Informatierecht van de medezeggenschapsraad

Geplaatst door OCO op 26 juli 2023
Je hebt als lid van de medezeggenschapsraad (MR) recht op informatie. Dit betekent dat het schoolbestuur jou tijdig en begrijpelijk alle relevante informatie moet geven die je nodig hebt om je taken als lid van de MR goed te kunnen vervullen. De Wet Medezeggenschap op School (WMS) geeft ook een lijst met standaardinformatie die het schoolbestuur verplicht moet verstrekken.

‘Alle inlichtingen’

Waarom is informatie belangrijk? Omdat het zorgt voor transparantie binnen de school en het stelt de MR in staat om mee te praten en beslissingen te nemen over het schoolbeleid en de kwaliteit van het onderwijs. Het informatierecht is dus een van de belangrijkste rechten van de medezeggenschapsraad (MR).

De medezeggenschapsraad ontvangt van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft (art. 8 van de Wet Medezeggenschap op Scholen)

Tijdig

Tijdig betekent dat je de informatie op tijd moet ontvangen om deze te kunnen gebruiken bij het voorbereiden van besluiten. Als de informatie pas tijdens een vergadering wordt gepresenteerd of aangeleverd, kan het te laat zijn voor ingrijpende beslissingen. Voor belangrijke onderwerpen is het misschien beter om eerst een vergadering te wijden aan het bespreken van de informatie en pas in een volgende vergadering een besluit te nemen. Het medezeggenschapsstatuut bevat afspraken over hoe en binnen welke termijnen informatie beschikbaar wordt gesteld.

Begrijpelijk

Begrijpelijke informatie is ook essentieel. Als de informatie te technisch is, is het goed als het schoolbestuur daar heldere uitleg bij geeft. Als de informatie onduidelijk is, heb je als lid van de MR het recht om om een verdere toelichting te vragen. Een voorstel van het schoolbestuur kan pas goed worden besproken in de MR als duidelijk is welke keuzes er worden voorgesteld, wat de redenen zijn achter het voorstel en wat de gevolgen zijn voor het personeel, ouders en leerlingen.

Standaard informatie

Daarnaast schrijft de Wet Medezeggenschap op Scholen voor dat het schoolbestuur de MR standaardinformatie moet verstrekken over:

 • begroting

  jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied;

 • budget

  jaarlijks voor 1 mei een overzicht van de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen;

 • jaarverslag

  jaarlijks voor 1 juli het (financiëel) jaarverslag;

 • ‘good governance’

  de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden;

 • klachtencommissie

  informatie over de uitspraak van een klachtencommissie waarin een klacht gegrond is verklaard en over de maatregelen die het schoolbestuur naar aanleiding van die uitspraak neemt (met inachtneming van de privacy van de betreffende personeelsleden, ouders en leerlingen);

 • beloningsverhoudingen

  ten minste eenmaal per jaar schriftelijke gegevens over de beloningsverhoudingen van personeel, management, bestuur en toezichthouders als bij de schoolorganisatie meer dan 100 personeelsleden werkzaam zijn;

 • structuur bevoegd gezag

  aan het begin van het schooljaar schriftelijke gegevens over de samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie binnen de school, het managementstatuut en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid.

Het informatierecht is vastgelegd in artikel 8 van de Wet Medezeggenschap op Scholen.

In de Wet Medezeggenschap op Scholen wordt de term “bevoegd gezag” gebruikt in plaats van “schoolbestuur”, omdat de MR meestal overlegt met een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag, vaak een lid van de schoolleiding.

Meer artikelen over Informatierecht