VVD stelt vragen over Kernprocedure

Geplaatst door OCO op 5 oktober 2010

VVD Amsterdam heeft de volgende vragen gesteld over de Kernprocedure.


In het coalitieakkoord Kiezen voor de Stad is vastgelegd dat zolang loting noodzakelijk is bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, kritisch wordt gekeken naar de bestaande procedures en dat het uitgangspunt is dat Amsterdamse kinderen ten minste dezelfde kansen hebben om op de eerste school naar keuze toegelaten te worden als kinderen uit de regio.

 • Wat is de formele rol van de gemeente bij de vaststelling van de kernprocedure?
 • Wat is die rol in de praktijk?
 • In hoeverre is bij de nieuwe kernprocedure kritisch gekeken naar bestaande procedures en tot welke
  veranderingen heeft dit geleid?
 • Leiden deze veranderingen er toe dat er minder of helemaal niet geloot moet worden het komende
  schooljaar?
 • Hebben bij eventuele lotingen Amsterdamse kinderen met deze kernprocedure tenminste dezelfde
  kansen om op de school van eerste keuze toegelaten te worden als kinderen uit de regio?
 • Zo nee, kan het college dan aangeven in welke gevallen Amsterdamse kinderen niet dezelfde kansen
  hebben om op de eerste school naar keuze toegelaten te worden als kinderen uit de regio?
 • Welke mogelijkheden ziet het college om ervoor te zorgen dat Amsterdamse kinderen diezelfde kansen
  wel hebben?
 • Kan het college aangeven of nog voor de komende schooljaar (2011/2012) uitvoering kan worden
  gegeven aan bovenstaande afspraken in het collegeakkoord.
 • In het collegeakkoord zijn ook afspraken vastgelegd over uitbreiding van capaciteit van populaire
  scholen door het openen van dependances in andere wijken. Kunt u aangeven in hoeverre initiatieven
  zijn genomen tot uitvoering van deze afspraak en wanneer dit naar uw verwachting zal leiden tot
  concrete resultaten?

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog