Ouderraden bezorgd over toegang tot conceptscholen in Noord

Geplaatst door OCO op 20 oktober 2014
OCO ontving een kopie van onderstaande brief die namens vijf ouderraden van ‘conceptscholen’ in Amsterdam Noord op 8 oktober 2014 werd verzonden aan de koepelorganisatie van de besturen van de Amsterdamse schoolbesturen, het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), en aan de wethouder Onderwijs Simone Kukenheim. De ouderraden maken zich zorgen over de toegang tot conceptonderwijs in Stadsdeel Noord. De brief is ondertekend door leden van ouderraden (of oudervereniging) van de volgende vijf conceptscholen in Noord: De IJsbreker (Dalton), Het Wespennest (Jenaplan), de Montessorischool Boven ’t IJ, De Biënkorf (Jenaplan), de Vrijeschool Amsterdam Noord.

Via deze brief willen de ouderraden/verenigingen van vijf conceptscholen uit Amsterdam Noord hun zorgen met u delen over de praktische gevolgen van het voorstel voor een nieuw Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs Amsterdam voor Amsterdam Noord.

De vrees bestaat dat waar het voorgenomen toelatingsbeleid een probleem oplost in sommige andere stadsdelen, het in Noord juist een probleem creëert. Het probleem in kwestie betreft met name de beperking van toegang tot conceptonderwijs in grote delen van het stadsdeel.

Vrije schoolkeuze binnen buurt beperkt vooral toegang tot conceptonderwijs

Hoewel wij het idee van een buurtschool op loopafstand en een eerlijk, transparant toelatingsbeleid via centrale inschrijving toejuichen, gaat onze zorg uit naar de aanzienlijke beperking van keuzevrijheid voor ouders en kinderen met een voorkeur voor een specifiek onderwijskundig concept. Hierbij valt onder meer te denken aan Dalton, Jenaplan en Montessorionderwijs, maar ook de Vrijeschool. Dit wordt ook wel conceptonderwijs of onderwijs volgens een bepaald onderwijsprincipe genoemd.

Een groot stadsdeel met andere problematiek dan stadsdelen ten zuiden van het IJ

Stadsdeel Noord telt 33 basisscholen. Scholen in Noord kennen geen noemenswaardige “overloopproblematiek” zoals die voorkomt in sommige andere stadsdelen (waarbij kinderen uit het ene stadsdeel in het andere stadsdeel naar school gaan). De weinige conceptscholen die ons stadsdeel telt, staan grotendeels gegroepeerd rond het Buikslotermeerplein. Vier van de zeven conceptscholen liggen binnen een kilometer afstand van elkaar in een stadsdeel dat zich uitstrekt over meer dan 10 kilometer. Onder het huidige beleid in Noord (dat pas sinds een jaar geldt) kunnen ouders in Noord hun kinderen momenteel inschrijven op alle scholen in het stadsdeel via een centrale inschrijving. Behalve centrale inschrijving is er rechtsgelijkheid: ongeacht waar je woont, kun je je kind inschrijven bij een school naar keuze, en iedereen heeft via de loting evenveel kans op een plaats.

Onderwijsconcept (net als levensbeschouwing): een belangrijke overweging voor ouders

Net als een uitgesproken voorkeur voor levensbeschouwelijk onderwijs of juist voor openbaar onderwijs is de keuze voor onderwijs op basis van een onderwijskundig principe doorgaans een belangrijke overweging voor ouders. Waar het beleid nadrukkelijk aandacht heeft voor voldoende keuzemogelijkheden waar het gaat om enerzijds openbaar onderwijs en anderzijds bijzonder onderwijs, houdt het geen rekening met specifieke onderwijskundige concepten. Omdat de variatie in het aanbod in sommige buurten in Noord zeer gering is, wordt hiermee ouders de reële kans ontnomen om hun kinderen te sturen naar onderwijs van hun keuze.

Toegang tot conceptonderwijs het kind van de rekening in Noord

Het nieuwe beleid dupeert een aanzienlijke groep jonge ouders die niet in de buurt wonen van een conceptschool van hun keuze. Die ouders genieten hierdoor geen voorrang bij een school van hun keuze simpelweg omdat zo’n school niet aanwezig is in hun buurt. Zij zijn aangewezen op een voorkeurskeuze, waarbij de kans op plaatsing onder het nieuwe beleid vrijwel nihil is. In Noord heeft geen pilot plaatsgevonden zoals in sommige andere stadsdelen (of buurten) – waardoor de reële impact hiervan niet noemenswaardig in de besluitvorming betrokken is en onbesproken is gebleven. Het feit dat er in Noord sinds een jaar een centraal toelatingsbeleid van kracht is, waaraan twee jaar voorbereiding en uitgebreid onderzoek vooraf is gegaan verdient tot slot ook aandacht.

In het licht van het bovenstaande verzoeken wij u de situatie in Noord, en de toegang tot conceptonderwijs in het bijzonder, nogmaals goed te bestuderen alvorens een nieuw beleid door te voeren.

Mocht u prijs stellen op verdere input van ouders dan zijn wij daartoe vanzelfsprekend bereid.

Tot zover de brief van de ouderraden. Zie ook de facebookpagina Vrijheid van schoolkeuze in Amsterdam (niet te verwarren met de VSA, de stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam die zich inzet voor vrije schoolkeuze in het voortgezet onderwijs).

Zie de special op het scholengedeelte van deze website voor een overzicht van de spreiding van conceptscholen over Amsterdam.