Wat is het schoolondersteuningsprofiel (SOP)?

Geplaatst door Floor Kaspers op 8 februari 2022
Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Leraren, leerlingen en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school.

Keuzes in het schoolondersteuningsprofiel

De keuzes die scholen maken in het schoolondersteuningsprofiel zijn bepalend voor hoe passend onderwijs er op uw school uit ziet. Welke ondersteuning biedt de school? Welke leerlingen plaatsen we wel of niet? Wat verwachten we van leraren? Hoe zorgen we ervoor doe dat leraren die verwachtingen ook waar kunnen maken?
De school plaatst (een samenvatting van) het ondersteuningsprofiel in de schoolgids of op de website. Zo weet iedereen welke extra ondersteuning de school wel en niet kan bieden. De meeste scholen plaatsen het schoolondersteuningsprofiel ook op de website Scholen op de kaart.

Passend aanbod

In het samenwerkingsverband moet voor iedere leerling een passend onderwijsaanbod beschikbaar zijn. Sommige voorzieningen zijn landelijk georganiseerd, zoals onderwijs voor kinderen met epilepsie. Niet iedere school kan of wil alle typen ondersteuning bieden. Bij elkaar moeten alle ondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen in een samenwerkingsverband echter wel alle typen ondersteuning bieden.

Schoolkeuze

Voor ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het schoolondersteuningsprofiel erg behulpzaam zijn bij de schoolkeuze. Door te kijken welke school bepaalde ondersteuning biedt, is sneller duidelijk of de school wel of niet past. Overigens is het niet zo dat een school kinderen kan weigeren omdat de ondersteuning die gevraagd wordt niet in het ondersteuningsprofiel staat. Immers, de school heeft de zorgplicht, en moet eerst zelf kijken of de ondersteuning niet toch geboden kan worden.

Meer artikelen over Passend Onderwijs