Wie is verantwoordelijk voor zorg op school?

Geplaatst door Floor Kaspers op 8 mei 2015
Met de komst van passend onderwijs, de nieuwe Jeugdwet en de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ) is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor zorg op school. Wat doet de school, wat doet de gemeente, en wat is er landelijk geregeld?

Nieuwe wetten

De afgelopen jaren zijn er verschillende nieuwe wetten van kracht geworden. Op 1 augustus 2014 is gestart met passend onderwijs. Op 1 januari 2015 ging de nieuwe Jeugdwet en de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ) in. Ook de Zorgverzekeringswet werd aangepast. Al deze wetten vormen samen de puzzel van passende zorg en ondersteuning, thuis en op school.

Passend onderwijs

Met de komst van passend onderwijs zijn scholen zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning die te maken heeft met onderwijs, met het leren zelf. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ondersteuning voor leerlingen die moeilijk leren, of juist hoogbegaafd zijn. Ook gaat het om kinderen die vanwege bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis lastiger leren in de klas. Scholen organiseren deze ondersteuning zelf als het makkelijk in te passen is. Dit heet de basisondersteuning. Voor extra ondersteuning, werken de scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Ambulante begeleiding, aangepast lesmateriaal, extra ondersteuning in de klas, speciaal onderwijs: het valt onder passend onderwijs.

Jeugdwet

Onder de nieuwe Jeugdwet valt ondersteuning die niet direct met onderwijs te maken heeft. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Voorbeelden van de ondersteuning zijn dagbesteding voor kinderen die niet naar school kunnen, individuele begeleiding voor kinderen met bijvoorbeeld autisme of een verstandelijke beperking. Ook opvoedondersteuning, jeugdbescherming en Geestelijke Gezondheidszorg voor kinderen en jongeren valt onder deze wet.
Meestal vindt de hulp vanuit de Jeugdwet niet plaats op school. Immers, een leerling zit op school om te leren, en de ondersteuning bij leren valt onder passend onderwijs. Er zijn echter een aantal situaties waarin de gemeente vanuit de Jeugdwet toch verantwoordelijk is voor zorg op school. Als een leerling continu toezicht nodig heeft in de klas om te kunnen functioneren, kan dit onder de Jeugdwet vallen. Ook als een kind persoonlijke verzorging nodig heeft omdat hij bijvoorbeeld incontinent is, is de gemeente hier meestal verantwoordelijk voor.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet Langdurige Zorg is de opvolger van de AWBZ, en wordt net als de AWBZ uitgevoerd door het Zorgkantoor. De WLZ is voor kinderen van belang die een ernstige en langdurige beperking hebben. Vaak gaat het om kinderen met zowel een lichamelijke als een verstandelijke beperking. Je leest meer over de afbakening en de WLZ op de website van de overheid over langdurige zorg.

Zorgverzekeringswet

Zorg voor kinderen die een ernstige medische problemen of beperking hebben, vallen onder ‘Intensieve Kindzorg’ en zorgverzekeraars zijn hier verantwoordelijk voor. Het gaat dan vaak om een combinatie van verpleging, verzorging en begeleiding. Deze zorg kan ook op school nodig zijn.

PGB?

Voor deze nieuwe wetten geldt, met uitzondering van passend onderwijs, dat de hulp georganiseerd kan worden met een Persoonsgebonden Budget (PGB) of door middel van de directe inzet van een instelling (Zorg in Natura). Er zijn per wet verschillende regels om in aanmerking te komen voor een PGB. De PGB’s worden met ingang van 2015 beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Meer informatie over het PGB lees je hier.

Kom je er niet uit?

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 zijn er onderwijszorgconsulenten aan de slag gegaan. Zij kunnen ouders ondersteunen wanneer ze vastlopen bij het afstemmen van zorg en onderwijs. Meer over de onderwijszorgconsulenten lees je op de website van de onderwijsconsulenten.

Voor informatie over de manier waarop de zorg voor kinderen en jongeren in Amsterdam is georganiseerd kijk je op de website van de gemeente.