Veelgestelde vragen over het basisschooladvies

Geplaatst door Sharita Lourens op 12 december 2018
Hieronder staan de veelgestelde vragen over het basisschooladvies. Het betreft een bewerking van de FAQ van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

Veelgevraagd

Wat als ouders het niet eens zijn met het basisschooladvies?

Dit kan worden aangegeven bij de leerkracht en/of de directie van de basisschool met het verzoek hierover in gesprek te gaan. De basisschool geeft dan een nadere toelichting op het basisschooladvies. Ook bestaat de mogelijkheid om in het onderwijskundig informatiedocument (oki-doc) op te laten opnemen dat de ouders het niet eens zijn met het basisschooladvies.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het artikel:
Oneens met advies basisschool?

Hoe wordt het basisschooladvies opgesteld?

Het basisschooladvies is gebaseerd op de leerprestaties van een leerling gedurende laatste drie jaar en wordt ondersteund door gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De basisschool neemt bij het advies gegevens mee die het beste zicht geven op de ontwikkeling van de leerling in brede zin: kennis en vaardigheden, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding, motivatie en gedrag, de onderwijsbehoefte, de geboden ondersteuning en het effect hiervan. Het basisschooladvies beschrijft op welk onderwijsniveau en in welke context een leerling aan de slag kan gaan en wat de meest passende vorm van onderwijs is in het VO.

Meer informatie is te vinden in:
Hoe komt het basisschooladvies tot stand?

Ook gevraagd

Wat is een dubbeladvies?

Dat is een advies voor meerdere onderwijstypen bijvoorbeeld: vmbo-b/k, vmbo-t/havo, havo/vwo. Met het advies kan de leerling zich melden op een school, die beide onderwijstypen aanbiedt. Met een dubbeladvies is een leerling toelaatbaar voor de eerste onderwijssoort. Voorbeeld: met een vmbo-t/havo advies is de leerling toelaatbaar voor vmbo-t, maar niet voor havo. Deze leerling kan zich niet aanmelden op een school waar alleen havo wordt geboden.

Wie stelt het basisschooladvies op, en hoe wordt dit advies aan de VO-school doorgegeven?

Het basisschooladvies wordt door de groepsleerkracht van groep 8 opgesteld, meestal in overleg met de intern begeleider (IB-er) en/of de directeur. Formeel is het de directeur die het schooladvies vaststelt. Het schooladvies en de onderbouwing ervan worden doorgegeven aan de VO-school waar de leerling naartoe gaat in het oki-doc, lees hier meer over het oki-doc. Ook staat het schooladvies vermeld op het aanmeldformulier met voorkeurslijst die de leerling mee moet nemen naar de VO-school van eerste voorkeur om zich aan te melden.

Weinig gevraagd

Met welk schooladvies doe je niet mee aan de Centrale loting en matching?

Leerlingen met advies praktijkonderwijs (pro) doen niet mee. Ook leerlingen die worden verwezen naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso), kopklas of tussenvoorziening (speciale zorgschool) doen niet mee aan de Centrale loting en matching.

Wat is lwoo?

Lwoo is de afkorting voor: leerweg ondersteunend onderwijs. Dit is een aanvulling op een niveau-advies en betekent dat de leerling een extra onderwijs- of ondersteuningsbehoefte heeft om een vmbo-diploma te halen. Klik hier voor uitgebreidere informatie over leerwegondersteunend onderwijs. Niet elke vmbo-school biedt lwoo aan, welke vmbo-scholen lwoo aanbieden is te vinden in de digitale scholenzoeker van OCO.

Wanneer krijgen de leerlingen van groep 8 het basisschooladvies?

In Amsterdam krijgen leerlingen groep 8 uiterlijk 7 februari 2020 het basisschooladvies van de basisschool.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en keuzeinformatie op voschoolkeuze020.nl, dit is de officiële website van de Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs.