Hoe stroom ik door van vmbo naar havo?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 18 april 2019
Het havo bereidt leerlingen voor op een opleiding in het hoger onderwijs. Het havo is niet voor iedere vmbo-leerling geschikt. De havo-scholen hebben doorgaans een aantal toelatingsregels voor het doorstromen naar het havo na het behalen van een vmbo-diploma. Er wordt gewerkt aan nieuwe regels waardoor vmbo’ers recht hebben om door te stromen, maar dat duurt nog even. Tot op heden zijn scholen vrij in het stellen van toelatingseisen.
* Meer informatie over het vakkenpakket op het havo is te vinden in het artikel Welke vakken krijg je op het havo?
Update zomer 2020:
Per 1 augustus 2020 is doorstroom van vmbo-t naar havo in de wet geregeld. De cijfereis vervalt. Er geldt wel de verplichting voor een extra vak. Voor leerlingen zonder extra vak die wel onder de oude (onderstaande) afspraken zouden mogen doorstromen geldt een overgangsregeling. De informatie hieronder komt te vervallen, deze pagina wordt nog aangepast aan de nieuwe regels.

Vmbo geen vooropleiding voor havo

Het vmbo bereidt leerlingen in principe voor op het mbo. Voor leerlingen die vmbo-gl, vmbo-t of mavo volgen, bestaat de mogelijkheid om na het diploma door te stromen naar het havo. Scholen en verschillende afdelingen op één school werken samen om potentiële leerlingen en hun ouders goed te informeren over de aansluiting op het havo en eventuele obstakels. Het havo is namelijk niet voor elke leerling geschikt. Havo-scholen hebben meestal toelatingsvoorwaarden voor doorstromers vanuit het vmbo.

De 6,8 als keiharde eis

Vroeger hadden alle Nederlandse scholen de afspraak om maximaal een 6,8 als eindcijfer van leerlingen te eisen. Dat kwam doordat de verschillen in toelatingseisen tussen scholen te groot werden. Sinds het schooljaar 2016-2017 mogen scholen weer zelf hun beleid bepalen. Veel scholen hanteren nog steeds de 6,8 als eis. In theorie mogen scholen het zelf bepalen. Het kan dus een lager, hoger of zelfs helemaal geen gemiddeld eindcijfer als eis zijn. Andere mogelijke regels zijn:

  • een positief advies van de vakdocenten
  • een gemiddeld cijfer van minimaal 6,8 voor Nederlands, Engels en Wiskunde
  • een intake-gesprek en motivatiebrief
  • een aanvullende toets voor een extra vak dat in vwo-5 onderdeel uitmaakt van het onderwijsprogramma, maar de leerling op het havo niet heeft gevolgd

Regels voor doorstromen op je eigen school? Kijk in de schoolgids!

Er bestaat geen wettelijke regeling voor de overgang van vmbo naar havo. De regels omtrent doorstromen worden door de school zelf opgesteld. De medezeggenschapsraad praat hier wel over mee. Ben je van plan om door te stromen? Lees dan zo vroeg mogelijk, het liefst al in de onderbouw, hoe dit op jouw eigen school is geregeld of op de website van de school waar je mogelijk naartoe wilt. De school beslist over de toelating én hoeveel begeleiding vmbo’ers krijgen die doorstromen.

Wettelijk doorstroomrecht

In november 2016 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waardoor vmbo’ers (vmbo-gl, vmbo-tl en mavo) het recht hebben om door te stromen naar het havo. Scholen mogen straks geen aanvullende voorwaarden meer stellen, mits een leerling met succes zijn vmbo-examen heeft behaald. Het doorstroomrecht wordt nog uitgewerkt.

De wet die het doorstroomrecht regelt is niet op tijd af. Sommige scholen hanteren voor schooljaar 2019-2020 een doorstroomrecht, andere scholen nog niet. Vraag het na bij jouw school of andere scholen met een havo-afdeling.

Beroepskansen na het havo

Zowel havo als vmbo leiden op tot een beroepsopleiding. Het havo bereidt leerlingen voor op een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Doorstuderen vergroot je kansen op de arbeidsmarkt, dat wijzen de cijfers uit: 84% van de afgestudeerde hbo’ers tussen de 25 en 64 jaar heeft een baan; 77% van de afgestudeerde mbo’ers heeft een baan; 62% van alle mensen met een diploma vmbo of mbo-1 is werkzaam.

Cijfers doorstroom en slagingspercentage havo

In Nederland stromen jaarlijks ongeveer 8.000 leerlingen door naar het havo na het afronden van het vmbo. In Amsterdam zijn dat jaarlijks 200 leerlingen. Het slagingspercentage op het havo ligt lager ten opzichte van het vwo en het vmbo. Jaarlijks zakt tussen de 3% en 4% van de eindexamendeelnemers in het vmbo. Dit percentage ligt op 5% in het vwo. De groep die zakt voor het havo-eindexamen is 7%. Het is niet duidelijk of dit komt door de instroom vanuit het vmbo. Alle percentages zijn constant, gezien over de afgelopen jaren.

Meer informatie

Meer informatie over het vakkenpakket op het havo en doorstromen van havo naar vwo is te vinden op onze website:

[1] Cijfers over leerlingenstromen en uitstroom gediplomeerden in het voortgezet onderwijs zijn gebruikt. Bron: ‘Onderwijs in cijfers, 2017’ van OCW, DUO en CBS.