Komend schooljaar strengere exameneisen

Geplaatst door OCO op 9 augustus 2011

Vanaf komend schooljaar gaan nieuwe exameneisen gelden. De nieuwe exameneisen zijn een aanvulling op de bestaande exameneisen. De eisen gelden voor alle leerlingen op het voortgezet onderwijs die in het schooljaar 2011/2012 eindexamen doen.

De eisen

  • Vanaf het schooljaar 2011/2012 geldt voor alle leerlingen dat het gemiddelde cijfer van de vakken van het centraal examen voldoende moet zijn. Het gemiddelde cijfer moet ten minste 5,5 zijn.
  • Voor de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo wordt de bepaling geschrapt dat bij de berekening van het eindcijfer het schoolexamen (SE) twee keer meetelt. Net als bij de andere schoolsoorten krijgt het SE vanaf schooljaar 2011/2012 hetzelfde gewicht als het CE.
  • Vanaf schooljaar 2012/2013 mogen leerlingen op het havo en vwo naast bovengenoemde maatregel als eindcijfer nog maar één 5 halen voor wiskunde, Engels en Nederlands.

De aangescherpte exameneisen zijn bedoeld om het maximale uit een leerling te halen. Leerlingen die goed presteren op het schoolexamen worden gemotiveerd om die goede prestaties door te zetten op het centraal examen. Leerlingen die gemiddeld slecht presteren op het centraal examen krijgen geen diploma. Zo wordt de zogenaamde ‘zesjescultuur’ in het onderwijs aangepakt.

Door onvoldoende kennis van Engels, wiskunde en Nederlands struikelen leerlingen in het vervolgonderwijs. Met de zwaardere exameneisen zullen scholen en leerlingen zich extra moeten inspannen om goede resultaten te behalen. De nieuwe eisen vergroten de kansen van leerlingen in het vervolgonderwijs en verhogen de totale kwaliteit van het onderwijs.

Gevolgen voor leerlingen
De nieuwe exameneisen zijn voor leerlingen zwaarder en de kans dat meer leerlingen hierdoor zakken is groter. Docenten hebben een belangrijke taak om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de nieuwe exameneisen.

Voor leerlingen met dyslexie of dyscalulie en voor dove en slechthorende leerlingen bestaan al veel ondersteunende maatregelen. Wanneer uit een verklaring van een deskundige blijkt dat uw kind daar baat bij heeft, bestaat de mogelijkheid van extra examentijd of het voorlezen van het examen via een daisyspeler. Welke hulpmiddelen zijn toegestaan tijdens het centraal examen leest u op de website examenblad.nl.

Voor dove en slechthorende leerlingen is het leren van een taal moeilijk en het centraal examen Engels blijkt voor hen vaak een struikelblok. Het is in het belang van deze leerlingen om ze met optimale ondersteuning toch aan de nieuwe eisen te laten voldoen. Daarom wordt er in het kader van passend onderwijs met belangenorganisaties overlegd over de mogelijkheden deze groep leerlingen tegemoet te komen.

Mogelijke uitbreiding herkansingsmogelijkheid
Leerlingen mogen één vak herkansen in het tweede tijdvak (het herexamen) als ze in het eerste tijdvak niet in één keer slagen. Als gevolg van de zwaardere exameneisen loopt er nu een onderzoek naar een eventuele uitbreiding van de herkansingsmogelijkheden.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog