Maakt een klachtenprocedure bemiddeling onmogelijk?

Geplaatst door OCO op 22 juni 2007

Nee, bemiddeling en overleg om aan de klacht tegemoet te komen zijn ook nog mogelijk, en zelfs wenselijk, als er al een klachtenprocedure gestart is. De klachtenprocedure kan worden opgeschort om bemiddeling een kans te geven, en weer worden hervat als de bemiddeling geen resultaat heeft opgeleverd.

Dit blijkt uit een ‘ambtshalve’ toevoeging aan een advies van de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs van 1 februari 2005:

“In zijn algemeenheid acht de Commissie het onjuist wanneer een schoolbestuur de kansen op bemiddeling en onderling overleg niet benut met als enige argument dat een klager een klacht heeft ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. Er is geen enkel beletsel voor een schoolbestuur, noch van juridische, noch van principiële aard, een klager ook na de indiening van een klacht te benaderen met de vraag of deze nog ruimte ziet voor een gesprek teneinde in onderling overleg te onderzoeken of aan de klacht tegemoet kan worden gekomen. Als die vraag bevestigend wordt beantwoord kan een klager de LKC vragen de behandeling van de klacht tot nader order op te schorten. Dit laat onverlet het wettelijk recht van de klager om die vraag ontkennend te beantwoorden en in plaats van een bemiddeling de voorkeur te geven aan klachtbehandeling door de LKC.”
LKC, Uitspraaknr. 04.120-131-132

Hieruit kan ook afgeleid worden dat een klager niet door een schoolbestuur gedwongen kan worden een klachtenprocedure in te trekken als voorwaarde voor bemiddeling.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Rechten en plichten