Kernprocedure 2010-2011: Veranderingen goed voor ouders en leerlingen

Geplaatst door OCO op 3 september 2010

De nieuwe Kernprocedure voor het schooljaar 2010/2011 is gepubliceerd. De schoolbesturen en de dienst DMO van de gemeente Amsterdam hebben op basis van de evaluatie van de Kernprocedure van het vorige schooljaar een nieuwe aanpak aangekondigd. OCO droeg in het pamflet “Pleisters plakken of opereren” veel opmerkingen aan voor de evaluatie. Veel van deze opmerkingen zijn verwerkt in de nieuwe aanpak. OCO is daar blij mee. De belangrijkste veranderingen staan hier onder op een rijtje.

Grens aan capaciteit?
OCO wijst er nog wel op dat er ook met deze verbeteringen vraagtekens blijven bestaan rond de capaciteit: Is er wel voldoende ruimte om de vraag aan voortgezet onderwijs op de plaats en in de onderwijsvorm die ouders en leerlingen willen? Die vraagtekens worden nog versterkt door de recente ervaringen met allerlei overgangsperikelen van leerlingen in de tweede, derde en vierde klassen van de ene naar de andere school, van vwo naar havo, van havo naar vmbo-t en andersom. Het lijkt er op dat veel scholen ook op die gebieden aan de grens van de capaciteit zitten.

Kernprocedure 2010/2011
De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam vinden een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs van groot belang voor een succesvolle vervolgcarrière op school van de leerlingen. Daarom hebben zij afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op een vo-school (school voor voortgezet onderwijs). Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde Kernprocedure. Alle Amsterdamse scholen hebben toegezegd zich te houden aan de afspraken van de kernprocedure.

Belangrijke veranderingen
In de Kernprocedure van dit schooljaar zijn er verbeteringen ten opzichte van vorig jaar. Een overzicht:

 • Ouders worden vaker genoemd als een belangrijke partij.
 • Leerlingen uit Amstelveen (gemeente Amstelland De Ronde Venen) worden registreerd in ELKK. Dat wil zeggen dat leerlingen uit Amstelveen zich maar bij 1 school kunnen aanmelden.
 • Er staat duidelijker geformuleerd dat ouders een schriftelijk afschrift moeten ontvangen van plaatsingsbesluit.
 • Het gebied “overleg verplicht” is beter uitgewerkt.
 • Een voorstel voor Matching en Centrale loting in de tweede ronde wordt serieus onderzocht.
 • De OCO-Speeddate (informatiemarkt voor uitgelote leerlingen) is opgenomen in de Kernprocedure.
 • Een kennismakingsgesprek mag geen reden zijn om een leerling af te wijzen.
 • Een aantal voorrangsregels (broertje/zusje, personeel) staan ter discussie.
 • Voorrangsregels mogen alleen toegepast worden in de 1e ronde.
 • Er mag niet geloot worden op basis van cito-score.
 • Geen inhoudelijke beoordeling van leerlingen in de tweede ronde.

Informatiepunt Kernprocedure
Klachten of vragen over de kernprocedure? Volgt uw basisschool de kernprocedure niet goed of past het basisschooladvies echt niet? Wil de vo-school niet zeggen waarom uw kind is afgewezen? Is er te laat aanvullend onderzoek aangevraagd?
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling heeft hiervoor een geschillencommissie:
[icon=telefoon] (020) – 552 35 77
[icon=email] kernprocedure@dmo.amsterdam.nl

Deel uw ervaringen
Oproep aan ouders: Praat mee over de kernprocedure! Laat OCO weten wat er goed en mis ging en welke aanbevelingen u heeft voor volgend jaar. Opmerkingen, vragen en klachten over de kernprocedure 20010-2011 kunt u doorgeven per [icon=email] e-mail of telefonisch op [icon=telefoon] nummer 020-3306320.
De evaluatie en aanbevelingen van de kernprocedure 2009/10 van OCO kunt u nalezen in het pamflet Pleister plakken of opereren”.

Meer artikelen over Blog