De regels voor een schorsing van school

Geplaatst door OCO op 1 augustus 2022
Een school kan een leerling schorsen als hij/zij zich niet aan de regels houdt. De regels en strafmaatregelen staan in de schoolgids of het leerlingenstatuut. De schorsingsprocedure voor het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs is wettelijk verankerd. Ouders kunnen tegen een schorsing in bezwaar gaan met een bezwaarbrief, waarna het schoolbestuur de beslissing heroverweegt.

Doelen en opvattingen op school

Op iedere school gelden regels waar leerlingen zich aan moeten houden. Deze regels moeten bijdragen aan een goed schoolklimaat en vloeien voort uit de doelstellingen van de school. Omdat elke school zijn eigen doelstellingen heeft op het gebied van burgerschap, ontwikkeling, veiligheid, samenleving en gedrag, verschillen de regels (voor schorsing) per school.

Strafmaatregel

Als een leerling zich niet aan de schoolregels houdt, kan het bevoegd gezag een strafmaatregel opleggen. Meestal gaat het om lichte straffen, zoals het schoolplein vegen of een uur nablijven. Soms gaat het bevoegd gezag over tot een zwaardere strafmaatregel, zoals een schorsing. Bijvoorbeeld als een kind doorgaat met hetzelfde gedrag. Of als een kind iets heeft gedaan wat de school niet kan corrigeren met een lichtere straf.

Scholen schorsen bijvoorbeeld bij:

  • herhaalde les-/ordeverstoring;
  • wangedrag tegenover leerkrachten en/of medeleerlingen;
  • gebruik van alcohol of drugs tijdens schooltijden.

Praktische informatie over situaties rond schorsing staat in: ‘Ik ben geschorst van school, help!’

Tip: Ga in gesprek

Door in gesprek te gaan, kunt u samen met de school in kaart brengen wat de reden kan zijn voor het gedrag dat heeft geleid tot de schorsing. Met de juiste ondersteuning en begeleiding kan een nieuwe schorsing worden voorkomen.

Regels schorsing in schoolgids en leerlingenstatuut

De regels over straffen en schorsen staan meestal in de schoolgids en/of het leerlingenstatuut. Als u vindt dat het schorsingsbeleid niet duidelijk is geregeld op school, dan kunt u aan de medezeggenschapsraad (MR) vragen om dit onderwerp te agenderen.

Schorsingsprocedure

Het schorsen van een leerling moet zorgvuldig worden uitgevoerd, omdat een schorsing gevolgen heeft voor de schoolloopbaan van de leerling. De school moet zich dan ook aan de regels van de schorsingsprocedure houden en zorgvuldig een feitenonderzoek uitvoeren.

Een zorgvuldige behandeling wordt verder gewaarborgd door de volgende proceselementen: het toepassen van hoor- en wederhoor overeenkomstig met artikel 12 Verdrag inzake de rechten van het kind, bezwaartermijn, beslistermijn, overwegingen en onderbouwing van de beslissing. Een weloverwogen procedure beschermt niet alleen de belangen van de leerling, maar zorgt er ook voor dat het schoolbestuur redelijke beslissingen neemt.

Regels schorsing in de wet

In de wet staan de volgende regels voor schorsing op school:

  • Het schoolbestuur kan een leerling voor ten hoogste één week (vijf schooldagen) schorsen.
  • Dit besluit wordt schriftelijk bekendgemaakt. Indien de leerling jonger dan 18 jaar is, maakt hetschoolbestuur de beslissing ook aan de ouders schriftelijk bekend.
  • Als het gaat om een schorsing langer dan één dag, dan moet de school de Onderwijsinspectie schriftelijk op de hoogte brengen van de schorsing met opgave van redenen.

Bovenstaande regels staan in de wetsartikelen:

In bezwaar tegen schorsing

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing om te schorsen, kunt u als eerst in gesprek met degene die de maatregel heeft opgelegd of de schoolleider. Als het gesprek niet naar tevredenheid is verlopen, kunt u een (bezwaar)brief sturen naar het schoolbestuur. In deze brief beschrijft u waarom u het niet eens bent met de schorsing en vraagt u het schoolbestuur de beslissing te heroverwegen.

De mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen een schorsing staat niet expliciet in de onderwijswetten. Ondanks dat er een wettelijke grondslag ontbreekt, stellen scholen ouders en leerlingen in de praktijk vaak wel in de gelegenheid om een bezwaarbrief op te sturen. De school kan vervolgens ouders en leerlingen uitnodigen om hun bezwaar mondeling toe te lichten in een hoorzitting.

Tip

Verzoek in de brief aan het schoolbestuur om uw bezwaar mondeling toe te lichten.

Meer artikelen over Redactie2021, Schorsing