Hoe krijg ik verlof van school voor mijn kind?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 2 juni 2024
Je kan voor je kind tijdelijk vrijstelling van de leerplicht krijgen. Bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, het ziekenhuis of ernstige familiegebeurtenissen. Hiervoor vraag je vooraf verlof van school aan. Is je kind ziek? Dan meld je dit zo snel mogelijk bij de school. Je kind hoeft gedurende de verlofperiode niet naar school.

Verlof van school door vrijstelling

Je kunt voor je kind tijdelijk vrijstelling van de leerplicht krijgen, bijvoorbeeld voor een bezoek aan de tandarts, het ziekenhuis, of bij ernstige familieomstandigheden. Hiervoor vraag je vooraf verlof aan bij de school. Is je kind ziek? Dan meld je dit zo snel mogelijk bij de school. Tijdens de verlofperiode hoeft je kind niet naar school te gaan.

Soorten verlof

In principe moeten kinderen alle schooldagen naar school, maar de wet maakt enkele uitzonderingen mogelijk. De schooldirecteur beslist in eerste instantie of een kind tijdelijk vrijgesteld kan worden van de leerplicht. Dit betekent dat je niet zomaar vrij kunt nemen. De vrijstelling moet officieel geregeld worden. Ouders vragen deze vrijstelling doorgaans vooraf aan, vandaar dat we spreken van verlof. Met het aanvragen van verlof kun je dus vooraf vrij regelen voor je kind. Veel voorkomende voorbeelden van verlof zijn:

  • huwelijk van een familielid
  • begrafenis van een familielid
  • doktersbezoek
  • tandartsbezoek

Aanvragen van kort verlof

De regels voor het aanvragen van verlof op de eigen school zijn vaak terug te vinden in de schoolgids. De schoolgids beschrijft hoe je verlof aanvraagt en welke termijn hiervoor geldt. Het is daarom verstandig om eerst de schoolgids te raadplegen als je verlof voor je kind wilt aanvragen. Veel scholen gebruiken een (digitaal) aanvraagformulier of verlofbriefje. Gebruik vooral dit formulier. Maak eventueel een kopie of foto van de verlofaanvraag voor je eigen administratie. De schooldirecteur beslist over verlofaanvragen tot 10 schooldagen en niet de leerplichtambtenaar.

OCO krijgt regelmatig de vraag of je je kind een paar dagen mag thuishouden om bij te komen, om even op adem te komen of voor een noodzakelijke afspraak. Hoe handig het soms lijkt vanwege drukte rondom examens, stress, pesterijen of bezoek aan de dokter. In principe mag je je kind niet zomaar thuishouden. Bespreek de situatie daarom altijd met de leerkracht, mentor of de schooldirecteur

Ziekteverlof

Volgens de wet moeten ouders binnen twee dagen de ziekte van hun kind melden bij de schooldirecteur (art. 12 Lpw 1969). Meld het dus zo snel mogelijk als je kind ziek is. Door deze melding geldt de schoolplicht tijdelijk niet. Het is niet nodig om de opvolgende schooldagen opnieuw de ziekte te melden. Het is raadzaam om de school te informeren als de griep of verblijf in het ziekenhuis langer duurt dan verwacht. De school geeft dan bijvoorbeeld huiswerk mee of opdrachten geven voor thuis.

Religieuze feestdag

Als je kind verplichtingen heeft vanwege geloofs- of levensovertuiging, hoef je hiervoor geen verlof aan te vragen bij de schooldirecteur. Een mededeling is dan voldoende. Dit doe je uiterlijk twee dagen van tevoren aan de schooldirecteur (art. 13 Lpw 1969). De schooldirecteur heeft hier geen beslissingsbevoegdheid over. Voor niet-christelijke feesten mag je één vrije dag per feest aanvragen.

Vakantie tijdens schooldagen

Het kan zijn dat je vakantiedagen niet kan opnemen tijdens de schoolvakanties. Kinderen hebben dan alleen geen vrij. Volgens de wet kunnen ouders éénmaal per schooljaar tien schooldagen verlof aanvragen zodat zij met hun kind(eren) op vakantie kunnen tijdens schooltijd. Dit is alleen toegestaan als het beroep van één van de ouders de vakantie tijdens reguliere schoolvakanties dit onmogelijk maakt (art. 11 sub f jo. 13a Lpw. In de praktijk blijkt dat dit verlof vrijwel uitsluitend wordt gegeven aan ouders met seizoensgebonden werk in de horeca en agrarische sector, waarbij de ouders eigenaar van het bedrijf zijn. Het verlof moet minimaal zes weken van tevoren aangevraagd worden bij de schooldirecteur. Verder geldt dat het verlof niet in de eerste twee weken na de zomervakantie mag vallen. De schooldirecteur beslist over dit verlof.

Aanvragen van langdurig verlof

Als je langer dan 10 schooldagen verlof wilt, beslist de leerplichtambtenaar van jouw stadsdeel over de verlofaanvraag. De schooldirecteur stuurt de verlofaanvraag door naar de leerplichtambtenaar (art. 14 ldi 3 Lpw 1969).Je kunt direct contact opnemen met de leerplichtambtenaar van het stadsdeel. De leerplichtambtenaar laat je weten of je in aanmerking komt voor verlof. Als je een aanvraag indient, dan krijg je altijd antwoord.

Bezwaar maken

Je ontvangt altijd schriftelijk antwoord op een verlofaanvraag. Als je het niet eens bent met de beslissing, dan geldt er eerst een mogelijkheid tot bezwaar. Je hebt 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaar in te dienen bij degene die uw aanvraag heeft behandeld (art. 6:4 lid 1 jo. 6:7 Awb). Dit is de schooldirecteur óf de leerplichtambtenaar. Je krijgt altijd de kans om het bezwaar mondeling toe te lichten. Als je bezwaar aantekent bij de leerplichtambtenaar, dan word je meestal gehoord door een bezwaarschriftencommissie die advies uitbrengt aan de leerplichtambtenaar.

Je kunt ook de rechter vragen om eerst ‘snel’ uitspraak te doen door middel van een voorlopige voorziening. Dit vraag je aan bij de bestuursrechter. Daarna volgt een uitgebreidere zitting. Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet je al een bezwaar- of beroepschrift hebben ingediend. Je betaalt wel gerechtskosten voor deze procedure.

In beroep

Als jouw bezwaar wordt afgewezen dan kan je op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een beroepschrift indienen bij de rechtbank (art. 8:1 Awb). Je hebt 6 weken de tijd om in beroep te gaan.

Samenvatting leerplichtwet

Zie voor de overige onderdelen van de leerplichtwet onderwijsconsument.nl/samenvatting-leerplichtwet.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Verlof