Veelgestelde vragen over het schooladvies en de Centrale Eindtoets

Geplaatst door Sharita Lourens op 1 februari 2023
Hieronder staan antwoorden op veelgestelde vragen over het schooladvies en de Centrale Eindtoets. Het betreft een bewerking door OCO van informatie van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

De veelgestelde vragen zijn verdeeld over de thema’s:


Veelgestelde vragen over het schooladvies

Wat als ouders het niet eens zijn met het schooladvies?

Als ouders het niet eens zijn met het schooladvies, kunnen zij de school om een toelichting vragen aan de hand van het onderwijskundig informatiedocument (oki-doc). Is het advies echt niet goed onderbouwd dan kunnen ouders de groepsleerkracht of de schooldirecteur vragen het advies bij te stellen. Weigert de school dit? Dan kunnen zij het schoolbestuur nog vragen het advies bij te stellen. Ouders moeten dan wel met hele goede argumenten komen. Eventueel kunnen zij ook een klacht indienen over de gang van zaken rond het schooladvies.

Meer informatie over dit onderwerp staat in:
‘Oneens met advies basisschool?’

Wat is een dubbeladvies?

Een dubbeladvies is een advies voor meerdere onderwijstypen. Bijvoorbeeld: vmbo-b/k, vmbo-t/havo of havo/vwo. Met het dubbeladvies kan de leerling zich aanmelden op een school die beide onderwijstypen aanbiedt. Met een dubbeladvies is een leerling toelaatbaar voor de eerste onderwijssoort. Voorbeeld: met een vmbo-t/havo advies is de leerling toelaatbaar voor vmbo-t, maar niet voor havo. Deze leerling kan zich niet aanmelden voor een school die alleen havo aanbiedt.

Met welk schooladvies doe je niet mee aan de Centrale loting en matching?

Leerlingen met de volgende adviezen doen niet mee aan de Centrale Loting en Matching:

 • praktijkonderwijs (pro);
 • voortgezet speciaal onderwijs (vso);
 • Kopklas;
 • Internationale Schakelklas;
 • tussenvoorziening.

Hoe wordt het schooladvies opgesteld?

De basisschool baseert het schooladvies op:

 • toetsresultaten in groep 6, 7 en 8;
 • sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • werkhouding;
 • motivatie;
 • gedrag.

Indien er sprake is van een ‘ondersteuningsbehoefte’ voor passend onderwijs, dan wegen de geboden ondersteuning en het effect daarvan ook mee.

Het definitieve basisschooladvies beschrijft op welk onderwijsniveau een leerling aan de slag kan gaan en wat de meest passende vorm van onderwijs is in het voortgezet onderwijs.

Meer informatie staat in: ‘Hoe komt het schooladvies tot stand?’

Wanneer krijgen de leerlingen van groep 8 het basisschooladvies?

In Amsterdam krijgen leerlingen in groep 8 uiterlijk 10 februari 2023 het basisschooladvies van de basisschool.

Wat is leerwegondersteuning?

Leerwegondersteuning is ondersteuning op het vmbo voor leerlingen die een leerachterstand hebben. Leerwegondersteuning heet ook wel lwoo: leerweg ondersteunend onderwijs. Voorheen was leerwegondersteuning een aanvulling op het schooladvies en kon een leerling met dit advies alleen voor scholen met lwoo kiezen. Maar dit geldt in Amsterdam niet meer sinds schooljaar 2020-2021. Vanaf nu maakt leerwegondersteuning geen onderdeel meer uit van het schooladvies. 

Meer informatie over leerwegondersteuning staat in: ‘Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)’.

In de digitale scholenzoeker van OCO staat welke vmbo-scholen leerwegondersteuning aanbieden.

Wie stelt het basisschooladvies op, en hoe wordt dit advies aan de VO-school doorgegeven?

In de Amsterdamse Kernprocedure is afgesproken dat bij het opstellen van het basisschooladvies tenminste twee professionals van de school betrokken zijn. Meestal is dat de groepsleerkracht samen met de intern begeleider of de schoolleider. Formeel stelt de directeur het schooladvies vast.

De basisschool geeft het schooladvies en de onderbouwing daarvan in het oki-doc door aan de VO-school waar de leerling is geplaatst. Ook staat het schooladvies vermeld op het aanmeldformulier met de voorkeurslijst die de leerling digitaal moet inleveren.


Veelgestelde vragen over de Centrale Eindtoets

Wat gebeurt er als een leerling op de eindtoets hoger scoort dan het basisschooladvies?

Valt de score op de eindtoets hoger uit dan het basisschooladvies? Dan kunnen ouders en leerling in gesprek gaan met de basisschool om het advies te ‘heroverwegen’. Er zullen opnieuw twee professionals zorgvuldig naar het gegeven advies kijken. De wet bepaalt dat de school vervolgens kan besluiten om:

 • het advies naar boven bij te stellen of;
 • het advies te handhaven, de school moet dan wel motiveren waarom het advies niet wordt verhoogd (art. 42 lid 2 WPO).

Wanneer een leerling graag onderwijs op het niveau van het nieuwe advies wil volgen, gaan de ouders en de leerling in gesprek met de VO-school van plaatsing. Hopelijk kan de leerling hier onderwijs op het niveau van het nieuwe advies volgen. Kan dit niet, omdat er geen plek is of er geen hoger niveau wordt aangeboden? Dan moet de leerling op zoek naar een andere VO-school.

Leerlingen met een bijgesteld basisschooladvies die willen wisselen van school, hoeven zich niet eerst terug te trekken van de VO-school van plaatsing. Zij behouden hun plek en trekken zich pas terug als ze zekerheid hebben dat ze op een andere VO-school terecht kunnen. Leerlingen zonder bijgesteld basisschooladvies, die willen wisselen van school, moeten zich wel eerst terugtrekken bij de VO-school van plaatsing voordat ze een andere school mogen zoeken.

Eind mei is bekend op welke scholen nog plaats is. Ouders en leerlingen kunnen vanaf dat moment met die scholen contact opnemen.

Wat kan ik doen bij klachten over het schooladvies of bij klachten over de heroverweging van het schooladvies?

Ouders kunnen bij de klachtencommissie een klacht indienen over het gegeven schooladvies of de heroverweging. De klachtencommissie toetst of het basisschooladvies zorgvuldig tot stand is gekomen en adviseert alleen om het advies bij te stellen als het overduidelijk onjuist is (Bron: Onderwijsgeschillen).

Wat gebeurt er als een leerling de eindtoets minder goed maakt dan verwacht?

Het kan voorkomen dat een leerling de eindtoets minder goed maakt dan verwacht. Dit verandert niets aan het basisschooladvies of de plaatsing op de VO-school.

Wanneer is de Centrale Eindtoets?

De papieren Centrale Eindtoets is in de week van 17 april 2023. De digitale adaptieve Centrale Eindtoets wordt afgenomen op een door de school te bepalen moment tussen dinsdag 18 april 2023 en vrijdag 12 mei 2023.

Wanneer is de uitslag bekend?

De uitslag van de Centrale Eindtoets is in de eerste helft van mei 2022 bekend.