Informatierecht van de medezeggenschapsraad

Geplaatst door OCO op 24 maart 2008
Informatierecht van de medezeggenschapsraad (MR) betekent dat gevraagde (relevante) informatie tijdig en in begrijpelijke vorm aan de MR verstrekt moet worden door het schoolbestuur, de Wet Medezeggenschap op School (WMS) bevat daarnaast een opsomming van standaard informatie die het schoolbestuur verplicht is te geven.

‘Alle inlichtingen’

Informatie is noodzakelijk voor openheid binnen de school. En informatie is onmisbaar voor een MR om mee te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit van de school. Daarmee is het informatierecht een van de belangrijkste rechten van de medezeggenschapsraad (MR). Het informatierecht is omschreven in artikel 8 van de Wet Medezeggenschap op Scholen, de eerste bepaling van dat artikel luidt als volgt:

De medezeggenschapsraad ontvangt van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

Tijdig

Tijdig wil zeggen dat de medezeggenschapsraad de informatie vroeg genoeg ontvangt om die bij de voorbereiding op zijn besluitvorming te betrekken. Op een vergadering gepresenteerde informatie is in principe voor ingrijpende besluiten te laat! Bij belangrijke onderwerpen kan het sowieso verstandig zijn eerst een vergadering te wijden aan het bespreken van informatie en pas in een volgende vergadering een besluit te nemen. In het medezeggenschapsstatuut wordt afgesproken op welke wijze en binnen welke termijnen informatie beschikbaar wordt gesteld.

Begrijpelijk

Informatie dient ook begrijpelijk te zijn, als de informatie technische details bevat is het een teken van open overleg als een bestuur daar uit eigen beweging heldere uitleg bij verschaft. Een medezeggenschapsraad hoeft ondoorgrondelijke informatie niet te accepteren en kan vanuit het informatierecht altijd vragen om een nadere toelichting. Een voorstel van het bevoegd gezag kan pas goed worden besproken in de medezeggenschapsraad als helder is op wat voor keuzes het voorstel neerkomt, wat de beweegredenen zijn en wat de gevolgen zijn voor personeel, ouders en leerlingen.

Standaard informatie

De Wet Medezeggenschap op Scholen schrijft een aantal standaardzaken voor waarover het bevoegd gezag (uit zichzelf) de medezeggenschap hoort te informeren:

 • begroting

  jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied;

 • budget

  jaarlijks voor 1 mei een overzicht van de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen;

 • jaarverslag

  jaarlijks voor 1 juli het (financiëel) jaarverslag;

 • ‘good governance’

  de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden;

 • klachtencommissie

  informatie over de uitspraak van een klachtencommissie waarin een klacht gegrond is verklaard en over de maatregelen die het schoolbestuur naar aanleiding van die uitspraak neemt (met inachtneming van de privacy van de betreffende personeelsleden, ouders en leerlingen);

 • beloningsverhoudingen

  ten minste eenmaal per jaar schriftelijke gegevens over de beloningsverhoudingen van personeel, management, bestuur en toezichthouders als bij de schoolorganisatie meer dan 100 personeelsleden werkzaam zijn;

 • structuur bevoegd gezag

  aan het begin van het schooljaar schriftelijke gegevens over de samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie binnen de school, het managementstatuut en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid.

Het informatierecht is vastgelegd in artikel 8 van de Wet Medezeggenschap op Scholen.

Omdat de medezeggenschapsraad het overleg vaak voert met een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag, meestal een daartoe aangewezen lid van de schoolleiding, zou op deze pagina het woord ‘schoolbestuur’ tot verwarring kunnen leiden en wordt op deze pagina consequent de formele term ‘bevoegd gezag’ gebruikt.