Klachtbrief aan ASKO over pestklimaat Lidwina

Geplaatst door OCO op 12 juli 2011

Geacht bestuur,

Als betrokken en bezorgde ouders melden wij ons bij u met het volgende. Al geruime tijd hebben wij in verschillende klassen geconstateerd dat er sprake is van situaties die dermate sociaal onveilig zijn, dat wij u hierover willen informeren, met de bedoeling er zo spoedig mogelijk actie op te ondernemen. Wat is er aan de hand?

In verschillende klassen van de Lidwinaschool is sprake van aanhoudend pestgedrag, met de duur van meerdere jaren. Ook komen situaties met daadwerkelijk fysiek geweld voor. Het lijkt erop dat de leerkrachten in deze situaties worden overvraagd, met als gevolg dat zij onvoldoende orde handhaven en soms op een niet-functionele manier de orde handhaven. Onze kinderen geven daarover vrijwel dagelijks signalen af. Enkele leerlingen zijn zelf het centrale slachtoffer van ernstig en veelvuldig pesten, maar ook andere leerlingen lijden onder deze situatie zonder zelf het slachtoffer te zijn. Ze maken immers van alles mee dat hen angst inboezemt. Wij kunnen u van diverse concrete voorbeelden voorzien om deze uitspraak toe te lichten. Een selectie vaan voorbeelden is in bijlage B beschreven. Hierover hebben wij uiteraard meerdere malen zowel met de leerkrachten als met de directie contact gehad. Veelal op ons initiatief, een proactieve houding heeft de school daarbij niet getoond. Een van de resultaten van deze gesprekken, is dat er nu een pilot Rots en Water wordt uitgevoerd in de groepen 5.

Alle positieve intenties ten spijt heeft een dergelijke geïsoleerde aanpak niet geleid tot een betere, veiliger situatie voor de leerlingen. Integendeel, de situatie escaleert. Recent is een leerling uit groep 5b vertrokken omdat het pesten langdurig aanhield. Een aantal van ons is momenteel in gesprek met een andere school om hun kinderen over te plaatsen. Bij al deze scholen blijken meerdere leerlingen van de Lidwinaschool op de wachtlijsten te staan. Uit groep 5 zijn vorig jaar zoveel leerlingen vertrokken dat er nu nog maar één groep 6 is in plaats van twee. Dit heeft onze indruk, dat er schoolbreed het één en ander aan schort, bevestigd.

Wij constateren dat een schoolbrede visie en aanpak op het gebied van sociaal-emotionele veiligheid op de Lidwinaschool ontbreekt. Er is geen meetinstrument voor sociaal emotionele ontwikkeling. Ook is er geen visie noch een beleid op het gebied van sociale competentie. Meerdere leerkrachten beschikken niet over voldoende vaardigheden op dit gebied en/of worden niet voldoende ondersteund door effectieve protocollen en methoden. Een gericht stappenplan dat in het uiterste geval uitmondt in gedwongen hulpverlening, schorsing of verwijdering van leerlingen ontbreekt. Ook is het voor ons onduidelijk in hoeverre er een incidentenregistratie plaatsvindt en of er een exit-analyse wordt uitgevoerd. Bovendien is de school niet in staat gebleken om duidelijke grenzen te stellen en voldoende hulp in te schakelen. Daarmee schiet de school ook tekort in de ondersteuning van leerlingen die ernstige gedragsproblemen vertonen.

Tot slot de communicatie. De school communiceert niet open en pro-actief met ouders over het pestgedrag in de klas. In onze ervaring zijn het steeds de ouders die signaleren en contact met de school moeten zoeken. Onze ervaring is daarnaast dat de school zelfs probeert om de communicatie tussen ouders over wat er wel/niet goed loopt af te remmen. Enkelen van ons zijn hiervoor zelfs bij de directeur ‘op het matje geroepen’. Verzoeken om een ouderavond over pesten op school zijn afgewezen. Op dit punt lijkt ouderbetrokkenheid niet gewaardeerd te worden.

Wij maken ons ernstige zorgen om het welzijn van onze en andere kinderen op de Lidwinaschool. Wij doen bij deze een beroep op artikel 3 van de Arbo (Arbeidsomstandigheden)-wet. Dit artikel verplicht iedere werkgever, dus ook een schoolbestuur, maatregelen te treffen inzake alle mogelijke ongewenste omgangsvormen tussen de verschillende schoolgeledingen. Alhoewel de strekking van deze wet al in 1980 voorzag in het onderwerp pesten, wordt dit probleem in de nieuwe versie van de wet met name genoemd. Tevens is in de nieuwe versie van de wet het principe van de omgekeerde bewijslast opgenomen. Moesten vroeger de ouders/verzorgers van gepeste leerlingen bewijzen dat hun leerling werd gepest, de nieuwe versie verplicht het schoolbestuur/de directie te bewijzen dat er geen sprake is (geweest) van pesten, in dit geval voor u een onmogelijke zaak. Aangezien de gevolgen van pesten voor kinderen aantoonbaar negatief zijn, kunnen wij niet anders dan u verantwoordelijk stellen voor de eventuele negatieve gevolgen van het pestgedrag en vragen wij u met klem het probleem serieus te nemen en goed beleid te gaan maken en/of een door alle schoolgeledingen vastgesteld beleid daadwerkelijk uit te voeren.

Uit de bijlagen blijkt ons inziens dat deze situatie al veel te lang bestaat en wij verwachten van u dan ook een aanpak die op korte termijn effect sorteert, opdat uiterlijk eind dit schooljaar:

  • alle leerlingen op deze school zich weer veilig, gezien en gewaardeerd voelen
  • alle leerkrachten voldoende zijn toegerust om een sociaal veilig klassenklimaat te scheppen en te handhaven • er voor alle situaties die de veiligheid van het klassenklimaat en/of van (één van) de leerlingen bedreigt een effectief protocol ligt (van signaleren tot maatregelen en verwijzingsmogelijkheden)
  • de Lidwinaschool een helder beleid heeft over sociaal-emotionele veiligheid en -ontwikkeling, waarin haar inzet om dit te garanderen expliciet wordt benoemd
  • dat dit beleid actief wordt uitgedragen door alle medewerkers van de school
  • dat de communicatie naar ouders pro-actief wordt en ouders als onmisbare samenwerkingspartner betrokken worden bij de (sociale) veiligheid op school.

Hoogachtend,

Moeder met kinderen in groep 5C en 3A
Moeder met kinderen in groep 3A en 7A

Meer artikelen over Blog