De regels voor een schorsing van school

Geplaatst door OCO op 24 mei 2009
Scholen stellen eigen regels op die aansluiten bij hun schoolklimaat en doelstellingen. De school kan een maatregel opleggen, zoals een schorsing, wanneer een leerling zich niet aan de regels houdt. Deze regels zijn terug te vinden in de schoolgids of het leerlingenstatuut. De schorsingsprocedure voor het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs is wettelijk verankerd. Tegen de schorsing kan een bezwaarbrief worden opgesteld, waarna het schoolbestuur de beslissing heroverweegt.

Doelen en opvattingen op school

Leerlingen zijn zich bewust van hun gedragingen op school. Hierbij spelen algemeen geldende normen en waarden een rol. Scholen hebben daarnaast eigen gedragsregels ingevuld waar leerlingen zich aan dienen te houden. De regels van een school dragen bij aan een goed schoolklimaat en vloeien voort uit de doelstellingen van de school. Elke school kent zijn eigen doelstellingen op het gebied van burgerschap, ontwikkeling, veiligheid, samenleving en gedrag.

Strafmaatregel

Sommige leerlingen houden zich niet altijd aan de regels die gelden op school. In dat geval kan het bevoegd gezag (schoolbestuur) van de school een strafmaatregel opleggen. In eerste instantie zijn dit straffen zoals het schoolplein vegen of een uur nablijven. Wanneer uw kind echter doorgaat met hetzelfde gedrag, dan kan de school een schorsing opleggen. De school kan deze maatregel direct opleggen wanneer uw kind iets heeft gedaan wat niet gecorrigeerd kan worden met een lichtere maatregel.

Praktische informatie over situaties rond schorsing is te lezen in het artikel Ik ben geschorst van school, help!

Tip: Ga in gesprek

Door in gesprek te gaan, kunt u samen met de school in kaart brengen wat de reden kan zijn voor het gedrag dat heeft geleid tot de schorsing. Door de juiste ondersteuning en begeleiding kan een nieuwe schorsing worden voorkomen.

Schorsingsregels in schoolgids en leerlingenstatuut

De regels over het straffen en schorsen van leerlingen zijn bij de meeste scholen te vinden in de schoolgids en/of het leerlingenstatuut. Als u vindt dat het schorsingsbeleid niet duidelijk is geregeld op school, dan kunt u hiermee naar de medezeggenschapsraad (MR) en vragen om dit onderwerp te agenderen. Zie voor meer informatie hierover het artikel Wat doet de medezeggenschapsraad op school?

Scholen schorsen bij:

  • Herhaalde les-/ordeverstoring,
  • Wangedrag tegenover leerkrachten en/of medeleerlingen,
  • Gebruik van alcohol of drugs tijdens schooltijden.

Schorsingsprocedure

Het schorsen van een leerling moet zorgvuldig worden uitgevoerd, omdat een schorsing gevolgen heeft voor de schoolloopbaan van de leerling. De school moet zich dan ook aan de regels van de schorsingsprocedure houden en zorgvuldig een feitenonderzoek uitvoeren.

Een zorgvuldige behandeling wordt verder gewaarborgd door de volgende proceselementen: het toepassen van hoor- en wederhoor overeenkomstig met artikel 12 Verdrag inzake de rechten van het kind, bezwaartermijn, beslistermijn, overwegingen en onderbouwing van de beslissing. Een weloverwogen procedure beschermt niet alleen de belangen van de leerling, maar zorgt er ook voor dat het schoolbestuur redelijke beslissingen neemt.

De procedures voor de basis- en middelbare school verlopen op dezelfde wijze, maar hebben een andere vindplaats in de wet. De regels omtrent schorsing op de basisschool zijn opgenomen in artikel 40c Wet op het primair onderwijs (WPO), voor de middelbare school in artikel 13 Inrichtingsbesluit WVO en voor het speciaal basis- en voortgezet onderwijs in artikel 40a Wet op de expertisecentra (WEC):

  • Het schoolbestuur kan een leerling voor ten hoogste één week (vijf schooldagen) schorsen.
  • Dit besluit moet schriftelijk aan u en uw kind bekend worden gemaakt.
  • Als het gaat om een schorsing langer dan één dag, dan moet de school de Onderwijsinspectie schriftelijk op de hoogte brengen van de schorsing met opgave van redenen.

Bezwaarbrief

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing om te schorsen, kunt u als eerst in gesprek met degene die de maatregel heeft opgelegd of de schoolleider. Als het gesprek niet naar tevredenheid is verlopen, kunt u een (bezwaar)brief sturen naar het schoolbestuur. In deze brief beschrijft u waarom u het niet eens bent met de schorsing en vraagt u het schoolbestuur de beslissing te heroverwegen.

De mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen een schorsing is niet expliciet opgenomen in de onderwijswetten. Ondanks dat er een wettelijke grondslag ontbreekt, worden ouders en leerlingen in de praktijk door scholen vaak wel in de gelegenheid gesteld om een bezwaarbrief op te sturen en deze te beoordelen. Ouders en leerlingen kunnen worden uitgenodigd om hun bezwaar mondeling toe te lichten in een hoorzitting.

Tip

Verzoek in de brief aan het schoolbestuur om uw bezwaar mondeling toe te lichten.