Ouderbelangen en ouderbetrokkenheid in het onderwijs in Amsterdam, de onderwijsconsumentenorganisatie OCO geëvalueerd, de huidige situatie verkend (SPA)

Geplaatst door OCO op 29 september 2010

Samenvatting
behorende bij de evaluatie van de Onderwijsconsumentenorganisatie OCO getiteld Ouderbelangen en ouderbetrokkenheid in het onderwijs in Amsterdam, september 2010, DMO/SPA.

Op grond van de raadsmotie Schaapman (1999) ontving de Onderwijsconsumentenorganisatie OCO in de periode 2006-2010 een gemeentelijke subsidie van 300.000 per jaar. De OCO is, overeenkomstig de subsidiebeschikking van 2008, eind 2010 geëvalueerd om op grond daarvan te oordelen over het al dan niet instandhouden van deze organisatie na 2010. In de evaluatie wordt tevens gekeken naar het ruimere terrein van ouderbetrokkenheid bij het onderwijs. De resultaten van de evaluatie zijn betrokken bij de advisering aan de wethouder Onderwijs over het onderwijsbeleid op het terrein van ouderbetrokkenheid in de bestuursperiode 2010-2014.De evaluatie geeft antwoord op de volgende vragen:

  • op welke manier heeft OCO vanaf 2006 invulling gegeven aan haar opdracht? Wat heeft OCO gedaan, welke knelpunten is OCO tegengekomen bij de uitvoering van haar opdracht en welke successen zijn behaald?
  • hoe kijkt men binnen de gemeente Amsterdam en het onderwijs naar het belang van het onderwerp voorlichting en belangenbehartiging in het onderwijs voor de komende vier jaar in relatie tot andere onderwijsgerelateerde onderwerpen waaronder ouderbetrokkenheid?
  • hoe verhouden de huidige prioriteiten zich tot de rol die OCO vervult binnen het onderwijs en wat betekent dit voor de wenselijkheid het subsidie aan OCO te continueren?

De evaluatie van OCO laat zien dat een door een raadsmotie in het leven geroepen organisatie gedurende een aantal jaren heeft gedaan wat er van haar verwacht werd en – met name ten aanzien van het onderdeel informatieverstrekking en belangenbehartiging – heeft voldaan aan het (in nogal globale bewoordingen gestelde) subsidiebesluit. Daarmee is ook meteen de belangrijkste kritische noot geplaatst: er is een substantiële subsidie aan een onderwijsconsumentenorganisatie verstrekt, maar:

  • zonder veel analyse vooraf naar de feitelijke behoefte aan een dergelijke voorziening;
  • zonder veel voorwaarden of afspraken vooraf;
  • zonder veel gemeentelijke aandacht tijdens de rit;
  • in de impliciete veronderstelling dat via de behartiging van ouderbelangen er een verbetering van de onderwijskwaliteit zou komen.

De meerwaarde van OCO is haar kennis van de Amsterdamse instellingen en haar rol bij het oplossen van klachten voordat deze escaleren. Maar nu de OKC’s worden doorontwikkeld tot laagdrempelig informatie- en adviespunt voor ouders en kinderen, zou het continueren van meerdere typen informatieloketten voor dezelfde vragen tot verwarring leiden. Daar komt bij dat de werkwijze en de manier van communiceren van OCO vooral gericht is op ouders die al enigszins betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind. Er is twijfel of OCO het meest geëigende kanaal is voor (allochtone) ouders die nu nog weinig betrokken zijn bij de schoolloopbaan van hun kind.

Concluderend
Alhoewel OCO in de periode 2006-2010 zijn taak binnen het kader van de subsidiebeschikking goed en tot veler waardering heeft vervuld, zijn de huidige prioriteiten van de gemeente met betrekking tot onderwijskwaliteit en ouderbetrokkenheid zodanig verschoven dat OCO in haar huidige rol en taakuitoefening daar in deze bestuursperiode weinig aan kan bijdragen.

Bron: Project- en adviesbureau SPA (onderdeel DMO, gemeente Amsterdam)

Downloads

bijlagen_evaluatie

evaluatie_oco_29_sept_2010

samenvatting_evaluatie_oco

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog