Hoe krijg ik verlof van school voor mijn kind?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 25 november 2021
Je kan voor je kind tijdelijk vrijstelling van de leerplicht krijgen. Bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, het ziekenhuis of ernstige familiegebeurtenissen. Hiervoor vraag je vooraf verlof van school aan. Is je kind ziek? Dan meld je dit zo snel mogelijk bij de school. Je kind hoeft gedurende de verlofperiode niet naar school.

Verlof van school door vrijstelling

Kinderen moeten in principe alle schooldagen naar school. In de wet is wel rekening gehouden met enkele uitzonderingen. Volgens de wet beslist de schooldirecteur in eerste instantie of een kind tijdelijk niet naar school hoeft. Je kunt niet zomaar vrij nemen, want je kind wordt tijdelijk vrijgesteld van de leerplicht. Ouders regelen deze vrijstelling in principe vooraf. We spreken daarom over verlof. Met het aanvragen van verlof kan je bijvoorbeeld vooraf vrij vragen.

Soorten verlof

De wet schetst kaders waarvoor ouders verlof kunnen aanvragen en voor welke periode. De wet geeft geen precieze opsomming voor alle mogelijke situaties, want er zijn te veel mogelijke situaties denkbaar. De schooldirecteur beslist daarom vanuit eigen inzicht over verlof van school. Dit mag tot maximaal 10 schooldagen per schooljaar. De schooldirecteur geeft ook informatie over de verschillende soorten verlof. Vraag bij de schooldirecteur na of jouw specifieke situatie in aanmerking komt voor verlof. Veel voorkomende voorbeelden van verlof zijn:

  • huwelijk van een familielid
  • begrafenis van een familielid
  • doktersbezoek
  • tandartsbezoek

Aanvragen van kort verlof

De regels voor het aanvragen van verlof op de eigen school zijn vaak terug te vinden in de schoolgids. De schoolgids beschrijft hoe je verlof aanvraagt en welke termijn hiervoor geldt. Het is dan ook verstandig om eerst de schoolgids te raadplegen als je verlof wilt voor je kind. Sommige scholen gebruiken een (digitaal) aanvraagformulier of verlofbriefje. Gebruik vooral dit formulier. Maak eventueel een kopie of foto van de verlofaanvraag. De schooldirecteur beslist over verlofaanvragen tot 10 schooldagen en niet de leerplichtambtenaar.

OCO krijgt regelmatig de vraag of je je kind een paar dagen mag thuishouden om bij te komen, om even op adem te komen of voor een noodzakelijke afspraak. Hoe handig het soms lijkt vanwege drukte rondom examens, stress, pesterijen of bezoek aan de dokter. In principe mag je je kind niet zomaar thuishouden. Bespreek de situatie daarom altijd met de leerkracht, mentor of het schoolhoofd.

Ziekteverlof

In de wet staat dat ouders binnen twee dagen ziekte van een leerling bij de schooldirecteur melden. Als je kind ziek is, meld dit dan zo snel mogelijk. Door deze melding geldt de schoolplicht tijdelijk niet. Het is niet nodig om de opvolgende schooldagen opnieuw de ziekte te melden. Het is raadzaam om de school te informeren als de griep of verblijf in het ziekenhuis langer duurt dan verwacht. De school geeft dan bijvoorbeeld huiswerk mee of opdrachten geven voor thuis.

Religieuze feestdag

Als je kind verplichtingen heeft vanwege geloofs- of levensovertuiging, dan hoef je hiervoor geen verlof aan te vragen bij de schooldirecteur. Een mededeling volstaat. Dit doe je uiterlijk twee dagen van tevoren aan de schooldirecteur (art. 13 Lpw 1969). Deze heeft hier geen beslissingsbevoegdheid. Voor niet-christelijke feesten mag je één vrije dag per feest aanvragen.

Vakantie tijdens schooldagen

Het kan zijn dat je vakantiedagen niet kan opnemen tijdens de schoolvakanties. Kinderen hebben dan alleen geen vrij. Volgens de wet kunnen ouders éénmaal per schooljaar tien schooldagen verlof aanvragen zodat zij met hun kind(eren) op vakantie kunnen tijdens schooltijd. Dit is alleen toegestaan als het beroep van één van de ouders de vakantie tijdens reguliere schoolvakanties dit onmogelijk maakt (art. 11 sub f jo. 13a Lpw. In de praktijk blijkt dat dit verlof vrijwel uitsluitend wordt gegeven aan ouders met seizoensgebonden werk in de horeca en agrarische sector, waarbij de ouders eigenaar van het bedrijf zijn. Het verlof moet minimaal zes weken van tevoren aangevraagd worden bij de schooldirecteur. Verder geldt dat het verlof niet in de eerste twee weken na de zomervakantie mag vallen. De schooldirecteur beslist over dit verlof.

Aanvragen van langdurig verlof

Als je langer dan 10 schooldagen verlof wilt, dan beslist de leerplichtambtenaar van jouw stadsdeel over de verlofaanvraag. De schooldirecteur geeft de verlofaanvraag door aan de leerplichtambtenaar. Je kan ook rechtstreeks naar de leerplichtambtenaar van het stadsdeel. De leerplichtambtenaar informeert je of je in aanmerking komt voor verlof. Als je een aanvraag indient, dan krijg je altijd antwoord.

Bezwaar maken

Je ontvangt altijd schriftelijk antwoord op een verlofaanvraag. Als je het niet eens bent met de beslissing, dan geldt er eerst een mogelijkheid tot bezwaar. Je hebt 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaar in te dienen bij degene die uw aanvraag heeft behandeld (art. 6:4 lid 1 jo. 6:7 Awb). Dit is de schooldirecteur óf de leerplichtambtenaar. Je krijgt altijd de kans om het bezwaar mondeling toe te lichten. Als je bezwaar aantekent bij de leerplichtambtenaar, dan word je meestal gehoord door een bezwaarschriftencommissie die advies uitbrengt aan de leerplichtambtenaar.

Als jouw bezwaar wordt afgewezen dan kan je op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een beroepschrift indienen bij de Arrondissementsrechtbank sector bestuursrecht (art. 8:1 Awb). Je hebt 6 weken de tijd om in beroep te gaan.

Je kunt ook de rechter vragen om eerst ‘snel’ uitspraak te doen door middel van een voorlopige voorziening. Dit vraag je aan bij de bestuursrechter. Daarna volgt een uitgebreidere zitting. Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet je al een bezwaar- of beroepschrift hebben ingediend. Je betaalt wel griffiekosten voor deze procedure.

Samenvatting leerplichtwet

Zie voor de overige onderdelen van de leerplichtwet onderwijsconsument.nl/samenvatting-leerplichtwet.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Verlof