Plan voor stedelijk toelatingsbeleid gepresenteerd

Geplaatst door Menno van de Koppel op 20 juni 2013
Wethouder onderwijs Pieter Hilhorst en voorzitter van het besturenoverleg (BBO) van het Amsterdamse Basisonderwijs Herbert de Bruijne hebben een plan gepresenteerd voor stedelijk toelatingsbeleid in het Amsterdamse basisonderwijs. Kern van het voorstel is dat in de hele stad de aanmelding voor kleuters op dezelfde manier en in dezelfde tijdvakken verloopt. Ouders kunnen kiezen uit de vijf of zes dichtstbijzijnde scholen vanaf het woonadres, waardoor er voldoende keuzevrijheid zal zijn. Zo stellen de gemeente en de schoolbesturen.

Uitgangspunten helder, uitwerking minder duidelijk

Het plan heeft enerzijds het karakter van een concept waar nog input voor geleverd kan worden door ouders. Anderzijds heeft het plan het karakter van een voorlopig ontwerp wat alleen nog geaccordeerd dient te worden door belanghebbenden voor het uitgevoerd gaat worden. Het is kortom nog niet duidelijk in welke mate ouders nog invloed kunnen uitoefenen op het plan. Het plan is weliswaar helder geschreven maar de opbouw is minder helder. Het plan spreekt van uitgangspunten en contouren maar als het tot een uitwerking komt gaat het eerder om de praktische verdeling van de verantwoordelijkheden dan om een concretisering van de eerder geschetste uitgangspunten. En uiteindelijk blijken vooral de schoolbesturen verantwoordelijk en schikt de gemeente zich in een faciliterende rol. Absoluut positief is dat de huidige wirwar van voorrangsgebeiden met dit plan zal verdwijnen en dat overal in de stad aanmeldingen gelijktijdig verwerkt zullen worden. Of het buurtschoolprincipe naar tevredenheid wordt uitgewerkt en in hoeverre er een prikkel overblijft voor kwaliteit en pluriformiteit zal nog moeten blijken in de discussie over het plan.

Commissievergadering en pizzasessie

Het plan staat woensdagavond 26 mei 2013 op de agenda van de gemeenteraadscommissie JIF (Jeugd, ICT en Financiën). Voorafgaand aan deze commissievergadering organiseert OCO voor betrokken ouders een ‘pizzasessie stedelijk plaatsingsbeleid’ waar vragen en standpunten van ouders worden ingezameld om mee te geven aan de commissie JIF. Voor een voorlopig overzicht van vragen over het plan zie deze pagina.

Uittreksel

Ten behoeve van ouders die zich inzetten voor een verbeterd plaatsingsbeleid, omdat zij negatieve ervaringen hebben met het huidige systeem, actief zijn in de medezeggenschap of zich op andere wijze betrokken voelen, heeft OCO een uittreksel gemaakt van het plan, hieronder weergegeven. Het plan zelf is als download onderaan deze pagina te vinden.


Naar een stedelijk toelatingsbeleid voor het basisonderwijs in Amsterdam, Amsterdamse schoolbesturen Primair Onderwijs en Gemeente Amsterdam, 23 mei 2013

1 Inleiding

– pilots gemeente sinds 2009
– schoolbesturen startnotitie segregatiebeleid (2 feb 2010)
– huidige situatie: onduidelijkheid, onzekerheid, verschillen, beperkingen
– 74 van de 209 basisscholen en 21 van de 45 besturen ervaring opgedaan
– gemeenteraad initiatiefvoorstel Toonk (6 nov 2012) ‘Amsterdam is toe aan één toelatingsbeleid’
– motie Toonk, Poorter, Ulichki (13 mrt 2013)
– toelatingsbeld = aanmelden, plaatsen, inschrijven

2 Kaders

2.1 gezamenlijke verantwoordelijkheid gemeente en schoolbesturen

– kwaliteit
– voldoende plaats kinderen schoolomgeving
– diversiteit qua denominatie en onderwijsconcept gespreid over de stad

2.2 Uitgangspunten

– afspiegeling buurt
– evenredige verdeling ‘onderwijsopgave’
– voorrang op voldoende aantal scholen woonomgeving
– eenduidig
– transparant
– rechtsgelijkheid
– keuzevrijheid
– voldoende plaatsen woonomgeving

2.3 Ambities

– vanuit bestaande praktijk binnen schooljaar (door)ontwikkelen tot stedelijk toelatingsbeleid
– per 1/8/2014 75% plaats op 1e voorkeur
– per 1/8/2014 90% terecht op een van de voorrangsscholen
– afspiegeling buurt
– evenredige verdeling onderwijsopgave over scholen

2.4 Contouren

1 – afspiegeling buurt met evenredige onderwijsopgave voor scholen

2 – eisen
a – transparant, eenduidig, controleerbaar, uitvoerbaar, betaalbaar
b – rechtsgelijkheid
c – keuzevrijheid

3 – IHP leidend, uitbreiding alleen mogelijk indien school betere afspiegeling buurt

4 Uitvoering
– uitvoering toelatingsbeleid in samenwerking tussen scholen in de buurt
– stadsbreed tijdpad aanmelden en plaatsen
– wijze aanmelding gelijk, uitvoering op scholen
– verwerking aanmeldingen in webbased-programma
– uitvoering plaatsing geautomatiseerd als garantie gelijke kans elke aanmelding
– voorrangsgebied afgeleid vanuit woonadres kind
– stadsbrede afspraken voorrangscriteria

5 – Geen wachtlijsten kinderen vanaf 4 jaar

6 – Aanpassingen onderwijsbeleid (0plus, IKC) kunnen leiden tot aanpassingen toelatingsbeleid

Toelichting
– aanmelding vanaf 2 jaar en tot 3 jaar en 2 maanden
– drie vaste plaatsingsmomenten per jaar
– 5 (of 6) maanden voor kind vier jaar wordt basisschool bekend
– voorrang is geen garantie
– huisadres is leidend en geeft voorrang op (ca) 6 scholen
– aamelding met BSN-nummer in webbased programma met uitsluitend relevante gegevens
– volgorde van voorkeuren opgeven bij aanmelding
– dubbele aanmeldingen geblokkeerd
– er komt waarschijnlijk overgangsperiode mbt 0plus en IKC’s
– voorrangscriteria broertje/zusje en voorrangsgebied breed gedragen
– voorrangscriteria werkzame ouder, VVE-indcatie/IKC/0plus groep, en groepen nog uitwerken

3. Organisatie en verantwoordelijkheidsverdeling

1 – schoolbesturen en gemeente trekken samen op
2 – schoolbesturen voeren regie
3 – schoolbestuur formeel verantwoordelijk uitvoering en naleving
4 – gemeente ondersteunt en faciliteert
5 – gemeente ziet toe op uitvoering afgesproken beleid

3.1 Projectaanpak

– verantwoordelijkheid invoering bij werkgroep toelatingsbeleid
– onafhankelijk projectleider, door gemeente betaald en ambtelijk ondersteund
– voortgang in maandelijks overleg DB/BBO en wethouder, wethouder informeert raad

3.2 Rolverdeling gemeente en schoolbesturen

verplichtingen gemeente
– onafhankelijke projectleider en ambtelijke ondersteuning
– onderzoeken en juridische ondersteuning
– algemene info voor ouders over toelatingsbeleid en scholenaanbod
– webbased-programma aanmelding, loting en plaatsing inclusief evaluatie
– schoolbesturen zijn eigenaar webapplicatie
– facilitering en organisatie regie uitvoering plaatsingen
– voldoende kindplaatsen binnen kaders IHP
– uitbreiding alleen indien (meer) evenredige verdeling onderwijsopgave over scholen
– facilitering implementatie op basisscholen

verplichtingen schoolbesturen
– realisatie
– afhandeling met medezeggenschapsraden
– periodieke bespreking resultaten in BBO
– voldoende kindplaatsen binnen kaders IHP
– informatiebijeenkomst voor ouders
– schoolwebsites up-to-date

4. Betrokkenheid ouders

– werkgroep maakt bij start afspraken over betrekken (g)mr-en
– input ouders via forum actieveouders.nl, OCO, VSA, ouderinitiatieven en onderzoek
– interne klachtafhandeling handelswijze school
– klachtmogelijkheid wordt uitgewerkt voor algehele uitvoering en plaatsing
– in jaarrapportages omvang en aard klachten

5. Tijdpad, besluitvorming en invoering

– voor invoering eerst besluitvorming in College B&W, raadscie JIF en BBO
– voor zomervakantie verdere uitwerking, start nieuwe schooljaar begin uitvoering
– tijdpad volgt
– zorgvuldigheid
– geen stagnatie huidige pilots
– geen nadelige effecten ouders tijdens invoering
– huidige onzekerheid ouders niet langer dan noodzakelijk laten voortduren
– voortbouwen op praktijk West, Oost en Zuid
– risicofactoren vanuit pilots bekend
– gebieden waar afgelopen jaren pilots zijn gedaan eerst ingepast in stedelijk toelatingsbeleid
– overige gebieden voorbereidingen in schooljaar 2013-2014
– schooljaar 2014-2015 implementatie
– eerste brief (alle) ouders voor kind geboren vanaf 1 juli 2011 op 1 sep 2014
– dec 2014 eerste geautomatiseerde plaatsing, april 2015 eerste onderwijsdeelname 4-jarigen
– eerste rapportage december 2013

6. Slotwoord

Winstpunten ouders
– simpel
– garantie elke aanmelding gelijke kans
– maximalisering kans voorkeursplaatsing

Winstpunten scholen
– tijdswinst
– inzicht en overzicht
– dubbel aanmelden uitgesloten, geen vervuild aanmeldingsbestand
– maximale zekerheid dat aangemeld kind daadwerkelijk komt
– op elk momen overzicht stand aanmeldingen versus capaciteit scholen

Download

Naar een stedelijk toelatingsbeleid voor het basisonderwijs in Amsterdam (23 mei 2013)

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog