Wat doet een schooldirecteur op de basisschool?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 28 september 2022
Een schooldirecteur geeft leiding aan een school. Iedere school heeft verplicht minimaal één directeur. Soms geeft een schooldirecteur leiding aan meerdere scholen. De precieze taken van een directeur zijn vastgelegd in het managementstatuut. Een schooldirecteur heeft meestal een opleiding tot schoolleider gevolgd. Schoolleiders in het primair onderwijs moeten zich inschrijven bij het schoolleidersregister.

Schooldirecteur, verplicht op iedere school

Een schooldirecteur geeft leiding aan een school. Een schooldirecteur houdt zich vaak bezig met onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke zaken. Aan iedere school zijn één of twee directeuren verbonden (art. 29 lid 1 WPO). Dit is verplicht.

Takenpakket schooldirecteur

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor wat er gebeurt op de scholen (art. 29 lid 1 WPO). Daarom stuurt het schoolbestuur de schooldirecteuren van alle scholen aan. Het schoolbestuur draagt meestal managementtaken over aan een schooldirecteur (art. 30a jo. art. 29 lid 5 WPO). Deze taken worden vastgelegd in een managementstatuut (art. 31 lid 1 WPO). De directeur heeft binnen het schoolbestuur verschillende rollen. Bijvoorbeeld:

  • aanspreekpunt voor ouders
  • leidinggevende voor het schoolteam
  • beslisser over verlof van school
  • vertegenwoordiger van de school in overleggen met directeuren van de andere scholen
  • uitvoerder van taken in opdracht van het schoolbestuur
Meestal laat het schoolbestuur het gesprek met de medezeggenschapsraad door de schooldirecteur voeren. Dit moet dan wel vastgelegd zijn in het managementstatuut.

Grote verschillen in de praktijk

Vrijwel alle scholen in Nederland hebben één schooldirecteur. Sommige scholen hebben twee directeuren. Soms heeft één directeur juist twee of drie scholen. Dit is toegestaan. In het laatste geval hebben de scholen meestal wel een adjunct-directeur die veel taken overneemt van de directeur (art. 29 lid 3 jo. 30a lid 2 WPO). Op iedere school is dit anders, omdat de scholen ook erg verschillen. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal leerkrachten dat aangestuurd moet worden, maar ook van een vacature die tijdelijk niet ingevuld kan worden.

Gelijke verdeling mannen en vrouwen in leidinggevende posities

Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in het onderwijs, maar mannen zijn meestal directeur van de school. In de wet staat dat het schoolbestuur beleid moet maken voor een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen als blijkt dat te weinig vrouwen een leidinggevende functie hebben in de school (art. 30 WPO).

Beroepsstandaard

Een goede schooldirecteur word je niet zomaar. Daarvoor volg je een opleiding. Je mag zelf weten waar je deze opleiding volgt. Stichting Schoolleidersregister PO beoordeelt of opleidingen aan de beroepsstandaard voldoen (art. 32a WPO). Vaak mag je als beginnend schooldirecteur die de opleiding nog volgt al wel aan de slag op op een school.

Het is ook mogelijk om directeur van een school te worden zonder onderwijsbevoegdheid. Dit is interessant voor ervaren managers die bijvoorbeeld vanuit het bedrijfsleven willen overstappen naar het onderwijs. Als schoolleider geef je dan leiding aan de school, maar mag je geen lesgeven (art. 3 lid 1 onder b WPO).

Inschrijven in register

Schoolleiders in het primair onderwijs die een leidinggevende rol hebben en vallen onder de cao primair onderwijs moeten zich registreren als Registerdirecteur Onderwijs (IRDO). Zij doen dit via de website Schoolleidersregisterpo.nl. Met deze registratie tonen zij aan dat zij beschikken over de basiskwalificaties uit de beroepsstandaard voor schooldirecteuren in het primair onderwijs.

Gerelateerde onderwerpen