Samenwerkingsverbanden moeten nog beleid hoogbegaafdheid ontwikkelen

Geplaatst door Marisah Mohamat op 3 oktober 2014
Er bestaan nog geen concrete plannen voor het ondersteunen van hoogbegaafde kinderen bij de twee Amsterdamse samenwerkingsverbanden, het samenwerkingsverband voor het basisonderwijs en het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam-Diemen.

In ieder geval nog niet volgens de ondersteuningsplannen die begin 2014 zijn vastgesteld. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband voor het basisonderwijs wordt wel de ambitie uitgesproken om in het komend schooljaar ´een gemeenschappelijk kader´ uit te werken. Het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs vermeldt nog helemaal niets over hoogbegaafdheid en aanverwante onderwerpen zoals meerbegaafd, uitdaging, onderpresteren en dergelijke.

Ondersteuningsplannen over hoogbegaafdheid

“De missie en uitgangspunten vertalen we in de volgende ambities voor de komende twee jaar: voor meer- dan wel hoogbegaafde leerlingen wordt door de verschillende besturen en scholen een divers palet aan onderwijs en begeleiding aangeboden. In de visie van dit samenwerkingsverband hoort aandacht voor meerbegaafdheid ook in de toekomst bij het ‘gewone’ onderwijscurriculum van een school, eventueel aangevuld met vormen van specifieke ondersteuning. Daarvoor ontvangen scholen een budget voor de basisondersteuning.”

Tot zover de visie van het Samenwerkingsverband voor het basisonderwijs Amsterdam-Diemen. Maar het samenwerkingsverband schrijft in het ondersteuningsplan voor het Amsterdamse basisonderwijs ook dat het in de ‘startfase’ nog niet in staat is om overkoepelend beleid te ontwikkelen voor hoogbegaafde leerlingen. Wel heeft het de ambitie om dit komend schooljaar (2014-2015) met de gemeente Amsterdam – dat ook financiële middelen beschikbaar heeft gesteld – samen te ontwikkelen:

“In het schooljaar 2014-2015 ontwikkelt het samenwerkingsverband een overkoepelend kader voor de extra ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen in overleg en zo mogelijk in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Dit doen wij op basis van een evaluatie van de bestaande vormen, praktijken en methodieken en een inventarisatie van de professionaliseringsbehoefte.”

Zover lijkt het Samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs Amsterdam nog niet te zijn. In het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband van scholen voor Voortgezet Onderwijs in Amsterdam is geen vermelding te vinden van hoogbegaafd(heid) of aanverwante onderwerpen zoals excellent, uitdagen, onderpresteren. vooruit werken, IQ.

Staatssecretaris over hoogbegaafdheid en passend onderwijs

In een kamerbrief van 23-4-2014 over passend onderwijs en hoogbegaafdheid schrijft staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker:

“Ik wil allereerst benadrukken dat passend onderwijs gaat over een zo passend mogelijk aanbod voor alle leerlingen, niet alleen voor leerlingen met een beperking of een leerprobleem, maar ook voor hoogbegaafde leerlingen. Passend onderwijs stelt de onderwijsbehoefte van de leerling centraal. Die vormt het vertrekpunt voor wat leerlingen nodig hebben op school.”

Verder schrijft de staatssecretaris dat de extra financiële impuls die is aangekondigd ten behoeve van passend onderwijs via de Samenwerkingsverbanden ook voor hoogbegaafde kinderen is bestemd. Sander Dekker benoemt in zijn brief drie vormen van passend onderwijs die aan hoogbegaafden “kan” worden geboden:

  • Basisondersteuning in elke klas (zoals compacten, verrijken of versnellen)
  • Lichte ondersteuning (zoals plusgroepen, steunpunt binnen het samenwerkingsverband)
  • Extra ondersteuning (voor hoogbegaafden met bijkomende problematiek, zoals ‘autiklassen’)

Op de website passendonderwijs.nl zijn meer uitspraken van de staatssecretaris over onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen te vinden:

“Mijn beleid is erop gericht om het beste uit de leerling te halen. Dat geldt ook voor hoogbegaafde leerlingen. Ik signaleer ook dat niet alle scholen even ver zijn in het vormgeven van goed onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en dat niet alle leerkrachten even goed zijn in het onderwijzen en begeleiden van deze leerlingen. De komende jaren zal ik daarom investeren in de professionalisering van leerkrachten op dit terrein en het ondersteunen van scholen en samenwerkingsverbanden bij het vormgeven van hun beleid en het treffen van voorzieningen.”

Zie voor meer quotes en antwoorden van de staatssecretaris op twittervragen over hoogbegaafdheid: http://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/vragen-via-twitter/hoogbegaafdheid.

28 oktober 2014 bijeenkomst van HB020 over hoogbegaafdheid in het voortgezet onderwijs

hb020 organiseert op dinsdag 28 oktober van 16:00 tot 22:00 een #HBavond over voortgezet onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. De bijeenkomst vindt plaats in het Calandlyceum. De bijeenkomst is gericht op ouders, docenten en andere vertegenwoordigers van scholen, hb-specialisten, en overige geïnteresseerden. Zie voor meer informatie over programma en aanmelden: hb020.wordpress.com.

Meer artikelen over Blog