Hoe kan vrij gevraagd worden in ‘gewichtige’ omstandigheden en wie beslist?

Geplaatst door OCO op 27 augustus 2007

Een aanvraag voor een of meer vrije dagen heet een aanvraag extra verlof. Een aanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij de directeur van de school. De formulieren hiervoor kunt u via de school krijgen.

Over een verlofaanvraag van tien schooldagen of minder beslist de directeur. Gaat het om meer dan tien schooldagen, dan beslist de leerplichtambtenaar. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de persoon die het besluit heeft genomen. Blijft u het oneens, dan kan er op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift worden ingediend bij de Arrondissementsrechtbank.

Opmerking OCO: bovenstaande informatie is afkomstig uit de folder ‘Iedereen naar school’ van de Samenwerkende Amsterdamse Stadsdelen, een uitgave van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van gemeente Amsterdam. Artikel 14, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 kent nog een interessante toevoeging: “Indien geen verlof is gevraagd, kan het hoofd alsnog verlof verlenen, indien hem binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering de redenen daarvan worden medegedeeld.”