Leerplichtambtenaar

Geplaatst door Kaja Sariwating op 19 februari 2017
In iedere gemeente in Nederland zijn leerplichtambtenaren werkzaam. Ook in Amsterdam. Deze speciale ambtenaren houden zich bezig met de leerplicht. Maar wat doen zij dan precies? En waarom doen ze dat?

Speciale ambtenaar voor de leerplicht

De overheid vindt onderwijs zó belangrijk, dat iedereen zonder een diploma verplicht is om onderwijs te volgen. Dat is de leerplicht. Iedere gemeente bestrijdt daarom schoolverzuim en voorkomt schooluitval (art. 16 Lpw). De gemeente stelt hiervoor ambtenaren aan: leerplichtambtenaren.

Wat doet een leerplichtambtenaar dan precies?

Leerplichtambtenaren hebben drie wettelijke functies. Daarnaast kunnen de taken uitgebreid zijn aan de hand van de opgestelde instructie. De invulling verschilt per gemeente. De instructie is alleen wel wettelijk verplicht (art. 16 lid 4 Lpw). Het takenpakket bestaat in ieder geval uit:

Stimuleren

Een leerplichtambtenaar stimuleert kinderen en jongeren om weer naar school te gaan. Bijvoorbeeld door mee te denken over oplossingen en te informeren over het scholenaanbod en mogelijkheden om (weer) naar school te gaan.

Vrijstelling geven

Een leerplichtambtenaar kan vrijstelling geven. Hierdoor hoeft een leerplichtige leerling (tijdelijk) niet naar school.

Handhaven

Als kinderen zonder toestemming van school zijn weggebleven, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opstellen. Een leerplichtambtenaar kan niet zomaar een boete opleggen. De officier van justitie beoordeelt het schoolverzuim en het bewijs en kan de ouders of de leerling dagvaarden.

Bevoegdheden

Een leerplichtambtenaar heeft op grond van de wet de ruimte om schoolverzuim te onderzoeken (art. 22 lid 1 Lpw). Daarnaast beschikt hij of zij over de cijfers van inschrijvingen en uitschrijvingen (art. 18 lid 3 Lpw). Het is mogelijk dat het gemeentebestuur taken overdraagt of anders indeelt. Dit wordt dan vastlegt in de gemeentelijk instructie.

Schoolgang stimuleren, schoolverzuim bestrijden

Het gemeentebestuur, het college van B&W, stelt vast hoe leerplichtambtenaren hun leerplichtfunctie moeten uitvoeren. Zij kunnen hierdoor namens de gemeente optreden. De leerplichtambtenaren moeten zich dan wel aan hun eigen instructie houden. In de praktijk heeft een leerplichtambtenaar ook vaak de taak om te controleren of scholen wel doorgeven dat kinderen niet naar schoolgaan. Dit is eigenlijk een taak van het gemeentebestuur, maar deze taak wordt dan overgedragen.

Dubbele rol van de leerplichtambtenaar

Het werk van een leerplichtambtenaar is niet altijd gemakkelijk. De leerplichtambtenaar stimuleert leerlingen om naar school te gaan, maar moet daarnaast soms handhaven. Het is dan ook verstandig om op tijd contact op te nemen met een leerplichtambtenaar als het niet lukt om naar school te gaan.

Amsterdamse afspraken schoolverzuim

In Amsterdam is via de eigen gemeentelijke leerplichtinstructie extra afspraken gemaakt om schoolverzuim te bestrijden. De taakverdeling is als volgt:

  • De leerplichtambtenaar signaleert of scholen zich niet aan de wet – bijvoorbeeld schoolverzuim niet melden of schooluitval niet voorkomen – en meldt dit aan de teammanager leerplicht of leerplichtconsulent
  • De teammanager adviseert scholen om tot oplossingen te komen voor schoolverzuim of schooluitval
  • De leerplichtconsulent onderzoekt de scholen structureel en incidenteel aan de hand van de regels van de Inspectie van het onderwijs en brengt daaraan verslag uit

In de leerplichtinstructie is vastgelegd op welke manier wordt samengewerkt met andere organisaties en gemeenten. Bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, politie, justitie, OKA’s, Raad voor de Kinderbescherming.

Contact opnemen met leerplichtambtenaar in Amsterdam

Er zijn verschillende leerplichtambtenaren in Amsterdam. De leerplichtambtenaren zijn ingedeeld per stadsdeel. Als uw kind nog niet is ingeschreven, neem dan contact op met de leerplichtambtenaar van het stadsdeel waar de (verwachte) school van inschrijving staat. De leerplichtambtenaren zijn te bereiken via de volgende telefoonnummers:

Stadsdeel

Telefoonnummer

Noord 020 252 9945
Centrum 020 253 4025
Oost 020 253 4025
Nieuw-West 020 253 8355 of 253 8916
West 020 253 1517
Zuid 020 252 4956
Zuidoost 020 252 5888

Meer informatie

Meer informatie over vrijstellingen is hier te vinden: www.onderwijsconsument.nl/kan-ik-vrijstelling-van-schoolbezoek-krijgen-verlof-aanvragen.

Meer informatie over ongeoorloofd schoolverzuim en het proces-verbaal is hier te vinden: www.onderwijsconsument.nl/wat-zijn-de-gevolgen-van-ongeoorloofd-verzuim.

Meer achtergrondinformatie over de verschillende soorten schoolverzuim is hier te vinden: www.onderwijsconsument.nl/wat-zijn-bij-schoolverzuim-de-verschillen-tussen-absoluut-relatief-luxe-en-signaalverzuim.

Een algehele samenvatting van de wetgeving over de leerplicht is hier te vinden: www.onderwijsconsument.nl/samenvatting-leerplichtwet.

Een beschrijving van de gemeentelijke instructie voor leerplichtambtenaren is hier te vinden: Handboek Werkprocessen (geldig vanaf maart 2016).