Passend onderwijs: een Welles-Nietes discussie

Geplaatst door Floor Kaspers op 2 oktober 2015
In toenemende mate lijkt het gesprek over de vraag ‘Is de invoering van passend onderwijs geslaagd?’ te vervallen in een Welles-Nietes discussie. Ook de recente conclusies in verschillende onderzoeken over passend onderwijs en de reactie hierop van staatssecretaris Dekker lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Onderzoeken onder leraren en schoolleiders

In de maanden augustus en september 2015 zijn diverse onderzoeken verschenen waarin veel knelpunten zijn genoemd op het terrein van passend onderwijs. De aanleiding van de onderzoeken was dat passend onderwijs nu een jaar geleden is ingevoerd, op 1 augustus 2014.
Zo is er een onderzoek van DUO Onderwijsadvies in samenwerking met het Algemeen Dagblad waarin leraren aangeven dat ze onvoldoende zijn toegerust op het lesgeven aan kinderen die ondersteuning nodig hebben. De SP deed onderzoek naar de ervaringen van het personeel in speciaal onderwijs, en concludeert dat de positie van speciaal onderwijs onder druk staat.
De algemene vereniging van schoolleiders (AVS) kwam tot de conclusie dat veel scholen niet goed omgaan met de zorgplicht en leerlingen daarom onterecht afwijzen op school.

Onderzoek van de Kinderombudsman

Vanuit het belang van kinderen, en hun recht op onderwijs, heeft de Kinderombudsman in kaart gebracht welke knelpunten er zijn na de invoering van passend onderwijs. Die knelpunten zijn niet gering, en hij ziet dan ook veel situaties van leerlingen die buiten de boot vallen. Hij geeft aan dat te vaak het kind niet centraal staat binnen passend onderwijs, en dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om maatwerk te bieden. Hij maakt zich zorgen over de slechte communicatie van scholen en samenwerkingsverbanden met ouders, en de slechte informatievoorziening voor ouders. Ook het organiseren van zorg in combinatie met onderwijs is nog steeds problematisch, stelt de Kinderombudsman. Veel van deze knelpunten herkent OCO. Op basis van de meldingen die we bij OCO binnenkregen benoemden we de knelpunten en mogelijke oplossingen. Deze lees je hier.

Handreiking van de Kinderombudsman

Op basis van de knelpunten die de Kinderombudsman signaleert, heeft hij een handreiking opgesteld voor scholen en samenwerkingsverbanden. Hierin worden een aantal voorwaarden genoemd voor het goed kunnen functioneren van passend onderwijs. Voorbeelden zijn: Het kind krijgt een individuele behandeling, Het kind en zijn recht op een passende vorm van onderwijs staan centraal. De Kinderombudsman gaat daarbij uit van de Rechten van het Kind. De Handreiking kun je hier downloaden: Handreiking Kinderombudsman

Reactie staatssecretaris Dekker

Op 25 september 2015 heeft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de verschillende onderzoeken. Hij geeft aan op basis van de conclusies een aantal zaken te verbeteren of er verder onderzoek naar te doen. Zo zal hij verder met Ouders & Onderwijs kijken naar het verbeteren van de informatievoorziening voor ouders. Ook zal hij met de Inspectie voor het Onderwijs afspraken maken over het handhaven van de zorgplicht. Tegelijkertijd benoemt Dekker met name dat passend onderwijs tijd vraagt, en heeft hij er ‘alle vertrouwen in dat scholen en samenwerkingsverbanden met ondersteuning die daarbij beschikbaar is, passend onderwijs tot een succes zullen maken.’

De discussie passend onderwijs: Welles-Nietes

Het gaat wel goed met passend onderwijs. Het gaat niet goed met passend onderwijs. Welles. Nietes. Beleidsmakers en schoolbesturen kiezen veelal Welles, leraren en ouders kiezen vaak Nietes. Zijn de thuiszitters de uitzondering, of een signaal dat er iets echt niet goed gaat met passend onderwijs? Zijn de investeringen in leerkrachten genoeg, of blijven ze vastlopen als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben?
Welles of Nietes?

Wat zijn jouw ervaringen? Gaat het goed, of gaat het niet goed? Waar sta jij in de discussie passend onderwijs?
De onderzoeken en de reacties van de staatssecretaris kun je hier lezen:

Meer artikelen over Blog