Hebben ouders recht op inzage en een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Geplaatst door OCO op 19 januari 2023
Ja, ouders hebben recht op een kopie van het leerlingdossier. Dit is geregeld via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als ouders een kopie aanvragen, moet de school dit binnen vier weken regelen. Ouders kunnen de school vragen om gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen als zij menen dat die feitelijk onjuist zijn. De school beslist vervolgens binnen vier weken of zij tot de gevraagde aanpassing overgaat. Als de school dit niet doet, moet zij schriftelijk motiveren waarom.

Hebben ouders recht op een kopie van het leerlingdossier?

Ouders van leerlingen jonger dan zestien jaar hebben recht op een kopie van het leerlingdossier. De school moet binnen vier weken gehoor geven aan dit verzoek. Scholen zijn echter niet altijd op de hoogte dat ouders hier recht op hebben. Het komt bijvoorbeeld voor dat scholen wel bereid zijn om inzage te geven in het leerlingdossier van een kind, maar niet een kopie willen meegeven. Zij vragen ouders dan om naar school te komen om ter plekke het dossier in te zien. Terwijl ouders juist graag een kopie mee naar huis willen om het leerlingdossier thuis in alle rust te kunnen bestuderen en om eventueel advies te kunnen vragen over stukken uit het dossier.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en leerlingdossier

Het recht op een kopie van het leerlingdossier is geregeld via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG schrijft voor dat ouders recht hebben op een kopie van het complete leerlingdossier. Daarnaast gelden de volgende regels met betrekking tot het leerlingdossier:

  • De school mag alleen gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het doel (onderwijs geven).
  • De gegevens die worden verwerkt in het leerlingdossier moeten correct zijn.
  • De beveiliging van en de toegang tot de leerling dossiers is goed.
  • De school moet kunnen aantonen dat bij het gebruik van de dossiers de regels van AVG worden nageleefd (verantwoordingsplicht).
  • De school houdt een register van verwerkingsactiviteiten bij.

Is de school van uw kind niet bereid een kopie mee te geven? Wijs de school dan op uw rechten op basis van de AVG. Weigert de school alsnog? Neem dan contact op met de helpdesk van OCO en dien eventueel een klacht in bij de klachtencommissie. Meer informatie hierover staat in de schoolgids.

Meer artikelen over Inzagerecht