10 juni 2014: Visie gevraagd op toekomstig aanbod (voortgezet) onderwijs

Geplaatst door Menno van de Koppel op 2 juni 2014
Dinsdagavond 10 juni 2014 vindt in De Balie de door OCO georganiseerde bijeenkomst ‘Visie gevraagd’ plaats, waarin ouders kunnen meepraten over het toekomstige aanbod van voortgezet onderwijs in Amsterdam. 

Visie gevraagd
Ouders in gesprek over visie op toekomstig Amsterdams voortgezet onderwijsaanbod
De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10
Dinsdagavond 10 juni
Aanvang 20.00 uur

Klik hier om u aan te melden voor de bijeenkomst op 10 juni. De toegang is gratis, aanmelden verplicht.

Uitdagingen

Uitdagingen waarvoor de Amsterdamse schoolbesturen staan zijn het opvangen van een groeiend aantal leerlingen en het waarborgen van een gevarieerd onderwijsaanbod van voldoende kwaliteit dat voldoet aan de vraag van ouders (en leerlingen).

Mening gevraagd

De schoolbesturen willen graag weten wat de mening is van Amsterdamse ouders over het visiedocument dat zij hebben opgesteld voor het toekomstig onderwijsaanbod, in jargon het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO). OCO organiseert hiervoor een bijeenkomst in De Balie op dinsdagavond 10 juni 2014.

Samenvatting

De visie van de schoolbesturen bevat uitgangspunten over gezamenlijke verantwoordelijkheid, kwaliteit, positionering, profilering en aansluiting op andere onderwijssectoren. Klik hier voor de volledige versie (1 A4).

Discussie tussen ouders

Tijdens de bijeenkomst gaan de aanwezige ouders met elkaar in gesprek om een reactie te formuleren op de visie van de schoolbesturen. Het gaat dus (vooral) om een onderlinge discussie tussen ouders en niet om een discussie tussen ouders en schoolbesturen! Wel zal er een vertegenwoordiger van de schoolbesturen beschikbaar zijn voor toelichting. OCO zal ouders algemene vragen voorleggen over het visiedocument van de schoolbesturen als:
• herkent u zich in deze uitgangspunten?
• mist u uitgangspunten?
• voldoet in uw ogen het huidige onderwijsaanbod aan de vraag?
• is er ruimte nodig voor nieuwe onderwijsaanbieders?
• heeft u verwachtingen over de wijze waarop ouders bij de verdere uitwerking betrokken worden?

Programma

Het visiedocument zal puntsgewijs behandeld worden. Ten behoeve van de discussie zijn reeds een aantal vragen n.a.v. de visie geformuleerd.

1. Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De schoolbesturen zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit, spreiding en bereikbaarheid van het  voortgezet onderwijs in Amsterdam.
• Betekent deze visie dat de besturen zich alleen verantwoordelijk voelen om het speelveld op verantwoorde wijze te delen, of is deze visie ook het begin van een nauwere samenwerking?
• En zijn de schoolbesturen straks ook gezamenlijk aanspreekbaar op de geleverde resultaten?

2. Kwaliteit

Volgens de visie van de schoolbesturen gaat het bij kwaliteit zowel om de criteria van de inspectie als om de kwaliteitsopvattingen van ouders en leerlingen. Bovendien schrijven de schoolbesturen in het visiedocument dat ze elkaar hierin zullen steunen indien gewenst.
• Wat zijn dan de opvattingen over kwaliteit van ouders waaraan de schoolbesturen zeggen te willen voldoen, extra uitdaging of juist extra ondersteuning?
• En als het gaat om de eisen van onderwijsinspectie, wat gaan de besturen doen aan de scholen met zwakke afdelingen of onvoldoende opbrengsten?
• Kunnen ouders de in de visie aangekondigde samenwerking tussen schoolbesturen op het gebied van kwaliteit inroepen?

3. Positionering

Volgens de visie van de schoolbesturen wordt stedelijk gezien een gevarieerd maar evenwichtig aanbod nagestreefd met bijvoorbeeld zowel brede schoolgemeenschappen als categorale scholen. Ook wordt er gestreefd naar onderwijskundige profilering.
• Als er binnen de stadsregio’s verschillen ontstaan wanneer de besturen daar hun visie uitwerken, wie bewaakt dan voor ouders dat het totaal aan voorzieningen voldoet aan de vraag?

4. Profilering

De schoolbesturen zien het versterken van maatschappelijke oriëntatie en cohesie als opdracht voor het onderwijs. Scholen kunnen daar afhankelijk van hun identiteit op verschillende manieren vorm aan geven.
• Wat voor betekenis hechten ouders aan de identiteit van de schoolbesturen?
• Is er binnen Amsterdam (nog) behoefte aan islamitisch voortgezet onderwijs of onderwijs met een andere nog ontbrekende invulling?

5. Aansluiting op andere onderwijssectoren

Overleg is nodig met het basisonderwijs over de te verwachten instroom van leerlingen. Het voorkomen van schooluitval bij de overgang van vmbo naar mbo en aansluiting op de arbeidsmarkt blijft noodzaak.
• Wat kunnen ouders nu meegeven over deze aansluitproblematiek en hoe kunnen ze structureel blijven meepraten?

De bijeenkomst is gericht op het verzamelen van reacties van ouders op het visiedocument van de schoolbesturen. OCO zal de meningen, reacties en vragen van ouders n.a.v. het visiedocument van de schoolbesturen bundelen en aan de schoolbesturen voorleggen en op deze website publiceren. 

Klik hier om u aan te melden voor de bijeenkomst op 10 juni. De toegang is gratis, aanmelden verplicht.