Wat is de zorgplicht in passend onderwijs?

Geplaatst door Floor Kaspers op 21 juni 2021
Met de invoering van passend onderwijs krijgen scholen een zorgplicht. Ze zijn daarmee verplicht te zorgen voor een goede onderwijsplek voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Die plek kan zijn op de school van aanmelding, of op een andere school.

Nieuwe plicht voor scholen

De zorgplicht was nieuw voor scholen, en vaak was onduidelijk wat die nieuwe plicht precies inhield. Als een leerling wordt aangemeld op een school, en duidelijk is dat er extra ondersteuning nodig is, dan geldt de zorgplicht. Ook als een leerling al naar school gaat, en pas later duidelijk wordt dat die extra ondersteuning nodig is, ook dan geldt de zorgplicht. Op basis van die zorgplicht is de school verplicht om ervoor te zorgen dat de leerling een goede onderwijsplek krijgt. Het uitgangspunt daarbij is de school waar de leerling is aangemeld. De school doet onderzoek naar de extra ondersteuning voor een leerling, en hoe de school dat kan organiseren. Hiervoor heeft de school ook een schoolondersteuningsprofiel opgesteld, waarin staat welke ondersteuning de school kan bieden.

Niet op de school van aanmelding?

Hoewel het uitgangspunt is dat de leerling naar de school waar hij of zij is aangemeld gaat, kan het ook zijn dat de school denkt dat dat niet de beste plek is voor de leerling. Dat kan de school pas zeggen, nadat ze hebben onderzocht welke ondersteuning nodig is, en of ze dat kunnen bieden. Kan de school het echt niet, en is een andere plek beter, dan wordt dat overlegd met ouders. Het kan zijn dat de school dan een andere school in het samenwerkingsverband adviseert. Dat kan een reguliere school, of een speciale school zijn. Na overleg met de ouders, gaat de school dan zorgen dat de leerling op die andere school de juist ondersteuning kan krijgen.

Voorheen was het zo dat ouders dan zelf met hun kind moesten ‘leuren’ om een goede plek te vinden. Met de zorgplicht is dat de verantwoordelijkheid van de school. Het doel van de zorgplicht is dat kinderen niet meer tussen wal en schip terecht komen, en thuis komen te zitten.

De zorgplicht en handhaving

De geschillencommissie passend onderwijs heeft sinds de invoering van passend onderwijs veel uitspraken gedaan over hoe de zorgplicht zou moeten werken. Dit geeft meer duidelijkheid voor ouders en scholen. In de kamerbrief over de evaluatie passend onderwijs heeft Minister Slob aangegeven dat de zorgplicht strakker gevolgd moet worden.