan hun identiteit en denominatie binnen het kader van het gezamenlijke streven naar algemene toegankelijkheid van het onderwijs.

Aansluiting met andere onderwijssectoren

Voor adequate informatie over de te verwachten instroom, ontwikkelingen in het Amsterdamse aanbod van primair onderwijs en de advisering van ouders en leerlingen ten aanzien van de schoolkeuze, zal er regelmatig overleg plaatsvinden met de sector primair onderwijs.

Een goede aansluiting van VMBO naar MBO is en blijft een dringende noodzaak, omdat vooral in deze schakel het risico van voortijdige schooluitval het grootst is. De vernieuwingen in het VBMO moeten ook ingezet worden om de aansluiting met alle vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt verder te verbeteren. 

Toelichting op RPO

De wet op het voortgezet onderwijs bepaalt dat schoobesturen overleg (kunnen) voeren om hun onderwijsaanbod af te stemmen en vast te leggen in een zogenaamd Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO). Het RPO vormt de basis voor de huisvestingsplannen voor het toekomstige onderwijsaanbod.
Doel van het RPO is volgens de wet op het voortgezet onderwijs dat het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de vraag van de leerlingen, ouders en andere belanghebbenden (denk bijvoorbeeld aan het bedrijfsleven) in hun regio. Zie voor de precieze formuleringen in de wet art 72 WVO.

Meer lezen over Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO)? Bekijk eerdere artikelen met tag RPO op deze site.

Het nieuwe RPO geldt voor de periode 2015-2020. Rondom de zomer van 2014 zullen de schoolbesturen hun visiedocument verder uitwerken tot concrete plannen waarbij ook de medezeggenschapsraden zullen worden betrokken. De besturen moeten het RPO voor 1 november 2014 indienen bij het ministerie van OCW.

Klik hier om u aan te melden voor de bijeenkomst op 10 juni 2014 in De Balie of lees meer over het programma van deze bijeenkomst.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog