Een geschil over passend onderwijs?

Geplaatst door Floor Kaspers op 22 juli 2014
Een geschil over passend onderwijs? Als u het niet eens kunt worden met de school van uw kind over bijvoorbeeld de extra ondersteuning, indicatiestelling, verwijzing naar een andere school, dan zijn er een aantal dingen die u kunt doen. In dit artikel zetten we de verschillende mogelijkheden voor u op een rij.

Een geschil over passend onderwijs? Ga in gesprek!

De eerste stap is altijd om in gesprek te gaan met school als er een geschil is over passend onderwijs. Probeer goed te luisteren naar de redenen van de school, en vraag hen ook om goed te luisteren naar uw redenen. Veel geschillen komen voort uit slechte communicatie, dingen die op een vervelende manier gezegd worden, of verwachtingen die niet duidelijk zijn. Voordat u formele stappen zet, is het daarom altijd goed om te kijken of u er toch niet samen uit kunt komen. Wilt u advies over hoe u zo’n gesprek voert? U kunt altijd contact opnemen met OCO op (020) 3306320.

Het samenwerkingsverband

Hoewel de school de zorgplicht heeft, is het samenwerkingsverband passend onderwijs ook erg belangrijk bij het organiseren van onderwijs dat goed past. Het samenwerkingsverband stelt een ondersteuningsplan op, waarin ze beschrijven hoe ze de ondersteuning op scholen organiseren, en hoe gezamenlijk de verwijzing naar speciaal onderwijs is geregeld. Als uw meningsverschil met de school hierover gaat, is het aan te raden om in gesprek te gaan met het samenwerkingsverband. U kunt kijken of de werkwijze van de school wel klopt met de afspraken die in het ondersteuningsplan staan.

Onderwijsconsulenten

Blijft het geschil over passend onderwijs en komt u er niet uit met de school of het samenwerkingsverband, dan kunt u wellicht terecht bij een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten kunnen kosteloos worden ingezet in bepaalde situaties. Dat kan bijvoorbeeld als uw kind een beperking of stoornis heeft, en een school weigert uw kind toe te laten of als uw kind al vier weken achter elkaar thuis zit. Ook voor conflicten over schorsing, het ontwikkelingsperspectief of verwijdering kunt u bij de onderwijsconsulenten terecht. Onderwijsconsulenten bemiddelen, en kijken naar het belang van het kind om te komen tot een goede oplossing.

Geschil

Heeft u een geschil over passend onderwijs waarvan u graag wilt dat daar een onafhankelijke uitspraak over wordt gedaan? U heeft dan verschillende mogelijkheden. De eerste is de Geschillencommissie passend onderwijs. Deze commissie is landelijk ingesteld, en bestaat uit deskundigen op het terrein van onderwijs, pedagogiek en ouderrechten. Een geschil kunt u kosteloos voorleggen aan de commissie wanneer het gaat over toelating of verwijdering van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, en over het ontwikkelingsperspectief. Een uitspraak van de geschillencommissie is niet juridisch bindend, maar wel zwaarwegend. De geschillencommissie is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Onderwijsgeschillen.

College voor de rechten van de mens

Een tweede mogelijk is om uw geschil voor te leggen aan het College voor de rechten van de mens (CVRM). Voorheen was dit de Commissie Gelijke Behandeling. In Nederland is de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte van kracht in het onderwijs. Dat betekent dat een school niet mag discrimineren of onderscheid mag maken op basis van een beperking of stoornis. Ook moet de school, tenzij het echt niet kan, de aanpassingen doen die nodig zijn voor goed onderwijs. Denkt u dat de school zich niet aan deze wet houdt, dan kunt u uw geschil voorleggen aan het College voor de rechten van de mens.

Blijft er een geschil over passend onderwijs? Dien een klacht in

Verder kunt u ook een formele klacht indienen bij uw school. Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. U kunt een kopie van uw klacht ter kennisgeving naar de Onderwijsinspectie sturen. De inspectie behandelt uw klacht niet, maar krijgt zo wel een beter beeld van de school. Eventueel kan de inspectie de klacht gebruiken bij het toezicht op de school.