Ondersteuningsprofielen Amsterdamse basisscholen onvindbaar

Geplaatst door Floor Kaspers op 17 augustus 2015
De schoolondersteuningsprofielen passend onderwijs blijken onvindbaar op websites en in schoolgidsen in een steekproef van 22 Amsterdamse basisscholen aan het begin van het schooljaar 2015/2016. Slechts één school heeft het ondersteuningsprofiel op de website openbaar gemaakt. Ook op de website van het samenwerkingsverband zijn de schoolondersteuningsprofielen niet te vinden. Het is wenselijk dat de basisscholen deze informatieachterstand zo snel mogelijk wegwerken en de schoolondersteuningsprofielen op hun websites publiceren.

Ondersteuningsprofielen

Met de komst van passend onderwijs, inmiddels een jaar geleden, zijn scholen verplicht om een ondersteuningsprofiel op te stellen. In het schoolondersteuningsprofiel staat belangrijke informatie over hoe de ondersteuning op school is georganiseerd en welke ondersteuning wordt geboden. Vooral voor ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, is het ondersteuningsprofiel een belangrijk document om een goede schoolkeuze te kunnen maken.

Openbaarheid

Het schoolondersteuningsprofiel dient een openbaar document te zijn. Immers, hoe kunnen ouders anders het document gebruiken voor de schoolkeuze? Publicatie in de schoolgids en op de website zijn de meest voor de hand liggende manieren om het profiel goed vindbaar te maken voor ouders en anderen. Een optie is bijvoorbeeld om een samenvatting op te nemen in de schoolgids, en het volledige document via de website beschikbaar te stellen.

Resultaten steekproef

Uit een steekproef bij 22 basisscholen blijkt de informatie over passend onderwijs, de ondersteuning die een school biedt en de vindbaarheid van het ondersteuningsprofiel onder de maat. Van de 22 scholen was er slechts één school, de Fiep Westendorp, waarbij het schoolondersteuningsprofiel op de website stond. Verder waren er twee scholen die aangaven dat het ondersteuningsprofiel op school in te zien was. Er waren drie scholen die in de schoolgids aangaven dat het ondersteuningsprofiel op de website te vinden zou zijn, maar bleek dat in de praktijk niet zo te zijn.

Informatievoorziening onder de maat

Niet alleen de vindbaarheid van de ondersteuningsprofielen van scholen viel tegen bij de steekproef. Ook de algemene informatievoorzieningen voor ouders over passend onderwijs bleek minimaal. Enkele scholen sprongen er positief uit met veel bruikbare informatie, zoals bijvoorbeeld de ASVO en de Geert Groote School I. Andere scholen hadden geen enkele informatie beschikbaar, of verwezen nog naar het aanvragen van het inmiddels afgeschafte ‘rugzakje’. Opvallend was ook dat een aantal scholen in de schoolgids vooral standaardinformatie over passend onderwijs noemden, maar nauwelijks informatie over de ondersteuning op de school zelf. Bij drie scholen was er aan het begin van het schooljaar 2015/2016 geen recentere schoolgids online te vinden dan schooljaar 2013/2014 of was er helemaal geen schoolgids vindbaar.

Oproep tot verbetering

Voor ouders kan het schoolondersteuningsprofiel een belangrijk document zijn om goed geïnformeerd een keuze te kunnen maken voor een school die bij hun kind past. De waarde van het schoolondersteuningsprofiel wordt bepaald door onder andere de vindbaarheid, de vergelijkbaarheid met andere scholen en de actualiteit. Het is wenselijk dat Amsterdamse scholen de informatievoorziening over passend onderwijs op hun website en in hun schoolgids verbeteren en het schoolondersteuningsprofiel op de website te zetten. Bij een herijking van het ondersteuningsprofiel is het belangrijk om te kijken naar goede vergelijkbaarheid met andere scholen, om zo de schoolkeuze voor ouders makkelijker te maken. Het samenwerkingsverband passend onderwijs kan hierin een belangrijke rol spelen.

Geraadpleegde scholen

De scholen waarvan website en schoolgids in de steekproef bij de start van het schooljaar 2015/2016 werden geraadpleegd zijn: ASVO, Barbaraschool, CF Capelleschool, Daltonschool Neptunus, Eerste Openluchtschool voor het gezonde kind, Fiep Westendorp, Geert Grooteschool I, Hildebrand-van Loon, IJdoornschool, Openbare basisschool JP Coen, De Kaap, Laterna Magica, Merkelbach, Narcis-Querido, De Odyssee, Peetersschool, De Regenboog, De Saffier, De Tamboerijn, Valentijn, De Waaier, De Zevensprong. Voor de steekproef zijn de scholen geselecteerd op alfabetische volgorde: de eerste school beginnend met een A, de eerste school beginnend met een B, etc.

Meer artikelen over Blog