Nieuwe Jeugdwet in 2015

Geplaatst door Floor Kaspers op 4 augustus 2014
De nieuwe jeugdwet geldt voor alle kinderen en jongeren en hun ouders die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien.

Voor wie?

Het gaat om kinderen en jongeren met een lichamelijke of zintuiglijke beperking, een verstandelijke beperking, kinderen en jongeren met een somatische beperking, gezinnen met opvoed- en opgroeiproblemen, kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek en jongeren die met kinderbescherming en/of reclassering te maken hebben.

Doelen

Met de Jeugdwet wil de regering:
– Meer aandacht voor preventie, en meer verantwoordelijkheid en eigen regie bij gezinnen, en beter benutten van de eigen kracht en het sociale netwerk van jongeren en gezinnen
– Kinderen en jongeren doen naar vermogen mee (participeren). Daarom normaliseren, ontzorgen en niet onnodig medicaliseren.
– Sneller jeugdhulp op maat, dicht bij huis, om zo het beroep op gespecialiseerde zorg te verminderen.
– Betere samenwerking rond gezinnen: één gezin, één plan, één regisseur.
– Meer ruimte voor professionals door de regeldruk serieus terug te dringen.

Jeugdhulp

De gemeente is met ingang van 2015 verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van de verschillende vormen van jeugdhulp en van gecertificeerde instellingen:
– alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz en jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg)
– de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen
– de uitvoering van de jeugdreclassering.

Toegang

Nieuw is ook dat de gemeente straks verantwoordelijk is voor de toegang tot de zorg en deze moet organiseren. Indicatiestelling door Bureau jeugdzorg en CIZ komt te vervallen. Het College van B&W wordt verantwoordelijk, maar in de meeste gemeenten zal het College deze verantwoordelijkheid delegeren. In Amsterdam gaan bijvoorbeeld ouder- en kindteams aan de slag met de toegang.  Ook de huisarts, medisch specialist en jeugdarts kunnen direct naar jeugdhulp doorverwijzen.

Jeugdhulp in Amsterdam

In Amsterdam zal de nieuwe hulp flexibel worden georganiseerd. Onderdelen van de nieuwe manier van organiseren zijn: een digitaal platform, de ouder- en kindteams en Samen DOEN-teams, het flexibele aanbod, en de gespecialiseerde stedelijke en regionale voorzieningen. In de notitie van de gemeente Koersbesluit om het kind is hier meer over te lezen.

Ouder- en kindteams

De ouder- en kindteams in Amsterdam zijn er voor alle jeugdigen en hun ouders en andere opvoeders, zoals andere familieleden of leerkrachten.  De ouder- en kindteams bieden direct toegankelijke zorg voor alle jeugdigen en gezinnen. Ze doen dit op het brede terrein van jeugdgezondheidszorg, opvoed- en opgroei- ondersteuning, jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-VB. Verschillende expertise wordt bij elkaar gezet in één team.
De ouder- en kindteams hebben de volgende kerntaken:
1. Monitoren, screenen en vaccineren
2. Versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, in de kinderopvang, op scholen en in buurten
3. Ondersteuning bieden
4. Signaleren, analyseren en toeleiden naar en zicht houden op aanvullende hulp

Op de website van de gemeente leest u meer over de invoering van de Jeugdwet in Amsterdam

Meer artikelen over Jeugdhulp