Oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Geplaatst door OCO op 1 augustus 2022
Bent u het oneens met een besluit van school over toelating, schorsing of verwijdering? Dan kunt u in bezwaar gaan en het besluit laten heroverwegen. Hiervoor dient u een bezwaarschrift in bij het schoolbestuur. In dit artikel staat een checklist waar een bezwaarschrift aan moet voldoen. U kunt een geschil ook voorleggen aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs

Oneens met besluit over toelating, schorsing of verwijdering?

Als u het oneens bent met een schoolbesluit over toelating, schorsing of verwijdering, kunt u in bezwaar gaan. U schrijft dan een bezwaarschrift en dient dit in bij het schoolbestuur. Het schoolbestuur heroverweegt vervolgens het besluit. Er zijn dan twee opties mogelijk:

 • het schoolbestuur neemt een nieuw besluit;
 • het schoolbestuur laat het vorige besluit in stand.

In welke situaties is bezwaar mogelijk?

U kunt in elk geval een bezwaarschrift indienen als:

Toelating

Verwijdering

Een bezwaarmogelijkheid bij schorsing is niet in de wet verankerd. Toch bieden de meeste scholen wel de mogelijkheid om in geval van schorsing in bezwaar te gaan. Kijk voor meer informatie in de schoolgids en/of het leerlingenstatuut.

Wil je in bezwaar tegen een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Neem dan contact op met OCO voor hulp en advies.

Checklist bezwaarschrift

OCO raadt aan om de volgende gegevens in een bezwaarschrift op te nemen, zodat het door het schoolbestuur in behandeling wordt genomen:

 1. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend.
 2. Verzenddatum, binnen zes weken na de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
 3. De naam en het adres van het desbetreffende schoolbestuur en de school.
 4. De naam van uw kind.
 5. Een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
 6. Uw argumenten waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing.
 7. Een verzoek aan het schoolbestuur om een nieuw besluit te nemen.
 8. Indien u het bezwaarschrift mondeling wil toelichten een verzoek om een hoorzitting (anders vermelding dat u geen behoefte heeft aan een mondelinge toelichting).
 9. Uw naam en adres.
 10. Uw handtekening.

Geschillen over toelating, schorsing en verwijdering

Alle geschillen over verwijdering en schorsing in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO). Dit geldt ook voor zaken die geen passend onderwijs betreffen.

De GPO behandelt ook geschillen over toelating van leerlingen, maar dan alleen in ‘passend onderwijs zaken’ waarin leerlingen extra ondersteuning nodig hebben.

Wanneer een geschil in behandeling is bij de GPO, wacht het schoolbestuur eerst het oordeel van de GPO af voordat het een beslissing op bezwaar neemt.

Meer artikelen over Schorsing