Wanneer ontvang ik een diploma of getuigschrift?

Geplaatst door OCO op 1 augustus 2022
Leerlingen krijgen een diploma als zij slagen voor hun eindexamen vmbo-, havo of vwo. Ook studenten die een mbo-opleiding met succes afronden krijgen een diploma. In het hbo en op de universiteit krijgen studenten een getuigschrift (bachelor of master) en een supplement als zij slagen voor de examenonderdelen. Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen een schooldiploma als de directeur op basis van een reglement een positief oordeel geeft. 

Diploma voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo

Leerlingen krijgen een diploma als zij geslaagd zijn voor het eindexamen vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t, havo of vwo (art. 2.58 lid 2 onder b WVO 2020). Leerlingen vmbo-b die voor één of meerdere deelexamens slagen, krijgen een getuigschrift (art. 2.58 lid 2 onder c WVO 2020).

Diploma mbo, vavo en NT2

Studenten die een mbo-, vavo– of NT2-opleiding met goed gevolg afronden, krijgen een diploma. De diploma’s zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (art. 7.4.6 lid 1 WEB).

Studenten die hun opleiding niet afmaken kunnen de school om een schoolverklaring vragen. Hierop staat welke onderdelen zijn hebben gevolgd en wat de behaalde resultaten zijn (art. 7.4.6a lid 1 en lid 3 WEB).

Diploma hoger onderwijs (hbo en wo)

In het hoger onderwijs maken studenten tentamens. Als een student een tentamen voldoende maakt, krijgt hij hiervan een bewijsstuk van de examinator(en) (art. 7.11 lid 1 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Als een student het examen haalt, krijgt hij een getuigschrift van de examencommissie. Hierop staat onder andere de naam van de instelling en de opleiding en welke onderdelen het examen omvatte (art 7.11 lid 2 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Naast het getuigschrift ontvangt de student ook een supplement met informatie over de aard en inhoud van de afgeronde opleiding (art. 7.11 lid 4 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Als een student de opleiding niet afmaakt, maar wel een aantal tentamens heeft gehaald, kan hij de examencommissie om een verklaring vragen. Hierop staat dan welke tentamens de student met goed gevolg heeft afgerond (art. 7.11 lid 5 Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Schooldiploma praktijkonderwijs

De schooldirecteur bepaalt of een leerling in het praktijkonderwijs een schooldiploma krijgt bij het verlaten van de school. De directeur baseert dit oordeel op een reglement dat het bevoegd gezag heeft vastgesteld (art. 2.58 lid 3 WVO 2020). Naast het schooldiploma ontvangt de leerling een portfolio met daarin de behaalde resultaten (art. 2.58 lid 3 WVO 2020).

Als een leerling slechts een deel van het programma heeft afgerond en geen diploma krijgt, ontvangt de leerling een verklaring van de schooldirecteur (art. 2.59 lid 2 WVO 2020).

Meer informatie over het diploma praktijkonderwijs staat in: ‘Welk diploma haal je in het praktijkonderwijs?’