Overweegt u bezwaar in te dienen tegen de lotingsuitslag?

Geplaatst door OCO op 14 april 2020
Indien u het niet eens bent met de uitslag van de centrale loting en matching van afgelopen 2 april 2020, dan heeft u het recht in bezwaar te gaan. Een bezwaarprocedure is wel belastend en slechts weinige bezwaren worden toegekend. OCO kan u helpen om uw bezwaarbrief te checken op formele vereisten en argumentatie.

Recht op bezwaar

Wettelijk gezien heeft u het recht om bezwaar in te dienen tegen de beslissing van het ’bevoegd gezag’ (het schoolbestuur) van de school van uw eerste voorkeur om uw kind niet toe te laten. In uw bezwaarschrift kunt u verzoeken uw kind alsnog toe te laten op grond van de door u in het bezwaarschrift aangevoerde redenen.

Verbetersuggesties

Een bezwaarprocedure is belastend voor uw gezin en voor het schoolbestuur. Als het u alleen te doen is om verbetersuggesties, dan kunt u dat afdoen met een email aan povo@verenigingosvo.nl. Vereniging OSVO is het overlegorgaan van de Amsterdamse schoolbesturen. De OSVO neemt uw suggestie dan mee in de jaarlijkse evaluatie. Fijn als u OCO via info@onderwijsconsument.nl in de cc wilt meenemen.

Bezwaartermijn

De wettelijke bezwaartermijn is zes weken, art. 15 lid 2 Inrichtingsbesluit WVO. Dat wil zeggen dat uw bezwaar tegen de lotingsuitslag van donderdag 2 april voor 14 mei 2020 moet zijn ingediend. Het schoolbestuur heeft na ontvangst van het bezwaarschrift vier weken de tijd om tot een beslissing te komen, art. 27 lid 4 WVO.

Bezwaargronden

De redenen om bezwaar in te dienen kunnen verschillen per geval. Grofweg zijn vier soorten redenen te onderscheiden:

 • De centrale loting is niet uitgevoerd volgens de regels waartoe de schoolbesturen zich hebben verplicht in de kernprocedure.
 • De centrale loting vertoont ernstige gebreken.
 • Uw kind verdient vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden een uitzondering, dit wordt ook wel ’hardheidsclausule’ genoemd.
 • Uw kind is vanwege een specifieke ondersteuningsbehoefte aangewezen op de school van eerste voorkeur, dit valt onder de noemer ’passend onderwijs’.

Hardheidsclausule

Een beroep op de hardheidsclausule zou volgens de kernprocedure eigenlijk voorafgaand aan de loting gedaan moeten worden. Maar de afgelopen jaren werden dergelijke verzoeken onder de noemer van ’bijzondere omstandigheden’ ook na de lotingsuitslag als bezwaargrond behandeld. In hoorzittingen afgelopen jaren werd er ook steeds gericht gevraagd of er bijzondere omstandigheden zijn. De indruk is dat het daarbij niet zozeer om bijzondere talenten gaat. Het lijkt eerder te draaien om schrijnende situaties, waarbij uitloting op de specifieke school onevenredig grote gevolgen heeft voor de leerling.

Ook kan al voorafgaand aan de loting een beroep op de hardheidsclausule zijn gedaan dat werd afgewezen. Tegen die afwijzing kan dan nog – mits binnen zes weken – bezwaar ingediend worden.

Een bezwaar op grond van passend onderwijs heeft alleen kans als al op de basisschool sprake was van ’extra ondersteuning’ en een ’ontwikkelingsperspectief’ conform de wettelijke verplichtingen voor passend onderwijs. In de praktijk wordt door schoolbesturen in de bezwaarprocedures niet altijd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen passend onderwijs en hardheidsclausule.

Als het bezwaar wordt gebaseerd op de hardheidsclausule, bijzondere omstandigheden of passend onderwijs, dan is het verstandig tijdig te beginnen met het verzamelen van ondersteunende verklaringen. Denk bijvoorbeeld aan brieven van de intern begeleider van de basisschool, de basisschooldirecteur of van experts of behandelaars die bekend zijn met de situatie van het kind.

Veel afwijzingen

Helaas hebben wij de afgelopen jaren gezien dat schoolbesturen bezwaren tegen gebreken van de loting in bijna alle gevallen afwezen. Schoolbesturen kenden bezwaren op grond van schrijnende bijzondere omstandigheden soms wel toe, maar ook slechts in enkele gevallen. Veel verzoeken op grond van bijzondere omstandigheden werden toch afgewezen, omdat onvoldoende duidelijk gemaakt kon worden waarom plaatsing op de specifieke school noodzakelijk was. Of de schoolbesturen vonden de situatie niet zwaarwegend genoegd om een uitzondering te rechtvaardigen.

Wel hebben we gezien dat de druk van ouders leidt tot aanpassingen van de regels waar de volgende lichting kinderen van profiteert. De plaatsingsgarantie en de omkering van de lotnummers voor de reservelijst zijn direct aanwijsbare gevolgen van acties van ouders.

Flexibele schil

Dit jaar valt in vergelijking met vorig jaar op dat de lotingscomputer niet automatisch een ’flexibele schil’ kon inzetten. Vorig jaar kon de computer bij een klas die vol raakte automatisch één stoel bijplaatsen: 4% van de ‘capaciteitsgroep’, zie het matchingsprotocol 2019. Dit jaar kon de computer dat niet. In plaats daarvan zijn in de kernprocedure 2020 overgebleven kinderen met een voldoende lange lijst voor een plaatsingsgarantie ’handmatig’ en anoniem geplaatst in het ‘garantie-overleg’ van schoolbestuurders aansluitend op de loting.

Deze procedure is vooraf beschreven in de kernprocedure en daarom waarschijnlijk moeilijk aanvechtbaar. Maar getalsmatig is er dit jaar minder flexibele capaciteit ingezet dan vorig jaar. Daarom is het voorstelbaar dat ouders met kinderen die onderaan de voorkeurslijst geplaatst zijn toch op dit punt bezwaar willen indienen, al is de kans op toewijzing gering.

Hoorzitting bezwaarprocedure

Als onderdeel van de bezwaarprocedure heeft u recht op een hoorzitting waarin u uw bezwaar mondeling kunt toelichten, art. 15 lid 3 Inrichtingsbesluit WVO. Als de scholen vanwege het coronavirus nog gesloten zijn, dan zal de hoorzitting waarschijnlijk per videoverbinding plaatsvinden. Veel schoolbesturen plannen de hoorzittingen pas in wanneer ze de meeste bezwaarschriften hebben ontvangen, sommige schoolbesturen beginnen meteen al met het organiseren van hoorzittingen.

Bezwaarschrift insturen via OSVO

Het overlegorgaan van de Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, de OSVO, biedt de aangesloten schoolbesturen ondersteuning in de afhandeling van de bezwaren. De kernprocedure vraagt ouders ook hun bezwaarschrift (of klacht) via de OSVO in te sturen, het adres is:

T.a.v. het bevoegd gezag van [naam betreffende VO-school]
p/a OSVO
Bijlmerdreef 1289
1103 TV Amsterdam

Checklist bezwaarschrift

Bij het indienen van uw bezwaarschrift tegen de weigering van toelating tot de gewenste school kunt u verwijzen naar art. 15 Inrichtingsbesluit WVO. Het is aan te bevelen dat het de volgende elementen bevat om in behandeling te worden genomen:

 1. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend.
 2. Verzenddatum, binnen 6 weken na de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
 3. De naam en het adres van het desbetreffende schoolbestuur en de school.
 4. De naam van uw kind.
 5. Een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
 6. Uw argumenten waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing.
 7. Een verzoek aan het schoolbestuur om een nieuw besluit te nemen.
 8. Indien u het bezwaarschrift mondeling wil toelichten een verzoek om een hoorzitting (anders vermelding dat u geen behoefte heeft aan een mondelinge toelichting).
 9. Uw naam en adres.
 10. Uw handtekening.

Onafhankelijk advies van OCO

U kunt uw bezwaarschrift in concept aan OCO voorleggen voor onafhankelijk advies voordat u het indient bij het schoolbestuur. Verstuur uw concept naar het e-mailadres info@onderwijsconsument.nl. Wij kunnen voor u checken of het aan de formele eisen voldoet en of de argumenten duidelijk zijn. U dient vervolgens zelf uw bezwaarschrift in.

Eventueel kunt u voordat u een bezwaarschrift gaat schrijven alvast uw situatie telefonisch voorleggen aan onze helpdesk, telefoon (020) 330 63 20. Bijvoorbeeld als u twijfelt over het indienen van een bezwaarschrift of als u nog vragen heeft over de bezwaarprocedure.