Vergoedingen bij hoogbegaafdheid?

Geplaatst door Marisah Mohamat op 3 januari 2015

Vergoedingen beoordeling en begeleiding bij hoogbegaafdheid

Het belang van het tijdig signaleren van hoogbegaafdheid en het goed begeleiden van hoogbegaafde kinderen komt steeds meer onder de aandacht. De vergoedingen voor het vaststellen en begeleiden van hoogbegaafdheid zijn echter beperkt en vergoedingsaanvragen worden vaak individueel beoordeeld door de zorgverzekering, gemeente of scholen/schoolbesturen. Vooraf is dus niet met zekerheid aan te geven wat u wel en niet vergoed zult krijgen.

Vergoedingen voor scholen voor begeleiding bij hoogbegaafdheid

Scholen ontvangen van de rijksoverheid geld om hoogbegaafde leerlingen te begeleiden. Dit werd georganiseerd via het samenwerkingsverband ‘Weer samen naar school’, waarbij de samenwerkende scholen bepalen hoe het geld wordt besteed. Sinds augustus 2014 wordt dit georganiseerd binnen het nieuwe stelsel ‘Passend onderwijs’. Hierin hebben scholen de zorgplicht om voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben een passende plek of passend onderwijs te organiseren.

Sommige scholen zijn bereid om een intelligentieonderzoek te laten uitvoeren en besluiten begeleiding via bijvoorbeeld een schoolbegeleidingsdienst in te kopen of speciale leermaterialen aan te schaffen.

Vergoeding intelligentieonderzoek

Intelligentietesten die op initiatief van de ouders worden afgenomen, worden vrijwel nooit door de zorgverzekering vergoed. In heel speciale gevallen kan een ‘losse’ intelligentietest toch vergoed worden. Dan moet er wel sprake zijn van serieuze problemen die met de intelligentie kunnen samenhangen. Denk hierbij aan een kind dat lijdt aan stress en driftbuien, omdat het zich op school verveelt. Overleg met uw behandelaar en zorgverzekering of uw kind in aanmerking komt voor vergoeding.

Gemaakte kosten indienen bij de Belastingdienst

U kunt proberen de gemaakte kosten af te trekken bij de Belastingdienst als buitengewone ziektekosten. Zie de Zorgwijzer.

Tegemoetkoming voor ouders in de Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam kent regelingen voor ouders, namelijk de scholierenvergoeding en de langdurigheidstoeslag. U kunt bij de gemeente informeren welke mogelijkheden er zijn.

Het is niet wettelijk bepaald dat reiskosten voor hoogbegaafde kinderen uit Amsterdam naar voltijds hoogbegaafden onderwijs moeten worden vergoed door de gemeente Amsterdam.