Wat is het schoolondersteuningsprofiel?

Geplaatst door Floor Kaspers op 22 juni 2021
Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel. Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel van de school wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en schoolbestuur, en borduurt voort op het zorgbeleid dat de school al heeft. Leraren, leerlingen en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school.

Keuzes

De keuzes die in het schoolondersteuningsprofiel gemaakt worden zijn bepalend voor hoe passend onderwijs er op uw school uit gaat zien. Het gaat over welke ondersteuning geboden kan worden en welke leerlingen wel of niet geplaatst kunnen worden. Maar ook wat er van leraren verwacht wordt en hoe ervoor gezorgd wordt dat zij die verwachtingen ook waar kunt maken.
De school plaatst (een samenvatting van) het profiel in de schoolgids, zodat iedereen kan weten welke extra ondersteuning de school wel en niet kan bieden. De meeste scholen plaatsen het schoolondersteuningsprofiel ook op de website Scholen op de kaart.

Passend aanbod

In het samenwerkingsverband zal voor iedere leerling een passend onderwijsaanbod beschikbaar moeten zijn. Sommige voorzieningen zijn al landelijk georganiseerd, zoals onderwijs voor kinderen met epilepsie. Niet iedere school zal alle typen ondersteuning willen of kunnen bieden. Bij elkaar moeten alle ondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen in een samenwerkingsverband echter wel alle typen ondersteuning bieden.

Schoolkeuze

Voor ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het schoolondersteuningsprofiel erg behulpzaam zijn bij de schoolkeuze. Door te kijken welke school bepaalde ondersteuning biedt, is sneller duidelijk of de school wel of niet past. Overigens is het niet zo dat een school kinderen kan weigeren omdat de ondersteuning die gevraagd wordt niet in het ondersteuningsprofiel staat. De school heeft immers de zorgplicht, en moet eerst zelf kijken of de ondersteuning niet toch geboden kan worden.