Veelgestelde vragen over het schooladvies en de doorstroomtoets

Geplaatst door Sharita Lourens op 7 maart 2024
Hieronder staan antwoorden op veelgestelde vragen over het schooladvies en de doorstroomtoets. Het betreft een bewerking door OCO van informatie van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

De veelgestelde vragen zijn verdeeld over de thema’s:


Veelgestelde vragen over het schooladvies

Wat als ouders het niet eens zijn met het schooladvies?

Als ouders het niet eens zijn met het schooladvies, kunnen zij de school om een toelichting vragen aan de hand van het onderwijskundig informatiedocument (oki-doc). Is het advies echt niet goed onderbouwd dan kunnen ouders de groepsleerkracht of de schooldirecteur vragen het advies bij te stellen. Weigert de school dit? Dan kunnen zij het schoolbestuur nog vragen het advies bij te stellen. Ouders moeten dan wel met hele goede argumenten komen. Eventueel kunnen zij ook een klacht indienen over de gang van zaken rond het schooladvies.

Meer informatie over dit onderwerp staat in:
‘Oneens met advies basisschool?’

Wat is een dubbeladvies?

Een dubbeladvies is een advies voor meerdere onderwijstypen. Bijvoorbeeld: vmbo-b/k, vmbo-t/havo of havo/vwo. Met het dubbeladvies kan de leerling zich aanmelden op een school die beide onderwijstypen aanbiedt. Met een dubbeladvies is een leerling toelaatbaar voor de eerste onderwijssoort. Voorbeeld: met een vmbo-t/havo advies is de leerling toelaatbaar voor vmbo-t, maar niet voor havo. Deze leerling kan zich niet aanmelden voor een school die alleen havo aanbiedt.

Met welk schooladvies doe je niet mee aan de Centrale loting en matching?

Leerlingen met de volgende adviezen doen niet mee aan de Centrale Loting en Matching:

 • praktijkonderwijs (pro);
 • voortgezet speciaal onderwijs (vso);
 • Kopklas;
 • Internationale Schakelklas;
 • tussenvoorziening.

Hoe wordt het schooladvies opgesteld?

De basisschool baseert het schooladvies op:

 • toetsresultaten in groep 6, 7 en 8;
 • sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • werkhouding;
 • motivatie;
 • gedrag.

Indien er sprake is van een ‘ondersteuningsbehoefte’ voor passend onderwijs, dan wegen de geboden ondersteuning en het effect daarvan ook mee.

Het definitieve basisschooladvies beschrijft op welk onderwijsniveau een leerling aan de slag kan gaan en wat de meest passende vorm van onderwijs is in het voortgezet onderwijs.

Meer informatie staat in: ‘Hoe komt het schooladvies tot stand?’

Wanneer krijgen de leerlingen van groep 8 het basisschooladvies?

In Amsterdam krijgen leerlingen in groep 8 uiterlijk 10 februari 2023 het basisschooladvies van de basisschool.

Wat is leerwegondersteuning?

Leerwegondersteuning is ondersteuning op het vmbo voor leerlingen die een leerachterstand hebben. Leerwegondersteuning heet ook wel lwoo: leerweg ondersteunend onderwijs. Voorheen was leerwegondersteuning een aanvulling op het schooladvies en kon een leerling met dit advies alleen voor scholen met lwoo kiezen. Maar dit geldt in Amsterdam niet meer sinds schooljaar 2020-2021. Vanaf nu maakt leerwegondersteuning geen onderdeel meer uit van het schooladvies. 

Meer informatie over leerwegondersteuning staat in: ‘Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)’.

In de digitale scholenzoeker van OCO staat welke vmbo-scholen leerwegondersteuning aanbieden.

Wie stelt het basisschooladvies op, en hoe wordt dit advies aan de VO-school doorgegeven?

In de Amsterdamse Kernprocedure is afgesproken dat bij het opstellen van het basisschooladvies tenminste twee professionals van de school betrokken zijn. Meestal is dat de groepsleerkracht samen met de intern begeleider of de schoolleider. Formeel stelt de directeur het schooladvies vast.

De basisschool geeft het schooladvies en de onderbouwing daarvan in het oki-doc door aan de VO-school waar de leerling is geplaatst. Ook staat het schooladvies vermeld op het aanmeldformulier met de voorkeurslijst die de leerling digitaal moet inleveren.


Veelgestelde vragen over de doorstroomtoets

Wat is de doorstroomtoets?

De doorstroomtoets toetst de kennis en vaardigheden van leerlingen uit groep 8 op het gebied van taal en rekenen en eventueel de kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en biologie (art. 45b lid 4 WPO). 

Wanneer maken leerlingen de doorstroomtoets?

Leerlingen maken de toets in de eerste of tweede week van februari (art. 45b lid 3 WPO). De toetsuitslag is een objectief tweede gegeven bij het voorlopige schooladvies, dat leerlingen tussen 10 en 31 januari krijgen (art. 45d lid 1 WPO). Op basis van het voorlopige schooladvies en de toetsuitslag van de doorstroomtoets geeft de school uiterlijk 24 maart 2024 het definitieve schooladvies (art. 45d lid 3 WPO). In Amsterdam is de definitie datum volgens de Kernprocedure vastgesteld op vrijdag 22 maart 2024.

Welke leerlingen maken de doorstroomtoets?

Alle leerlingen in groep 8 maken de doorstroomtoets. Behalve leerlingen die:

 • Zeer moeilijk lerend zijn;
 • Meervoudig gehandicapt zijn en voor wie het zeer moeilijk leren een van die handicaps is;
 • Vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen (art. 45c lid 2 WPO);
 • Vanwege medische redenen de toets niet kunnen maken (art. 45c lid 1 WPO).

De school overlegt ruim vóór de toetsafname met de ouders als een leerling de doorstroomtoets niet hoeft te maken (art. 45c lid 3 WPO).

Waarom vervangt de doorstroomtoets de eindtoets?

De wet doorstroomtoetsen PO is vanaf schooljaar 2023-2024 ingegaan om kansenongelijkheid tegen te gaan. Leerlingen krijgen het definitieve schooladvies pas nadat zij de doorstroomtoets hebben gemaakt. Als de toetsuitslag hoger is dan het voorlopige schooladvies, kan het schooladvies nog bijgesteld worden. Vervolgens kunnen leerlingen zich met het bijgestelde advies aanmelden voor het voortgezet onderwijs.

De afgelopen jaren was dit ingewikkelder. Leerlingen meldden zich toen met het schooladvies aan voor het voortgezet onderwijs. Pas na aanmelding en toelating maakten zij de eindtoets, in mei. Als de uitslag hiervan hoger was dan het schooladvies konden ouders en leerlingen een heroverweging van het schooladvies aanvragen. Vervolgens kon de school besluiten het advies wel of niet te verhogen. Werd het advies opgehoogd, dan moest de leerling in sommige gevallen op zoek naar een nieuwe school. En de kans bestond dan dat een nieuwe school van voorkeur al vol zat. Dit gebeurde bijvoorbeeld vaak in Amsterdam.