Wat is FODOK?

Geplaatst door OCO op 17 december 2006

De FODOK volgt de ontwikkelingen binnen het onderwijs aan doven zo goed mogelijk.

Op deze manier proberen ze:

  • Ouders te informeren over het onderwijs aan dove kinderen, over de mogelijkheden en over verschillen tussen de diverse onderwijsinstellingen en onderwijsvormen,
  • Lacunes in onderwijs en randvoorzieningen te signaleren, om vervolgens gezamenlijk oplossingen proberen te vinden,
  • Kwaliteit van het onderwijs aan dove kinderen te bewaken. Er is de laatste jaren veel veranderd in het dovenonderwijs en het regulier onderwijs. Daardoor moet er veel kennis opnieuw opgebouwd worden. De FODOK probeert ervaringen van ouders te verzamelen om die weer door te kunnen geven aan nieuwe ouders.

De FODOK geeft veel voorlichting aan ouders en derden. De laatsten krijgen gevraagd maar ook ongevraagd voorlichting, met als doel:

  • Verbetering van vroegtijdige onderkenning van doofheid en de juiste verwijzing van kind en ouders,
  • Kweken van begrip voor het doof zijn,
  • Verbeteren van de leefsituatie van dove kinderen.

Het informatiemateriaal van de FODOK is praktisch het enige in Nederland dat zich speciaal richt op gezinnen met een doof kind. Die informatie wordt dan ook door alle Nederlandse gezinsbegeleidingsdiensten gebruikt. Ook bij de diverse opleidingen op het gebied van doofheid maakt het materiaal van de FODOK deel uit van de verplichte leerstof.

Fodok
T: 030 – 290 0360
E: info@fodok.nl

www.fodok.nl

Meer artikelen over Links, Blog