Ouder- en jeugdsteunpunten in elk samenwerkingsverband

Geplaatst door Floor Kaspers op 15 juli 2021
In ieder samenwerkingsverband komt een onafhankelijk ouder-en jeugdsteunpunt. Er is een werkgroep, waar OCO in zit, die een leidraad voorbereidt. Deze leidraad geeft duidelijkheid over welke functies deze steunpunten moeten vervullen en komt in september 2021 uit. Aan de hand van de leidraad wordt de werkwijze in Amsterdam verder uitgewerkt

Een steunpunt passend onderwijs in ieder samenwerkingsverband

Van alle samenwerkingsverbanden wordt verwacht dat zij een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt inrichten. Dit heeft de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aangekondigd in de “kamerbrief-evaluatie-en-verbeteraanpak-passend-onderwijs (2)” Deze steunpunten richten de samenwerkingsverbanden in samenwerking met, regionale vertegenwoordigers van, leerlingen en ouders in. Samenwerkingsverbanden zoeken aansluiting bij bestaande regionale initiatieven en mogen van de diensten van deze initiatieven gebruik maken. In het laatste geval blijft het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de informatieverstrekking en steun aan ouders en jeugd.

Werkgroep en afstemming

Een werkgroep van vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, ouderorganisaties en jongerenorganisaties werkt op dit moment aan een praktische leidraad voor de vorming en organisatie van de ouder- en jeugdsteunpunten. De steunpunten zijn bedoeld voor ouders én voor leerlingen. Zo praat onder andere LAKS mee over de vraag hoe dit het beste kan worden vormgegeven. De werkgroep stemt regelmatig af met de eigen achterban, maar haalt ook input op bij andere partners zoals onderwijsconsulenten. OCO neemt deel aan deze werkgroep en deelt ervaringen uit Amsterdam over de behoeften van ouders en leerlingen.

Leidraad

De leidraad geeft aan welke functies de ouder- en jeugdsteunpunten moeten vervullen, welke niet en aan welke voorwaarden de steunpunten moeten voldoen. De leidraad helpt bij het proces om te komen tot een ouder- en jeugdsteunpunt en doet recht aan de verschillende startposities van samenwerkingsverbanden. Met de leidraad kunnen samenwerkingsverbanden hun ontwikkelstappen naar een ouder- en jeugdsteunpunt toetsen en wordt helder welke aandachtspunten van belang zijn mee te nemen. Het streven is om de leidraad in september aan te bieden aan alle samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Vanaf dat moment kan de vorming van ouder- en jeugdsteunpunten in heel het land verder opgepakt worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de samenwerkingsverbanden.

Steunpunt in Amsterdam

In Amsterdam bestaat de unieke situatie in Nederland dat er reeds een plek is waar ouders en leerlingen terecht kunnen met al hun vragen over onderwijs: OCO. Ieder jaar beantwoordt OCO honderden vragen van ouders en leerlingen over passend onderwijs. Ook biedt de website van OCO uitgebreide informatie over passend onderwijs in Amsterdam. Het ministerie van OCW biedt ruimte voor aansluiting bij bestaande organisaties, zoals bij OCO in Amsterdam. In eerste contacten hebben de samenwerkingsverbanden de positie van OCO hierin erkend. Aan de hand van de leidraad zal dit in Amsterdam verder worden uitgewerkt.

Oproep: actieve ouders en leerlingen die mee vorm willen geven aan het steunpunt

Inbreng van actieve ouders en leerlingen in Amsterdam is erg welkom bij de verdere uitwerking van het steunpunt in Amsterdam. Zo komt OCO graag in contact met Amsterdamse initiatieven van ouders en leerlingen die mee willen denken. Wil je ideeën hierover kwijt of je lokale initiatief bij ons onder de aandacht brengen? Stuur een mail naar info@onderwijsconsument.nl met als onderwerp ‘steunpunt’.

Meer artikelen over Blog