Eerste uitspraak Geschillencommissie Passend onderwijs positief voor ouders

Geplaatst door Floor Kaspers op 12 augustus 2014
De geschillencommissie passend onderwijs heeft een eerste uitspraak gedaan. Het ging om een geschil tussen ouders en een school over de verwijdering van een leerling met het Syndroom van Down. De commissie stelt de ouders in het gelijk, en benadrukt het belang van een zorgvuldig proces.

Geschillencommissie

Met de start van passend onderwijs is een geschillencommissie benoemd die op verzoek van ouders en scholen geschillen in behandeling kan nemen over plaatsing, verwijdering en het ontwikkelingsperspectief. Deze geschillencommissie kan een belangrijke rol spelen in het zichtbaar maken van problemen die er spelen bij de invoering van passend onderwijs. Ook kan de geschillencommissie ervoor zorgen dat algemene termen als zorgplicht en extra ondersteuning uit de wet steeds meer concrete invulling krijgen. De eerste uitspraak van de geschillencommissie is hoopgevend voor de positie van ouders.

Situatie

Een leerling met het Syndroom van Down was reeds 2,5 jaar leerling op een reguliere school, waar hij ondersteuning kreeg vanuit het rugzakje. Begin 2014 heeft de school aangegeven dat de ondersteuning die de leerling nodig had dusdanig was qua omvang en complexiteit dat deze niet meer op school geboden kon worden. Het gedrag van de leerling zou onvoorspelbaar zijn, waardoor vaak verwijdering uit de klas nodig was. Ook zou de ontwikkeling van de jongen, ondanks intensieve begeleiding, onvoldoende zijn. De school besluit de jongen van school te verwijderen en heeft een aantal alternatieve scholen benaderd die de juiste ondersteuning zouden kunnen bieden. De ouders geven echter aan dat ze denken dat de huidige school wel de passende ondersteuning zou moeten kunnen bieden en dat de alternatieve scholen juist niet passend zijn voor hun zoon.

Overwegingen van de commissie

In haar uitspraak gaat de commissie in op verschillende zaken, maar geeft de meeste aandacht aan het proces dat school heeft doorlopen om te komen tot de verwijderingsbeslissing. De school heeft voor de leerling geen ontwikkelingsperspectief opgesteld. Het ontwikkelingsperspectief kan van groot belang zijn voor het inschatten van de ondersteuningsbehoefte van een leerling. Er is onvoldoende onderzocht wat de mogelijkheden van de leerling zijn. Door dit onderzoek na te laten, is de school te snel overgegaan tot verwijdering. Verder is er onvoldoende overleg met de ouders geweest over de alternatieve scholen voor hun zoon.

Advies van de commissie

De commissie verklaart het verzoek van de ouders gegrond en adviseert de school om alsnog een ontwikkelingsperspectief vast te stellen. Ook zou er extern deskundig onderzoek plaats moeten vinden naar de ondersteuning die hij nodig heeft. Als daaruit blijkt dat de betreffende school de ondersteuning echt niet kan bieden, moet in overleg met de ouders alsnog een andere school worden gevonden. Daarbij moet gekeken worden naar een school die niet te ver weg is, en past bij de onderwijsrichting die de ouders belangrijk vinden.

Heeft u een een geschil met school over verwijdering, plaatsing of het ontwikkelingsperspectief? Kijk dan hier voor meer informatie.

U leest de volledige uitspraak van de geschillencommissie hier Uitspraak geschillencommissie (pdf)

Meer artikelen over Blog