Wat staat er in de schoolgids?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 1 augustus 2022
De schoolgids bevat voor ouders, verzorgers en scholieren informatie over de school. In de wet staat waar de schoolgids inhoudelijk aan moet voldoen. Zo moeten scholen bijvoorbeeld vermelden wat de doelen van het onderwijs zijn en welke extra ondersteuning zij bieden voor leerlingen. Ouders en scholieren ontvangen de schoolgids aan het begin van het schooljaar. Sommige scholen versturen de schoolgids digitaal. Je ontvangt ook een exemplaar van de schoolgids bij een schoolwisseling gedurende het schooljaar. De school stelt ieder jaar een nieuwe versie vast. 

Schoolgids, meer dan informatieboekje

In de wet staat het volgende over de schoolgids:

‘De schoolgids bevat voor ouders, verzorgers en leerlingen informatie over de werkwijze van de school en bevat in elk geval informatie over [..]’ (art. 13 lid 1 WPO en art. 2.92 lid 2 WVO 2020 *)

De schoolgids bevat dus informatie over de school voor ouders, verzorgers en scholieren. Aan de ene kant bepalen scholen grotendeels zelf hoe het onderwijs op school eruit ziet. Aan de andere kant wordt van scholen verwacht dat ze ouders en scholieren over hun werkwijze informeren. Bijvoorbeeld over het schoolrooster, de manier van lesgeven en de hoogte van de ouderbijdrage.

In de schoolgids staat wat een school doet voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Maar er staat vaak ook in welke extra’s zij bieden aan bijvoorbeeld topsporters en hoogbegaafde leerlingen. Dit is nuttige informatie bij een schoolkeuze.

Ouders en scholieren ontlenen rechten aan de schoolgids, want de informatie in de schoolgids is leidend. Daarom is de informatie in de schoolgids belangrijk. De school zendt de vastgestelde schoolgids naar de Onderwijsinspectie (art. 16 lid 3 WPO en art. 2.92 lid 4 WVO 2020).

Verplichte onderwerpen

In de wet staat waar een schoolgids inhoudelijk aan moet voldoen (art. 13 WPO en art. 2.92 lid 2 WVO 2020. De onderwerpen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn grotendeels overlappend, zoals bijvoorbeeld de doelen van het onderwijs en behaalde leerresultaten. Toch kent het voortgezet onderwijs een paar aanvullende onderwerpen. In tegenstelling tot het basisonderwijs ontbreekt in de schoolgids voor het voortgezet onderwijs informatie over tussen-, voor- en naschoolse opvang.

Basisonderwijs

 • doelen van het onderwijs
 • behaalde leerresultaten
 • zorg aan het jonge kind
 • extra ondersteuning voor leerlingen
 • onderwijstijd
 • vrijwillige ouderbijdrage
 • rechten en plichten van de ouders, leerlingen en het schoolbestuur
 • klachtenregeling
 • schoolverlof
 • sponsoring door bedrijven
 • veiligheid
 • tussen-, voor- en naschoolse opvang
 • verzuim
 • samenwerkingen waarbij het schoolbestuur is aangesloten (bijvoorbeeld passend onderwijs)
 • aanspreekpunt voor veiligheid
 • kwaliteitszorg met bevindingen en verbetermaatregelen

Voortgezet onderwijs

 • doelen van het onderwijs
 • behaalde leerresultaten (met tenminste voor elk leerjaar: de doorstroom naar het volgende leerjaar of de op- of afstroom naar een ander niveau, en het percentage leerlingen dat slaagt voor het eindexamen of zonder diploma de school verlaat)
 • extra ondersteuning voor leerlingen
 • onderwijstijd
 • lesuitval
 • inrichting eerste twee jaar (vaak maar niet verplicht ‘brugperiode’ genoemd) met eventuele vakoverstijgende programmaonderdelen
 • maatschappelijke stage, of deze mogelijk is en hoe deze wordt ingevuld
 • vrijwillige ouderbijdrage
 • rechten en plichten van de ouders, leerlingen en het schoolbestuur
 • klachtenregeling
 • verwijzing naar leerlingenstatuut
 • schoolverlof
 • sponsoring door bedrijven
 • veiligheidsbeleid
 • verzuimbeleid
 • leerlingenparticipatie
 • samenwerkingen waarbij het schoolbestuur is aangesloten (bijvoorbeeld passend onderwijs)
 • aanspreekpunt voor veiligheid
 • kwaliteitszorg met bevindingen en verbetermaatregelen

In de schoolgids staat vaak meer informatie dan uitsluitend de wettelijk verplichte onderwerpen, zoals actualiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de werkwijze van de school rondom corona-besmettingen en hoe de school extra gelden besteedt om achterstanden vanwege corona te bestrijden

Jaarlijkse vaststelling schoolgids

Ieder jaar verandert er wel iets op school. De school stelt jaarlijks een nieuwe versie van de schoolgids vast (art. 16 lid 2 WPO en art. 2.92 lid 1 WVO 2020). Je ontvangt daarom ieder schooljaar een nieuwe schoolgids. Sommige scholen versturen de schoolgids digitaal. Dit is toegestaan. Maar de schoolgids moet wel gemakkelijk op te vragen zijn.

Je ontvangt ook een exemplaar van de schoolgids bij een schoolwisseling gedurende het schooljaar.

Nieuwe schoolgids, éérst instemming

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad praat mee over de vaststelling van de schoolgids (art. 13 lid 1 onder g Wms en art. 14 lid 1 onder a Wms). In het voortgezet onderwijs praat ook de leerlinggeleding mee over de schoolgids. De rol van ouders en leerlingen bij de schoolgids is groot, omdat de oudergeleding moet instemmen. Kortom: zonder instemming van de oudergeleding, geen nieuwe schoolgids.

Drie tips van OCO – Vraag altijd wat er is veranderd ten opzichte van de versie van afgelopen schooljaar. Let op de leesbaarheid en controleer of nieuwe regels afzonderlijk zijn voorgelegd ter advies of instemming.

Aanvullende documenten

In de praktijk vermelden scholen bepaalde informatie beknopt. Vervolgens verwijst de schoolgids naar de volledige informatie, zoals in een aparte regeling of apart document. Dit komt bijvoorbeeld voor bij het zorgplan, de klachtregeling, overgangsnormen, het dyslexie- of het verzuimprotocol. Dit is toegestaan.

Verantwoording aan ouders

De verantwoording aan ouders en leerlingen via de schoolgids komt voort uit afspraken in het ‘Schevenings akkoord’ in 1993. De afspraak was dat gezien de toegenomen autonomie van de schoolbesturen de positie van de onderwijsdeelnemers zou worden versterkt. Dit heeft geleid tot de ‘kwaliteitswet’ waarmee de klachtenregeling, het schoolplan en de schoolgids verplichte onderdelen zijn geworden.

De bedoeling – zie NRC bericht destijds – was dat de schoolgids zou bijdragen aan betere verantwoording over de bereikte resultaten en dat dit zou leiden tot een bewustere schoolkeuze. Dit is onder andere de reden dat OCO alle Amsterdamse schoolgidsen ontsluit via de scholenzoeker op deze website.

* In de WVO 2020 wordt gesproken over met het gezag over de leerling belaste ouders, voogden of verzorgers

Meer artikelen over Schoolgids en beleidsdocumenten