Welke vakken krijg je op het vwo (atheneum en gymnasium)?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 28 maart 2019
Het vakkenpakket van leerlingen op het vwo bestaat de eerste drie leerjaren uit een algemeen lesaanbod. Aan het einde van het derde leerjaar maken leerlingen een keuze voor een profiel. Er zijn vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Vanaf het vierde leerjaar volgen leerlingen naast het gemeenschappelijk deel een aantal extra vakken, die horen bij het gekozen profiel en minimaal één extra vak. Leerlingen doen examen in acht vakken.

Leerjaar 1

In het eerste leerjaar krijgen leerlingen les in de talen Nederlands en Engels. Daarnaast wordt aandacht besteed aan geschiedenis, aardrijkskunde, economie, wiskunde, biologie, natuur- en scheikunde, verzorging, informatiekunde, techniek, lichamelijke opvoeding en beeldende vorming, muziek, drama en dans. Dit zijn de kerndoelen voor de eerste twee leerjaren. De school kan ervoor kiezen om vakken samen te voegen. Bijvoorbeeld een combinatie van informatica, scheikunde en techniek. Soms worden havo en vwo in één brede brugklas ondergebracht. Het is aan de school om hier keuzes in te maken, zolang er in de onderbouw aandacht is voor de kerndoelen.

Er zijn scholen die leerlingen al vroeg indelen in een afdeling gymnasium of atheneum. In de praktijk zijn er verschillen in de vakken die scholen aanbieden. Hierdoor kan het zo zijn dat op de ene school in de onderbouw al Latijn en Grieks wordt gegeven en op een andere school weer niet. Als een school een vak verplicht stelt in het eerste leerjaar, dan is dit verplicht voor alle leerlingen.

Leerjaar 2

De vakken uit leerjaar één worden ook in het tweede en derde leerjaar gegeven. Het komt voor dat een school pas in het tweede leerjaar begint met en vak als natuurkunde. Er zijn ook scholen die een tweede vreemde taal of mentor-uren inroosteren in het tweede leerjaar. Hier geldt ook dat deelname verplicht is als de school het vak inroostert. Als een vak in het tweede leerjaar wordt aangeboden, dan is dit vak dus verplicht voor alle leerlingen.

Leerjaar 3

De vakken uit het leerjaar één en twee worden ook in leerjaar drie gegeven. Leerlingen maken aan het einde van het derde leerjaar een keuze voor een profiel. In het derde leerjaar krijgen leerlingen vakken die horen bij dat profiel. Na het succesvol afronden van het derde leerjaar stromen leerlingen door naar de vierde klas: de bovenbouw. Soms krijgen leerlingen in de het derde leerjaar al vakken die in de bovenbouw pas aan bod komen. Leerlingen kunnen dan oefenen met een vak. Ook hier geldt dat deelname dan verplicht is.

Leerjaar 4

Vanaf het vierde leerjaar zitten leerlingen in de bovenbouw.

Gemeenschappelijk deel in gymnasium en atheneum

In leerjaar vier volgen de leerlingen op het vwo de volgende vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en (een combinatie van) beeldende vorming, dans of drama. Dit wordt vaak ingevuld door het vak CKV. Leerlingen in het atheneum volgen verplicht een moderne vreemde taal. Dit is meestal Frans of Duits. Voor gymnasium geldt dat Latijn of Grieks, een van de klassieke talen, verplicht is. Dit vakkenpakket wordt het gemeenschappelijk deel genoemd.

Keuzevakken uit het profiel in gymnasium en atheneum

Naast het gemeenschappelijk deel volgen leerlingen vakken uit het gekozen profiel. De profielvakken zijn afhankelijk van de het gekozen profiel. Wiskunde is bijvoorbeeld verplicht als vak bij de meeste profielen, maar niet bij het profiel cultuur en maatschappij. Natuurkunde is verplicht bij het profiel Natuur en Techniek. Biologie is verplicht bij het profiel Natuur en Gezondheid. Geschiedenis is verplicht bij het profiel Economie en Maatschappij. Ieder profiel kent dus verschillende verplichte vakken. Vaak kiezen leerlingen juist voor een specifiek profiel, omdat de bijbehorende vakken hen goed liggen of die vakken passen bij een vervolgopleiding. Hieronder staat het overzicht van de twee of drie verplichte profielvakken:

Profiel Natuur en Techniek

 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

Profiel Natuur en Gezondheid

 • Wiskunde A
 • Biologie
 • Scheikunde

Profiel Economie en Maatschappij

 • Wiskunde A
 • Economie
 • Geschiedenis

Profiel Cultuur en Maatschappij

 • Wiskunde C
 • Geschiedenis
 • Een extra cultureel vak, afhankelijk van de wijze waarop de school dit aanbiedt (bijvoorbeeld tekenen)
Naast het gemeenschappelijke deel en profieldeel moeten leerlingen ook kiezen uit een cultureel vak. Bijvoorbeeld tekenen of CKV. Scholen hebben vrijheid bij het aanbieden van deze culturele vakken, maar zijn verplicht om minimaal één vak aan te bieden gericht op cultureel. Soms kunnen leerlingen daardoor geen cultureel vak kiezen.

Eén keuzevak uit het vrije deel

Leerlingen kiezen altijd één keuzevak uit het vrije deel. De keuzevakken in het vrije deel zijn de vakken die bij een ander profiel horen. Denk bijvoorbeeld aan Cambridge Engels, Wetenschapsoriëntatie of Bedrijfseconomie. Vaak stelt de school een beperkt aantal vakken vast voor alle leerlingen om uit te kiezen. Dat komt doordat niet alle vakken zoals hierboven beschreven daadwerkelijk worden aangeboden door de school. Hierdoor kan je met het profiel Natuur en Techniek bijvoorbeeld alleen biologie kiezen, omdat de school verder geen andere vakken buiten jouw profiel aanbiedt. In de schoolgids van de school staat precies beschreven welke vakken aangeboden worden door de school. Het is mogelijk dat leerlingen in het vierde leerjaar een rekentoets moeten maken. De uitslag van de rekentoets telt niet mee. Er zijn plannen in de maak om meer aandacht te schenken aan rekenvaardigheid. De rekentoets wordt waarschijnlijk afgeschaft.

Leerjaar 5 en 6

De vakken uit het vierde en vijfde leerjaar worden ook in het examenjaar gegeven. Immers is het profiel en het keuzevak uit het vrije deel al gekozen. In het examenjaar leggen leerlingen wél een profielwerkstuk af. Als de rekentoets nog niet is afgenomen of niet is behaald, dan wordt deze toets ook in het examenjaar afgenomen. Leerlingen leggen niet in alle vakken daadwerkelijk examen af. VWO-leerlingen leggen in acht vakken eindexamen af. De overige vakken tellen wél weer mee voor de schoolexamens.