Hoe krijg ik verlof van school voor mijn kind?

U kunt voor uw kind tijdelijk vrijstelling van de leerplicht krijgen. Bijvoorbeeld voor het bezoeken van de tandarts, het ziekenhuis of ernstige familiegebeurtenissen. Hiervoor vraagt u vooraf verlof aan. Is uw kind ziek? Dan meld u dit zo snel mogelijk bij de school. Uw kind hoeft gedurende de verlofperiode niet naar school.

Tijdelijke vrijstelling door verlof

Kinderen moeten in principe alle schooldagen naar school. In de wet is wel rekening gehouden met enkele uitzonderingen. Volgens de wet beslist het schoolhoofd in eerste instantie of een kind tijdelijk niet naar school hoeft. Je kunt niet zomaar vrij nemen. Ouders moeten dit vooraf regelen. We spreken daarom over verlof. Met het aanvragen van verlof kunt u vooraf vrij vragen.

Soorten verlof

De wet schetst kaders waarvoor ouders verlof kunnen aanvragen en hoe lang. De wet geeft geen precieze opsomming voor alle mogelijke situaties. Er zijn simpelweg te veel mogelijke situaties denkbaar waarvoor verlof aangevraagd zou kunnen worden. Het schoolhoofd heeft daarom de mogelijkheid om een leerling naar eigen inzicht verlof te geven. Dit mag tot maximaal 10 schooldagen per schooljaar. Het schoolhoofd kan u van informatie voorzien over de verschillende soorten verlof en bepalen of uw specifieke situatie komt voor verlof. Veel algemene soorten van verlof zijn:

  • huwelijk van een familielid
  • begrafenis van een familielid
  • doktersbezoek
  • tandartsbezoek

Aanvragen van kort verlof

De regels voor het aanvragen van verlof op de eigen school zijn vaak terug te vinden in de schoolgids. In de schoolgids staat vaak beschreven hoe u verlof kunt aanvragen en hoe ver van tevoren u verlof moet aanvragen. Het is dan ook verstandig om de schoolgids te raadplegen als u verlof wilt voor uw kind. Sommige scholen gebruiken een (digitaal) aanvraagformulier of verlofbriefje. Gebruik vooral dit formulier. Maak eventueel een kopie of foto van uw verlofaanvraag. Het schoolhoofd beslist over verlofaanvragen tot 10 schooldagen.

Ziekteverlof

In de wet staat dat ouders binnen twee dagen ziekte van een leerling bij het schoolhoofd melden. Het is raadzaam dat ouders dit zo vroeg mogelijk op de schooldag doen, mits dit natuurlijk mogelijk is. Door deze melding geldt de schoolplicht tijdelijk niet. Het is niet noodzakelijk om de opvolgende schooldagen opnieuw de ziekte te melden. Het is raadzaam om de school te informeren als de griep of verblijf in het ziekenhuis langer duurt dan verwacht. De school kan dan bijvoorbeeld huiswerk meegeven.

Religieuze feestdag

Indien uw kind verplichtingen heeft vanwege geloofs- of levensovertuiging, dan kunt u hiervoor verlof aanvragen bij het schoolhoofd. Dit moet uiterlijk twee dagen van tevoren gemeld worden (art. 13 Leerplichtwet 1969). Voor niet-christelijke feesten geldt dat verlof van één vrije dag per feest aangevraagd mag worden. Het schoolhoofd beslist over dit verlof.

Vakantie tijdens schooldagen

Het kan zijn dat u uw vakantiedagen niet kunt opnemen tijdens de reguliere schoolvakanties. Kinderen krijgen hiervoor alleen geen vrij van school. Volgens de wet kunnen ouders éénmaal per schooljaar tien schooldagen verlof aanvragen zodat zij met hun kind(eren) op vakantie kunnen tijdens schooltijd. Dit is alleen toegestaan als het beroep van één van de ouders de vakantie tijdens reguliere schoolvakanties dit onmogelijk maakt (art. 11 sub f jo. 13a Lpw). In de praktijk blijkt dat dit verlof vrijwel uitsluitend wordt gegeven aan ouders met seizoensgebonden werk in de horeca en agrarische sector, waarbij de ouders eigenaar van het bedrijf zijn. Het verlof moet minimaal zes weken van tevoren aangevraagd worden bij het schoolhoofd. Verder geldt dat het verlof niet in de eerste twee weken na de zomervakantie mag vallen. Het schoolhoofd beslist over dit verlof.

Aanvragen van langdurig verlof

Als u verlof wilt aanvragen langer dan 10 schooldagen, dan beslist de leerplichtambtenaar van uw stadsdeel of u verlof krijgt. Het schoolhoofd geeft uw verlofaanvraag door aan de leerplichtambtenaar. U kunt ook rechtstreeks naar de leerplichtambtenaar van uw stadsdeel. De leerplichtambtenaar kan u informeren of uw specifieke situatie in aanmerking komt voor verlof. Als u een aanvraag indient, dan moet daar altijd een beslissing over worden genomen.

Bezwaar maken

U ontvangt altijd schriftelijk antwoord op uw verlofaanvraag. Als u het niet eens bent met de beslissing, dan geldt er een mogelijkheid tot bezwaar. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag dan kunt u binnen 6 weken schriftelijk een bezwaar indienen bij degene die uw aanvraag heeft behandeld (art. 6:4 lid 1 jo. 6:7 Awb). U krijgt altijd de kans om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Als u bezwaar aantekent bij de leerplichtambtenaar, dan wordt u meestal gehoord door een bezwaarschriftencommissie die advies uitbrengt aan de leerplichtambtenaar.

Als uw bezwaar wordt afgewezen dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een beroepschrift indienen bij de Arrondissementsrechtbank sector bestuursrecht (art. 8:1 Awb). U heeft 6 weken de tijd om in beroep te gaan.

U kunt ook een voorlopige voorzieningen aanvragen bij de bestuursrechter. De rechter doet dan ‘snel’ uitspraak. Uiteindelijk komt de zaak alsnog voor en wordt het verlof uitgebreider behandeld. Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u al een bezwaar- of beroepschrift hebben ingediend. Er zijn ook griffiekosten verschuldigd voor deze procedure.

Samenvatting leerplichtwet

Zie voor de overige onderdelen van de leerplichtwet onderwijsconsument.nl/samenvatting-leerplichtwet.