Wat staat er in een schoolgids voor het voortgezet onderwijs?

Elke school is verplicht jaarlijks een nieuwe schoolgids uit te brengen (art. 24a lid 2 WVO). De school is verplicht deze jaarlijks aan de ouders beschikbaar te stellen.

Schoolgids

Scholen zijn verplicht jaarlijks voorafgaand aan het schooljaar een nieuwe schoolgids uit te brengen  De school is verplicht deze jaarlijks voorafgaand aan het schooljaar aan de ouders beschikbaar te stellen of uit te reiken bij de inschrijving van een nieuwe leerling (art. 24a lid 3 WVO).

In de schoolgids staan zaken zoals de grondslag van de school, de doelstellingen, het onderwijs en de activiteiten die plaats vinden op school. Daarnaast staat er vaak ook praktische informatie in, zoals contactgegevens, schooltijden en schoolregels.

Verplichte inhoud schoolgids voortgezet onderwijs

Scholen zijn volgens de wet verplicht in ieder geval de volgende informatie in de schoolgids op te nemen (art. 24a lid 1 WVO):

 • Doelen van het onderwijs
 • Resultaten onderwijs, in ieder geval die van het voorgaande schooljaar
 • Percentage leerlingen dat doorstroomt naar een hoger leerjaar of ander soort onderwijs
 • Percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat
 • Percentage leerlingen dat voor het eindexamen slaagt
 • Zorgwijze voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (dyslexie, ADHD) en leerlingen met een rugzakje (leerlinggebonden financiering)
 • Hoe de onderwijstijd wordt benut.
 • Onderwijsprogramma van de eerste twee jaren
 • Hoogte ouderbijdrage en de wijze waarop deze besteed worden
 • Rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag
 • Informatie klachtenregeling
 • Beleid met betrekking tot veiligheid

Tip

Staan er onduidelijkheden in de schoolgids? Vraag de leerkracht of schoolleiding om uitleg. U kunt ook de MR vragen om onduidelijke punten in de schoolgids te verhelderen. De oudergeleding en leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad (MR) hebben instemmingsrecht als het schoolbestuur de schoolgids vaststelt.

Informatie: schoolgids
Beslissing: schoolbestuur
Bezwaar: klachtencommissie
Vindplaats: artikel 24a lid 1, 2 en 3 WVO