De regels voor een schorsing van school

U moet er op kunnen vertrouwen dat de school de juiste procedure volgt in geval van schorsing. U vindt de regels hierover in de schoolgids. Als ouders heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de schorsing. Praktische informatie over situaties rond schorsing is te lezen in www.onderwijsconsument.nl/geschorst-van-school, hieronder wordt de regelgeving samengevat.

Strafmaatregel

Sommige kinderen houden zich door welke reden dan ook niet altijd aan de regels die gelden op
school. In dat geval kan het bevoegd gezag van de school een strafmaatregel opleggen. In eerste instantie zijn dit straffen zoals bijvoorbeeld het schoolplein vegen of een uur nablijven. Wanneer uw kind echter doorgaat met hetzelfde gedrag dan kan de school een schorsing opleggen aan uw kind. De school kan deze maatregel direct opleggen wanneer uw kind iets heeft gedaan wat niet gecorrigeerd kan worden met een lichtere maatregel.

Schoolgids en leerlingstatuut

De regels die de school hanteert wat betreft het straffen en schorsen van leerlingen moeten vermeld staan in de schoolgids en/of het leerlingstatuut. Het is belangrijk dat de school deze informatie helder aan u presenteert. Op deze manier weet u waar u aan toe bent en of de school juist handelt. Als u vindt dat de school niet duidelijk is over de procedure rondom het schorsen van leerlingen dan kunt u hiermee naar de medezeggenschapsraad (MR). Zie voor meer informatie hierover het artikel ‘Medezeggenschapsraad’.

Voorbeelden van zaken waardoor de school kan beslissen uw kind te schorsen zijn:
• Herhaalde les-/ordeverstoring,
• Wangedrag tegenover leerkrachten en/of medeleerlingen,
• Gebruik van alcohol of drugs tijdens schooltijden.

Procedure

Het schorsen van iedere leerling moet zorgvuldig uitgevoerd te worden. De school moet zich dan ook aan de regels van de schorsingsprocedure houden:
• Het bevoegd gezag kan een leerling voor ten hoogste één week (vijf schooldagen) schorsen (art. 13 lid 1 Inrichtingsbesluit WVO).
• Dit besluit moet schriftelijk aan u en uw kind bekend worden gemaakt (art. 13 lid 2 Inrichtingsbesluit WVO).
• Als het gaat om een schorsing langer dan één dag, dan moet de school de Onderwijsinspectie schriftelijk op de hoogte brengen van de schorsing met opgave van redenen (art. 13 lid 3 Inrichtingsbesluit WVO).

Bezwaar

U heeft het recht schriftelijk bezwaar te maken bij het bevoegd gezag van de school.
• Dit bezwaar moet uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van het schriftelijk besluit ingediend 
zijn (art. 6:7 Awb).
• Als u dit bezwaar indient terwijl uw kind geschorst is, dan kan uw kind alsnog de toegang
tot de lessen worden ontzegd (art. 6:16 Awb).
• U heeft het recht om gehoord te worden. In dit gesprek kunt u uw bezwaar mondeling toelichten (art. 7:2 lid 1 Awb).
• Het bevoegd gezag moet binnen zes weken na ontvangst een beslissing nemen op uw bezwaar (art. 7:10 lid 1 Awb).
• Als de schorsingsperiode voorbij is, wordt uw kind weer toegelaten tot de lessen.
• Gedurende de schorsingsperiode blijft de school wel verantwoordelijk voor het onderwijs van uw kind.

Vergelijkbare informatie over schorsing is te vinden op www.steunpuntpassendonderwijs.nl.

Informatie: schoolgids, leerlingstatuut
Beslissing: schoolbestuur
Bezwaar: schoolbestuur, klachtencommissie
Vindplaats: artikel 13 lid 1, 2 en 3 Inrichtingsbesluit WVO, artikel 6:7, 6:16, 7:2 lid 1 en 7:10 lid 1 Awb (Algemene wet bestuursrecht)