Wat zijn de taken van de deelraad en themaraad?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 8 oktober 2014
Naast een MR en GMR kan de school ook andere raden instellen die meepraten over het beleid en de kwaliteit op school. De bekendste vormen zijn de deelraad, de groepsmedezeggenschapsraad, de themaraad en de bovenbestuurlijke MR. In het medezeggenschapsstatuut staat beschreven hoe deze specifieke medezeggenschapsorganen betrokken worden bij de medezeggenschap (art. 20 Wms).

Deelraad

Een deelraad oefent de medezeggenschap uit op een deel van een school, bijvoorbeeld een dependance of een afdeling binnen een grote VO-school. De taken van de deelraad mogen enkel van toepassing zijn op dat gedeelte van de school. De deelraad neemt daarmee als het ware de bevoegdheden over van de medezeggenschapsraad voor een bepaald gedeelte van de school.

Voor het instellen van een deelraad is instemming van het bevoegd gezag en twee derden van de medezeggenschapsraad nodig (art. 20 lid 1 Wms).

Themaraad

Een themaraad ontlast de (G)MR op het gebied van een afgebakend thema, bijvoorbeeld veiligheid, duurzaamheid, gezond schoolplein of een onderzoek naar verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school.

De themaraad wordt ingesteld na instemming van het bevoegd gezag en twee derden van de MR of GMR. Zowel de MR of GMR kan verzoeken om een themaraad (art. 20 lid 4 Wms).

Groepsmedezeggenschapsraad

Naast een deelraad en een themaraad kan er een groepsmedezeggenschapsraad ingesteld worden. Een groepsmedezeggenschapsraad functioneert als een GMR voor een groep scholen, bijvoorbeeld voor een groep Vmbo-scholen onder een bestuur dat ook andere schoolsoorten bestuurt, of voor een groep scholen in één gemeente onder een schoolbestuur dat in verschillende gemeentes opereert. De groepsmedezeggenschapsraad neemt de bevoegdheden over van de GMR.

Voor het instellen van een groepsmedezeggenschapsraad is instemming van het bevoegd gezag en twee derden van de GMR nodig (art. 20 lid 2 Wms).

Bovenbestuurlijke MR (BBMR)

Samenwerkende schoolbesturen kunnen voor hun samenwerkingsverband ook nog een bovenbestuurlijke MR instellen. De BBMR praat mee over schooloverstijgende zaken. Denk hierbij aan de jaarrekening, begroting, functiebouwwerk, CAO en personele zaken.

Voor het instelling van de BBMR is instemming nodig van de GMR van alle schoolbesturen. Indien er geen GMR is ingesteld, dan dienen alle medezeggenschapsraden in te stemmen.

Bevoegdheden van raden in medezeggenschapsstatuut

De plattegrond van de medezeggenschap, met het stelsel van raden, de informatievoorziening en de faciliteiten, wordt vastgelegd in een medezeggenschapsstatuut (art. 21 en 22 Wms).

Het aantal leden, de verkiezingen, de zittingsduur, termijnen voor adviezen of instemming, geheimhouding, eventueel omzetten of overdragen van bevoegdheden aan andere (deel)raden binnen de medezeggenschapsstructuur en de wijze waarop de achterban wordt betrokken bij de uitoefening van de medezeggenschap worden vastgelegd in het reglement van de (G)MR (art. 23, 24 en 26 Wms).

Aan de faciliteiten, waaronder kosten voor scholing, inhuur van deskundigen en voor het voeren van rechtsgedingen, wordt een aparte bepaling gewijd (art. 28 Wms).

Meer informatie

Een samenvatting van de Wms is hier te vinden: www.onderwijsconsument.nl/medezeggenschap-op-school.

Meer informatie over de samenstelling van de medezeggenschapsraad en beleidstukken die het schoolbestuur opstelt voor de medezeggenschapsraad is hier te vinden: www.onderwijsconsument.nl/medezeggenschapsraad-op-school.