Informatierecht

Geplaatst door OCO op 13 juni 2023
Ouders, verzorgers en/of voogden hebben recht op informatie over hun kind op school. Na een scheiding krijgen meestal beiden ouders het gezag en behouden zij het informatierecht. Maar ook als een ouder geen gezag heeft, heeft hij het recht op informatie. Krijgt u (onterecht) geen toegang tot informatie over uw kind van de school? Ga dan in gesprek met de directie of het bestuur. U kunt ook een klacht indienen bij de klachtencommissie waarbij de school is aangesloten.

Wie heeft informatierecht?

Scholen zijn verplicht om ouders, verzorgers en/of voogden informatie te geven over de ontwikkeling van hun kind. Basisscholen houden dit verplicht bij in een leerlingvolgsysteem (art. 11 WPO). Ook scholen voor voortgezet onderwijs documenteren de leerontwikkeling van leerlingen (art. 2.97 WVO 2020).

Ouders krijgen deze informatie tijdens een oudergesprek en/of in eenschoolrapport. De school heeft namelijk een actieve informatieplicht. Het kan ook zo zijn dat een kind thuis vertelt dat het wat minder gaat op school. Ouders kunnen dan zelf contact opnemen met de school en hier vragen over stellen. De school moet dan informatie geven over de situatie. Ouders, verzorgers, voogden en leerlingen (meerderjarig en handelingsbekwaam) hebben ook inzagerecht in het leerlingdossier.

Gescheiden ouders

Na een scheiding komt in principe het ouderlijk gezag bij beide ouders te liggen. Beide ouders hebben dan het recht om informatie van de school te ontvangen. Ook als een ouder geen gezag heeft of het kind niet heeft erkend, heeft hij recht op informatie (art. 1:377c lid 1 BW). In dat laatste geval moet de ouder wel kunnen aantonen dat er een band is tussen hem/haar en het kind (art. 8 lid 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Dit kan de ouder laten toetsen door de rechter.

Meer informatie staat in: ‘Informatierecht en gescheiden ouders’.

U krijgt geen informatie, wat nu?

Het kan zijn dat een school u geen informatie wil verstrekken. Dit kan zijn om het kind te beschermen of omdat de school denkt dat u daar geen recht op heeft. Als dit u overkomt, dan kunt u het beste contact opnemen met de directie of het bestuur van de school. U kunt hen erop wijzen dat u recht op informatie heeft op grond van het Burgerlijk Wetboek. Als u een bewijs heeft van de rechtbank over uw rol als ouder, dan is het raadzaam deze informatie naar school toe te sturen.

Levert dit niets op en krijgt u nog steeds geen toegang tot informatie? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Informatie over de klachtencommissie en de klachtenprocedure staat in de schoolgids.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Leerlingdossier, Inzagerecht