Wat is een leerlingdossier?

Geplaatst door OCO op 18 januari 2023
Alle scholen houden een leerlingdossier bij. Hierin staat informatie over de vordering van een leerling, administratieve gegevens en gegevens over betalingen. Scholen moeten ouders actief informeren over vorderingen en bijzondere ontwikkelingen bij hun kind. Bovendien hebben ouders het recht om het leerlingdossier in te zien en hier een kopie van op te vragen. Krijgt slechts één ouder wettelijk gezag na een echtscheiding? Dan heeft hij of zij recht op meer informatie dan de ouder zonder gezag. De ouder met gezag kan de rechter bovendien verzoeken om geen informatie meer te geven aan de ouder zonder gezag. De school is verplicht om de informatie in het leerlingdossier na een bepaalde termijn te vernietigen.

Leerlingdossier

In een leerlingdossier worden verschillende gegevens bewaard. Het leerlingdossier bevat administratieve gegevens, zoals de in- en uitschrijving op de school, adresgegevens, betalingsgegevens en gegevens over afwezigheid. Ook worden in het leerlingdossier de schoolresultaten van een leerling bijgehouden, evenals de houding en eventuele andere aandachtspunten. Daarnaast kunt u notities van besprekingen over toetsgegevens verwachten. Tenslotte wordt in het leerlingdossier het basisschooladvies opgenomen en kan er een psychologisch rapport zijn toegevoegd.

Actieve informatieplicht

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs hebben een actieve informatieplicht. Zo rapporteren zij aan de ouders over de vorderingen van een leerling (art. 11 WPO) en (art. 2.97 WVO 2020). Is de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam, dan rapporteert de school aan de leerling zelf. Bij de rapportage gebruikt de school de gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem. Hierin staan de vorderingen in kennis en vaardigheden van de leerling (art. 45b lid 1 WPO). Doen zich tussendoor bijzondere ontwikkelingen voor, dan informeert de school de ouders.

De school moet ouders ook actief informeren over welke persoonsgegevens van de leerling worden gebruikt, aan wie deze worden verstrekt en op welke moment en met welk doel. Dit is verplicht op grond van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Denk bijvoorbeeld aan het ter beschikking stellen van het onderwijskundig rapport aan een andere school, bij schoolwisseling van de leerling. Het onderwijskundig rapport wordt door het schoolhoofd na overleg met de leerkrachten opgesteld. De school moet de ouders informeren dat het het onderwijskundig rapport aan de andere school verstrekt.

Inzagerecht: wie mag leerlingdossier inzien?

Het leerlingdossier is strikt vertrouwelijk. Als wettelijk vertegenwoordiger van uw minderjarige kind heeft u het recht om het leerlingdossier in te zien. Naast u en uw kind mogen de schoolleiding en het onderwijspersoneel dat bij uw kind betrokken is het dossier inzien. In bepaalde gevallen mogen ook derden het leerlingdossier inzien. Namelijk bij de:

  • aanvraag van extra ondersteuning voor een leerling.
  • plaatsing van uw kind op het speciaal onderwijs.
  • overgang naar een andere school, bijvoorbeeld de middelbare school.

In andere gevallen moet u als ouder toestemming geven aan derden om het dossier te mogen inzien.

Wanneer u zelf het dossier wilt inzien, maakt u hiervoor een afspraak met de directeur van de school. Bij het inzien van het dossier is altijd iemand van de school aanwezig in verband met de privacy van andere leerlingen. U heeft ook recht op een kopie van het dossier. De school moet hier binnen vier weken gehoor aan geven. Het kan zijn dat u voor de kopie kopieerkosten moet betalen.

Gegevens in leerlingdossier verbeteren, aanvullen of verwijderen

Wanneer er gegevens in het leerlingdossier staan die volgens u onjuist zijn, kunt u deze laten verbeteren, aanvullen of verwijderen (art. 16 AVG). Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij de school. Bij uw verzoek dient u wel aan te geven wat de gewenste verbetering is. De school moet vervolgens binnen vier weken beslissen of zij tot de gevraagde aanpassing overgaat. Als de school dit niet wil aanpassen, moet zij dit schriftelijk motiveren.

Recht op informatie bij gescheiden ouders

In principe krijgen ouders na de ontbinding van een huwelijk beiden het ouderlijk gezag. In dat geval hebben beide ouders recht op dezelfde informatie, ongeacht welke ouder belast is met de verzorging van het kind. Krijgt slechts één ouder wettelijk gezag na de echtscheiding? Dan heeft hij of zij recht op meer informatie dan de ouder zonder gezag. De ouder met gezag kan de rechter bovendien verzoeken om geen informatie meer te geven aan de ouder zonder gezag. De rechter kan dit ook zelf beslissen, als dit beter is voor het kind.

Een voorbeeld hiervan is als een omgangsregeling tussen ouder en kind is afgewezen en de ouder het kind alsnog probeert te ontmoeten bij de school. De school weigert dan om informatie te geven die het contact mogelijk maakt. Volgens art. 1:377c van het Burgerlijk Wetboek moet de school namelijk primair handelen in het belang van het kind.

Wanneer u vindt dat u ten onrechte informatie wordt ontzegd, kunt u hierover in gesprek gaan met de school of het bestuur. U kunt, als deze gesprekken niets opleveren, ook een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Informatie over de klachtencommissie en de klachtenprocedure staat in de schoolgids.

In onderstaande tabel staat een overzicht wie in welke situatie recht heeft op informatie. Deze tabel is overgenomen uit Basisboek onderwijsrecht. Een inleiding op de onderwijswet- en regelgeving in primair en voortgezet onderwijs (Den Haag 2020).

Wie welke informatieAlle infoBeperkt en op verzoek
Ouders getrouwd ✔️
Ouders gescheiden, beiden met gezag ✔️
Gezamenlijk gezag ✔️
Ouder zonder gezag ✔️
Beide ouders zonder gezag ✔️

Bewaartermijnen gegevens leerlingdossier

De school bewaart de gegevens uit het leerlingdossier. Voor verschillende gegevens zijn verschillende bewaartermijnen vastgesteld. In de regel moeten alle onderdelen van het leerlingdossier twee jaar nadat de leerling van school is gegaan, worden vernietigd. Maar voor sommige onderdelen geldt een andere termijn. Zo moet een school

Er is geen wettelijke minimum termijn voor het bewaren van toetsen.  Scholen stellen hierover hun eigen beleid op.

Wanneer de bewaartermijn is afgelopen, kunnen de gegevens worden vernietigd of aan de ouders worden meegegeven.