Wat staat er in de schoolgids?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 10 augustus 2019
De schoolgids is een document met informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen. De wet stelt een aantal onderwerpen verplicht in dat document. De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld voor het komende schooljaar. Elke school is verplicht om de definitieve versie aan ouders beschikbaar te stellen. Ouders ontvangen ook een exemplaar als hun kind gedurende het schooljaar op een nieuwe school wordt ingeschreven.

Meer dan een informatieboekje

De schoolgids is een document met informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen. Dit document is belangrijker dan ouders meestal vermoeden. Scholen bepalen grotendeels zelf welke beleidskeuzes er worden gemaakt en hoe ouders daarover worden gecommuniceerd. Documenten met beleidskeuzes van de school geldt als beleid. Ouders ontlenen hier rechten aan. De informatie in de schoolgids is dan ook leidend. Anders had de school deze informatie niet opgeschreven. De vastgestelde schoolgids zendt de school naar de Onderwijsinspectie (art. 16 lid 3 WPO en art. 24c lid 3 WVO).

Verplichte onderwerpen

De wet stelt een aantal onderwerpen verplicht in de schoolgids. Die staan in art. 13 WPO en art. 24a WVO. De onderwerpen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn vergelijkbaar, het voortgezet onderwijs kent wel een aantal aanvullende onderwerpen. Ten opzicht van het basisonderwijs ontbreken in de schoolgids voor het voortgezet onderwijs verplichtingen voor tussen-, voor- en naschoolse opvang.

Basisonderwijs

 • doelen van het onderwijs
 • behaalde leerresultaten
 • zorg aan het jonge kind
 • extra ondersteuning voor leerlingen
 • onderwijstijd
 • vrijwillige ouderbijdrage
 • rechten en plichten van de ouders, leerlingen en het schoolbestuur
 • klachtenregeling
 • schoolverlof
 • sponsoring door bedrijven
 • veiligheid
 • tussen-, voor- en naschoolse opvang
 • verzuim
 • samenwerkingen waarbij het schoolbestuur is aangesloten (bijvoorbeeld passend onderwijs)
 • aanspreekpunt voor veiligheid
 • kwaliteitszorg met bevindingen en verbetermaatregelen

Voortgezet onderwijs

 • doelen van het onderwijs
 • behaalde leerresultaten (met tenminste voor elk leerjaar: de doorstroom naar het volgend leerjaar of de op- of afstroom naar een ander niveau, en het percentage leerlingen dat slaagt voor het eindexamen of zonder diploma de school verlaat)
 • extra ondersteuning voor leerlingen
 • onderwijstijd
 • lesuitval
 • inrichting eerste twee jaar (vaak maar niet verplicht ‘brugperiode’ genoemd) met eventuele vakoverstijgende programmaonderdelen
 • maatschappelijke stage, of deze mogelijk is en hoe deze wordt ingevuld
 • vrijwillige ouderbijdrage
 • rechten en plichten van de ouders, leerlingen en het schoolbestuur
 • klachtenregeling
 • verwijzing naar leerlingenstatuut
 • schoolverlof
 • sponsoring door bedrijven
 • veiligheidsbeleid
 • verzuimbeleid
 • leerlingenparticipatie
 • samenwerkingen waarbij het schoolbestuur is aangesloten (bijvoorbeeld passend onderwijs)
 • aanspreekpunt voor veiligheid
 • kwaliteitszorg met bevindingen en verbetermaatregelen

Bij een samenwerkingsschool (combinatie van openbaar en bijzonder onderwijs) wordt ook de rol van de identiteitscommissie in relatie tot de identiteit van de school beschreven, dit geldt zowel voor de WPO als de WVO. Het is altijd mogelijk dat er meer onderwerpen dan alleen de wettelijk verplichte onderwerpen aan bod komen.

Jaarlijkse vaststelling

De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld voor het komende schooljaar (art. 16 lid 2 WPO en art. 24c lid 2 WVO). Bij inschrijving ontvangen de ouders een schoolgids en daarna jaarlijks zodra de nieuwe versie gereed is, in principe voor de start van het schooljaar.
De schoolgids kan pas worden vastgesteld nadat de oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd (art. 13 lid 1 onder g Wms en art. 14 lid 1 onder a Wms). In het voortgezet onderwijs heeft ook  de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht op de schoolgids.
Daarbij gaat het vooral of de informatie voorziet in de behoefte van ouders en leerlingen en correct en begrijpelijk is opgeschreven. Als in de schoolgids nieuw beleid wordt meegenomen moeten die wijzigingen zelf ook tijdig voor advies of instemming aan de medezeggenschapsraad zijn voorgelegd.
Staan er onduidelijkheden in de schoolgids? Vraag de leerkracht of schoolleiding om uitleg. U kunt ook de ouders in de medezeggenschapsraad vragen om onduidelijke punten in de schoolgids te verhelderen.

Aanvullende documenten

In de praktijk kiezen scholen er soms voor om bepaalde informatie beknopt te vermelden in de schoolgids en de volledige informatie weer te geven in een aparte regeling of apart document. Dit komt bijvoorbeeld voor bij het zorgplan, de klachtregeling, het dyslexie- of het verzuimprotocol. Dit is toegestaan.

Verantwoording aan ouders

De verantwoording aan ouders en leerlingen via de schoolgids komt voort uit afspraken in het ‘Schevenings akkoord’ in 1993. De afspraak was dat gezien de toegenomen autonomie van de schoolbesturen de positie van de onderwijsdeelnemers zou worden versterkt. Dit heeft geleid tot de ‘kwaliteitswet’ waarmee de klachtenregeling, het schoolplan en de schoolgids verplichte onderdelen zijn geworden.

De bedoeling – zie NRC bericht destijds – was dat de schoolgids zou bijdragen aan betere verantwoording over de bereikte resultaten en zou leiden tot een bewustere schoolkeuze. Reden dat OCO de schoolgidsen ook ontsluit via de scholenzoeker op deze website.