Wat staat er in een schoolplan?

Geplaatst door OCO op 26 april 2024
In een schoolplan staat hoe de school de kwaliteit van het onderwijs waarborgt. Ook staan hierin de ambities, doelen en acties voor onderwijsinhoud, kwaliteitszorg en personeel. Het schoolbestuur stelt het schoolplan minimaal eens per vier jaar vast. Een schoolplan is iets anders dan een schoolgids. In een schoolgids beschrijft de school hoe ze het onderwijs nu organiseert, welke keuzes ze daarin maakt en hoe de school zich onderscheidt van andere scholen. Een schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld door het schoolbestuur.

Wat staat er in een schoolplan?

In het schoolplan staat hoe de school de kwaliteit van het onderwijs waarborgt. Ook staat hierin hoe de kwaliteit van het onderwijs op de school zich de komende jaren gaat ontwikkelen, inclusief ambities, doelen en acties.

De school is wettelijk verplicht om in het schoolplan informatie te geven over het:

 • Onderwijskundig beleid
 • Personeelsbeleid
 • Stelsel van kwaliteitszorg

Daarnaast staat in het plan hoe de identiteitscommissie invulling geeft aan het openbare karakter van de school. En wat het beleid is ten aanzien van bijvoorbeeld sponsoring (Art. 12 lid 1 WPO) en (Art. 2.88 WVO 2020).

Wat staat er over het onderwijskundig beleid?

In het schoolplan staat wat het onderwijskundig beleid en het schoolondersteuningsprofiel is van de school (Art. 12 lid 2 WPO) en (Art. 2.89 WVO 2020). Daarbij beschrijft de school hoe zij invulling geeft aan:

 • De wettelijke uitgangspunten, de doelstelling en de inhoud van het onderwijs
 • De eigen opdracht voor het onderwijs in een onderwijsprogramma
 • Het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat
 • De zorgplicht veiligheid op school

Wat staat er over het personeelsbeleid?

In het schoolplan staat het personeelsbeleid van de school (Art. 12 lid 3 WPO) en (Art. 2.90 WVO 2020). Daarbij beschrijft de school in ieder geval:

 • De bevoegdheidseisen van het personeel en de manier waarop de bekwaamheid wordt onderhouden (bijvoorbeeld bijscholing en professionalisering)
 • Cijfers over de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities
 • Welke maatregelen met betrekking tot het personeel de school inzet om de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid uit te voeren
 • Het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel

Wat staat er over kwaliteitszorg?

Wat betreft kwaliteitszorg staat in het schoolplan (Art. 12 lid 4 WPO) en (Art. 2.91 WVO 2020):

 • Hoe de school ervoor zorgt dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen
 • Hoe de school het onderwijs afstemt op de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen
 • Welke maatregelen er nodig zijn om de kwaliteitszorg verder te verbeteren

Wie bepaalt wat er in een schoolplan staat?

De school bepaalt wat er in het schoolplan staat. Hierbij houdt ze rekening met de hierboven genoemde wettelijke eisen. Nadat de medezeggenschapsraad (MR) met het schoolplan heeft ingestemd, stelt het bevoegd gezag (schoolbestuur) het schoolplan definitief vast (Art. 10b WMS). Direct daarna stelt het bevoegd gezag dit beschikbaar aan de Onderwijsinspectie.

Verschil schoolplan en schoolgids

Een schoolplan is een document waarin de school beschrijft hoe ze de kwaliteit van het onderwijs waarborgt. Maar ook wat de ambities, doelen en acties zijn wat betreft organisatie, onderwijsinhoud, kwaliteitszorg en personeel.

Een schoolplan is iets anders dan een schoolgids. Een schoolplan is een meerjarenplan dat minimaal eens per vier jaar wordt vastgesteld, terwijl een schoolgids een document is dat jaarlijks wordt vastgesteld. In een schoolgids beschrijft de school hoe ze het onderwijs organiseert, welke keuzes ze daarin maakt en hoe de school zich onderscheidt van andere scholen. Ook staat hierin vaak praktische informatie over bijvoorbeeld schooltijden, schoolregels en opvang.

Wat hebben ouders aan een schoolplan?

Ouders kunnen in het schoolplan nuttige informatie vinden over het beleid van de school op de middellange termijn (vier jaar). Bijvoorbeeld hoe de school de komende jaren wil zorgen voor een veilig schoolklimaat. En hoe de school professionalisering van het onderwijspersoneel wil stimuleren.

Gerelateerde onderwerpen