Corona op school: wat zijn de regels?

Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Het kabinet heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te vertragen. Een van de maatregelen is dat kinderdagverblijven en scholen zijn gesloten van 16 maart tot en met 28 april. De centrale eindtoets in het basisonderwijs en de centrale examens in het voortgezet onderwijs gaat dit schooljaar niet door. Hieronder staat een overzicht van de tijdelijke regels voor het onderwijs in verband met het coronavirus. OCO heeft ook (externe) links toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

* Dit artikel is voor het laatst aangepast op 31 maart 2020 (20:20)

De scholen blijven gesloten tot en met 3 mei. Wat betekent dit?

Het kabinet heeft op zondag 15 maart 2020 bekend gemaakt dat er tot en met 6 april geen les wordt gegeven op scholen en dat de reguliere kinderopvang wordt gestaakt. Op 31 maart 2020 maakte het kabinet bekend dat deze periode verlengd wordt tot en met dinsdag 28 april. De eerder aangekondigde maatregelen voor hogescholen en universiteiten tegen het coronavirus blijven ook van kracht tot en met 28 april 2020. Voor kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs komt dit neer op een sluiting tot en met zondag 3 mei 2020, het einde van de meivakantie.

Welke maatregelen zijn er nog meer genomen?

Uit de kamerbrief van minister Bruins van 15 maart 2020 blijkt dat het kabinet scholen vraagt om vooral onderwijs op afstand te organiseren voor kinderen die thuis zitten. Scholen hebben een inspanningsverplichting om in de eigen concrete situatie te bekijken welke vorm het meest passend is voor de eigen leerlingen. Examenkandidaten in het voortgezet onderwijs en het MBO verdienen extra aandacht, omdat het kabinet zoveel mogelijk studievertraging wil proberen te voorkomen.

Basisonderwijs

 • de overheid vraagt scholen om kinderen zoveel mogelijk onderwijs op afstand te bieden.
 • leerkrachten en onderwijspersoneel dat niet ziek is gaat naar school.

De precieze invulling van deze maatregelen verschilt per school. Houd de website van Rijksoverheid in de gaten voor de laatste wijzigingen rondom het coronavirus en de gevolgen voor het basisonderwijs: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-basis–en-speciaal-onderwijs.

Overstap basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Uit een kamerbrief van minister Slob van 18 maart 2020 blijkt dat er dit schooljaar geen eindtoets wordt afgenomen bij leerlingen in groep 8. De coronacrisis vraagt momenteel veel energie van de scholen. Het schooladvies van de leerkracht bepaalt op welk niveau een leerling wordt geplaatst. Zonder eindtoets kan er ook geen heroverweging van het schooladvies plaatsvinden. In de brief van Slob staat ook dat:

 • in het nieuwe schooljaar goed wordt gekeken of kinderen op het juiste niveau zijn geplaatst. Daar maakt minister Slob nadere afspraken over met het voortgezet onderwijs. Hoe dit er precies uitziet is nog onduidelijk.
 • de loting en matching in Amsterdam lijdt volgens OSVO vooralsnog niet onder het coronavirus.

Houd de website van OSVO in de gaten voor de laatste wijzigingen van het stappenplan van de loting en matching in Amsterdam: www.verenigingosvo.nl.

Voortgezet onderwijs

 • de overheid vraagt scholen om leerlingen zoveel mogelijk onderwijs op afstand te bieden.
 • leerkrachten en onderwijspersoneel dat niet ziek is gaat naar school.

De precieze invulling van deze maatregelen verschilt per school. Houd de website van Rijksoverheid in de gaten voor de laatste wijzigingen rondom het coronavirus en de gevolgen voor het voortgezet onderwijs: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-voortgezet-onderwijs.

Eindexamen voortgezet (speciaal) onderwijs

Uit een kamerbrief van ministers Slob van 17 maart 2020 blijkt dat de schoolexamens dit schooljaar doorgaan. Uit de kamerbrief van ministers Slob en Van Engelshoven van 24 maart 2020 blijkt dat de centrale examens dit schooljaar vervallen vanwege de coronacrisis. Ook de praktische examens (cspe’s) in het vmbo en de flexibele examens in vmbo-b en vmbo-k vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens een diploma behalen. Scholen hebben tot begin juni de ruimte om de schoolexamens af te ronden en daarmee te voldoen aan het eigen PTA en in de periode daarna de herkansingen. Uit de kamerbrieven van 17 maart en 24 maart 2020 blijkt ook dat:

 • van leerlingen die geen klachten hebben wordt verwacht dat zij deelnemen aan de schoolexamens.
 • leerkrachten en onderwijspersoneel volledig klachtenvrij moeten zijn of anders thuis dienen te blijven.
 • scholen meer tijd krijgen om de cijfers van de schoolexamens in te leveren.
 • het PTA leidend is voor de toetsing en afsluiting van de school. Tussentijds wijzigen van PTA is mogelijk met instemming van de MR. Bijvoorbeeld om het aantal toetsmomenten te verlagen. Instemming met een voorgenomen wijziging van het PTA kan volgens de minister ook digitaal.
 • de centrale examens voor het vavo vervallen.

De precieze invulling van deze maatregelen verschilt per school. Houd de website van Rijksoverheid in de gaten voor de laatste wijzigingen rondom het coronavirus en de gevolgen voor de examens in het voorgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens.

Overstap van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs

Uit een kamerbrief van minister Slob van 13 maart 2020 blijkt dat hogescholen en universiteiten nieuwe studenten zo goed mogelijk moeten helpen bij hun studiekeuzes. In de praktijk is dit niet altijd makkelijk, maar instellingen moeten zich wel inspannen om dit zo goed mogelijk te faciliteren. De brief van minister Slob geeft geen duidelijkheid over:

 • hoe wordt omgegaan met mogelijke knelpunten met het aanmelden voor studies.

Inmiddels is wel bekend dat de aanmelddeadline voor een bachelor-studie is verplaatst van 1 mei naar 1 juni. Dit blijkt uit de kamerbrief van ministers Slob en Van Engelshoven van 24 maart 2020.

Overstap van vmbo naar MBO

Uit een kamerbrief van minister Engelshoven van 17 maart 2020 blijkt dat extra maatregelen zijn getroffen voor het mbo. Uit deze kamerbrief blijkt dat:

 • de aanmelddeadlinevoor een mbo-opleiding met een maand wordt uitgesteld naar 1 mei 2020.
 • er nog geen duidelijkheid is hoe de aanmeldprocedure dit jaar precies zal afwijken van de gebruikelijke procedure.

Houd de website van Rijksoverheid of de MBO Raad in de gaten voor de laatste wijzigingen rondom het coronavirus en de gevolgen voor de aanmeldprocedure in het mbo: https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/servicedocument_2.0_covid-19_aanpak_mbo.pdf

Uit de kamerbrief van minister Engelshoven van 17 maart 2020 blijkt ook dat:

 • de overheid instellingen vraagt om studenten zoveel mogelijk onderwijs op afstand te bieden.
 • BOL-stages vooralsnog doorgaan, tenzij dit door de overheid niet is toegestaan (zoals horeca).
 • studenten het recht hebben om tijdelijk geen BOL-stage te volgen vanwege besmettingsrisico’s. Dit leidt wel tot studievertraging.
 • de examens gaan in principe door. Het kan zijn dat examens online of op de stageplek worden afgenomen.
 • het bindend studieadvies kan worden uitgesteld, omdat studenten te weinig studieresultaten hebben behaald. Uitstel lijkt passend, maar dit wordt nog nader uitgewerkt.
 • studenten waarvan één van de ouders een vitaal beroep uitoefent worden gevraagd om thuis te blijven.
 • leerkrachten en onderwijspersoneel dat niet ziek is gaat naar school.

De precieze invulling van deze maatregelen verschilt per opleiding. Verschillende onderwerpen voor het MBO zijn ook nog uitgewerkt. Houd de website van Rijksoverheid of de MBO Raad in de gaten voor de laatste wijzigingen rondom het coronavirus en de gevolgen voor het mbo: https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/servicedocument_2.0_covid-19_aanpak_mbo.pdf

Hoger onderwijs

Uit de kamerbrief van ministers Slob en Van Engelshoven van 13 maart 2020 blijkt dat:

 • onderwijsactiviteiten niet meer op de locaties van hogescholen en universiteiten zullen plaatsvinden.
 • onderwijsactiviteiten zijn alle georganiseerde activiteiten waarbij sprake is van een fysieke ontmoeting tussen docent(en) en student(en). Dat betekent dus dat colleges, werkgroepen en ook tentamens niet op locatie doorgaan.

Uit een kamerbrief van minister Van Engelshoven van 2 april 2020 blijkt dat de studiepuntennorm voor het bindend studieadvies niet geldt in het eerste collegejaar. Studenten moeten in het tweede collegejaar alsnog voldoen aan deze norm.

Voor wie blijft de school wel open?

Kinderen van ouders in vitale beroepen worden wel opgevangen op de eigen school, mbo-instelling of kinderopvang. Sommige ouders kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden. Bijvoorbeeld ouders die zorg leveren of ervoor zorgen dat de samenleving draaiende blijft. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om bemensing. Een overzicht van deze cruciale beroepen is hier te vinden: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen.

Mijn kind heeft griepverschijnselen en hoest erg. Wat nu?

Houd je kind thuis als er sprake is van verkoudheidsklachten of verhoging van de temperatuur. Deze klachten kunnen het begin zijn van het coronavirus. Dit betekent dat je kind niet naar buiten kan. Ook als je denkt dat de klachten wel meevallen. Pas als een kind een dag volledig klachtenvrij is, dan kan hij of zij wee naar buiten. Als de verkoudheidsklachten mild zijn hoef je niet gelijk de huisarts te bellen. Bel de huisarts wél als er sprake is van:

 • koorts (meer dan 38 graden Celsius).
 • hoestbuien of problemen met ademhaling.

Hoe wordt er in de regio gewerkt aan de bestrijding van het coronavirus?

Nederland is opgedeeld in zogenaamde veiligheidsregio’s. Zo werken de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn samen aan de veiligheid in hun gezamenlijk regio. Een veiligheidsregio is ook verantwoordelijk voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat (art. 6 lid 2 Wet publieke gezondheid).

Hoe herken ik of mijn kind besmet is?

Typische klachten voor het nieuwe coronavirus zijn koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking. Het zijn klachten die erg lijken op die van een griepvirus. Het kabinet roept iedereen op om thuis te blijven met klachten. Dit geldt ook voor kinderen.

Vrijwel dagelijks is er meer bekend over het coronavirus. Houd de website van het RIVM in de gaten voor de laatste ontwikkelingen: www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.

Kunnen we een paar dagen of een dagje uit naar het buitenland?

Voor Nederland gelden sinds 18 maart 2020 ingrijpende maatregelen, zoals de sluiting van horeca, scholen en sportclubs. In het buitenlanden gelden andere maatregelen. Wees alert als het gaat om reizen.

Bekijk de reisadviezen op de website Nederland Wereldwijd voor de laatste reisadviezen. Raadpleeg de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de meest actuele informatie. Zeg een vakantie of kort bezoek in het buitenland af als dat kan.

Ik ben leerkracht en ik ben nog dagelijks op de school. Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen bij kinderen en mezelf?

Het coronavirus is besmettelijk. Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van bijvoorbeeld griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Zorg dat de kinderen in de klas en jijzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Leer kinderen in de klas dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en vervang deze snel voor nieuwe papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden, leer kinderen vooral een alternatief zoals voetjes aantikken.
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt.

Coronavirus in het kort

 • Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen.
 • Als je geen symptomen vertoont, dan vorm je amper een besmettingsgevaar.
 • Een geïnfecteerd persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. Dit aantal kan dalen bij goede voorzorgsmaatregelen.
 • Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.
 • Kinderen worden meestal niet ziek of vertonen milde symptonen.
 • Met voorzorgsmaatregelen kun je oudere mensen beschermen.

Meer informatie

Vragen en liveblog

Actuele gezondheidsinformatie