Informatierecht en gescheiden ouders

Geplaatst door OCO op 13 juni 2023
Ben je gescheiden en heb je het ouderlijk gezag over je kind? Dan heb je recht op informatie en inzage in het leerlingdossier. Heb je geen ouderlijk gezag? Dan heb je nog steeds recht op informatie over je kind, tenzij dit schadelijk is voor je kind. Zonder gezag vervalt je inzagerecht in het leerlingdossier. Vind je dat je ten onrechte te weinig of geen informatie krijgt over je kind? Ga dan in gesprek met school. Als dit niets oplevert kun je een klacht indienen bij klachtencommissie van de school. Informatie hierover staat in de schoolgids.

Actieve informatieplicht school

In algemene zin is de school verplicht om ouders te informeren over de vorderingen van hun kind. Daarnaast is de school op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplicht om ouders actief te informeren over:

  • welke persoonsgegevens van de leerlingen worden gebruikt;
  • aan wie deze gegevens worden verstrekt;
  • en op welk moment en met welk doel.

Denk hierbij aan het onderwijskundig rapport, in Amsterdam ook wel oki-doc genoemd, bij een tussentijdse schoolwisseling. Of bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Informatierecht bij gescheiden ouders

In principe krijgen ouders na de ontbinding van een huwelijk beiden het ouderlijk gezag. In dat geval hebben beide ouders recht op dezelfde informatie. Heeft een ouder geen gezag? Dan moet hij nog steeds actief op de hoogte worden gesteld door school over de (leer)ontwikkeling van het kind. Tenzij dit niet in het belang is van het kind (art. 1:377c Burgerlijk Wetboek).

De school moet zware argumenten aanvoeren om een ouder niet te informeren. Een voorbeeld hiervan is als een omgangsregeling tussen ouder en kind is afgewezen en de ouder het kind alsnog probeert te ontmoeten bij de school. De school weigert dan om informatie te geven die het contact mogelijk maakt.

Inzagerecht gescheiden ouders

Naast de actieve informatieplicht van de school hebben ouders met gezag inzagerecht in het leerlingdossier. Zij mogen hiervan een kopie aanvragen en de school verzoeken om verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens als die volgens de ouders onjuist zijn. Het recht op inzage geldt niet voor de ouder zonder gezag.

Overzicht informatierecht en inzagerecht gescheiden ouders

In onderstaande tabel staat een overzicht wie in welke situatie recht heeft op informatie. Deze tabel is overgenomen uit Basisboek onderwijsrecht. Een inleiding op de onderwijswet- en regelgeving in primair en voortgezet onderwijs (Den Haag 2020).

Wie welke informatieAlle infoBeperkt en op verzoek
Ouders getrouwd ✔️
Ouders gescheiden, beiden met gezag ✔️
Gezamenlijk gezag ✔️
Ouder zonder gezag ✔️
Beide ouders zonder gezag ✔️

Krijg je te weinig informatie over je kind?

Wanneer je vindt dat je ten onrechte informatie wordt ontzegd, kun je hierover in gesprek gaan met de school of het bestuur. Je kunt, als deze gesprekken niets opleveren, ook een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Informatie over de klachtencommissie en de klachtenprocedure staat in de schoolgids.

Meer artikelen over Leerlingdossier, Onderwijsgegevens