Samenvatting leerplichtwet

Geplaatst door OCO op 3 september 2020
De leerplichtwet beschrijft wanneer kinderen naar school moeten. Deze samenvatting van de leerplichtwet bevat informatie over de leerplicht, schoolverzuim, spijbelen, toezicht op de leerplicht, tijdelijke vrijstelling en volledige vrijstelling van de leerplicht.

Wat is de leerplichtwet?

In Nederland is er een wet die verplicht stelt dat kinderen op een school staan ingeschreven én deze school regelmatig bezoeken. Dit staat beschreven in de Leerplichtwet 1969 (Lpw) (art. 2 lid 1 Lpw).

Leerplicht en kwalificatieplicht

De leerplicht begint bij een kind vanaf vijf jaar en eindigt in het jaar waarin de jongere ten minste twaalf volledige schooljaren onderwijs heeft genoten (art. 3 lid 1 sub a Lpw), of aan het eind van het schooljaar waarin de jongere de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt (art. 3 lid 1 sub b Lpw). Voor leerlingen vanaf zestien jaar geldt een kwalificatieplicht, als zij nog geen startkwalificatie hebben behaald.

Meer informatie over de kwalificatieplicht is te vinden in het artikel Kwalificatieplicht.

Wat is schoolverzuim?

Als leerlingen zonder geldige reden niet naar school gaan is er sprake van schoolverzuim. In de leerplichtwet staat de term schoolverzuim niet beschreven. In de leerplichtwet staat wel dat scholen melding moeten maken als leerlingen lessen missen.

Meer achtergrond over de verschillende soorten schoolverzuim is te vinden in het artikel Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim?

Is spijbelen ook schoolverzuim?

Spijbelen is een vorm van schoolverzuim waarbij de leerling kiest om een lesuur of dag van school te missen. Spijbelen is dus altijd schoolverzuim. Dit is niet toegestaan.

Wie houdt toezicht op de leerplicht?

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de handhaving van de leerplicht. Het is de taak van de school om schoolverzuim te melden. De leerplichtambtenaar gebruikt deze signalen en probeert de leerling te stimuleren weer naar school te gaan. In Amsterdam werken de leerplichtambtenaren vanuit de stadsdelen.

De leerplichtambtenaar moet proces-verbaal opmaken wanneer sprake is van veel schoolverzuim. Ouders kunnen dan  strafrechtelijk vervolgd worden en riskeren een boete. Leerlingen boven de 12 jaar kunnen zelf verantwoordelijk worden gehouden voor het schoolverzuim. Zij riskeren een taakstraf of boete.

Meer achtergrond over het toezicht op de leerplicht is te vinden in het artikel Wat zijn de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim?

Tijdelijke vrijstelling van de leerplicht

Er zijn situaties waarin een kind niet naar school hoeft. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan de tandarts, of een familiegebeurtenis. In dit soort gevallen is wel verlof nodig: toestemming om afwezig te zijn.

Het schoolhoofd beslist over verlofaanvragen korter dan 10 schooldagen. Verlof langer dan 10 dagen wordt aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. Als het beroep van de ouders het onmogelijk maakt om tijdens de zomervakantie op vakantie te gaan, kunnen ouders ook verlof krijgen voor vakantie tijdens schooltijd.

Voor het ziek melden van een leerling is een melding bij de administratie vaak voldoende, regels over ziekmeldingen staan in de schoolgids of in het leerlingenstatuut. Ook voor afwezigheid vanwege religieuze verplichtingen volstaat een melding, op zijn laatst twee dagen van tevoren.

Zie voor meer info over tijdelijke vrijstelling van de leerplicht het artikel Kan ik tijdelijk vrijstelling van de leerplicht krijgen?

Kan een kind volledig vrijgesteld worden van de leerplicht?

Volledige vrijstelling van de leerplicht is mogelijk op grond van lichamelijke en psychische gronden, levensbeschouwelijke gronden en in verband met inschrijving in het buitenland. Aan deze vrijstellingen zijn strenge voorwaarden verbonden.

Meer informatie over dit onderwerp is te lezen in het artikel Volledige vrijstelling van de leerplicht. Meer informatie over de leerplicht is ook hier te vinden: www.leerplicht.net