Diversiteitsraad: segregatie omzeild via omweg

Geplaatst door OCO op 10 november 2008

Doorlopende of doodlopende leerwegen? Een advies over in- en doorstroom in het onderwijs
Er stromen twee keer zoveel allochtone jongeren als autochtone jongeren via de lange route van vmbo en mbo het hoger onderwijs in. Deze succesvolle doorlopende leerweg kost meer tijd en inspanning van de betrokkenen dan de gebruikelijke havo-hbo- of vwo-hbo-route. Een onjuiste inschatting van de potentie van deze leerlingen in het basisonderwijs is daarvan de oorzaak, constateert de Adviesraad Diversiteit en Integratie in een vandaag uitgebracht advies.

Eerdere adviezen Diversiteitsraad over onderwijs
Dit is het laatste advies van het drieluik over onderwijs dat vandaag aan wethouder Asscher wordt aangeboden en gepresenteerd aan het onderwijsveld. Het eerste advies ging over de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs en veroorzaakte landelijke ophef door de constatering van afwijkende schooladviezen voor allochtone leerlingen. Het tweede advies, ‘Het vmbo werkt!’, ging over de hoopvolle ontwikkelingen in het vmbo. Dit derde advies gaat over de lange leerroute die veel allochtone leerlingen doorlopen om uiteindelijk op hbo- of universitair niveau af te studeren.

Aanbevelingen
De adviesraad doet elf concrete aanbevelingen om de schoolcarrière van allochtone jongeren beter te doen verlopen:

 • extra waardering en beloning van docenten in het primair onderwijs die over een goede kennis van de culturele en sociaaleconomische achtergronden van allochtone leerlingen beschikken;
 • het tegengaan van onderadvisering van allochtone leerlingen met havo/vwo Cito-scores door basisschoolleerkrachten;
 • het betrekken van het totale ontwikkelingspotentieel van de leerling bij het basisschooleindadvies;
 • het mogelijk maken van met maatwerk doubleren in het voortgezet onderwijs waardoor afstroom en uitstroom worden voorkomen;
 • het voorkomen van de uitval uit mbo niveau 1 en 2 door een nauwere samenwerking tussen vmbo en mbo te faciliteren in alle sectoren en op alle scholen;
 • het voorkomen van te veel wisselen tussen opleidingen door een tijdige en betere oriëntatie op de arbeidsmarkt;
 • het bevorderen van het terugleiden naar een opleiding van jonge ongekwalificeerde (allochtone) werknemers door de werkgevers;
 • maatregelen opdat allochtone leerlingen op mbo niveau 1 en 2 vaker de BBL-opleidingen (met een dienstverband) kunnen volgen;
 • begeleiding van mbo- en hbo-studenten die in hun eigen levensonderhoud én dat van hun gezin moeten voorzien;
 • het betrekken van succesvolle allochtone jongeren bij het bestuur en de inrichting van de stad;
 • het structureel ondersteunen van huiswerkbegeleiding- en mentorprojectorganisaties.

Het advies wordt onderbouwd door twee onderzoeken die de adviesraad heeft laten verrichten: ‘Amsterdamse leerlijnen in beeld’ van het Max Goote Kenniscentrum en ‘Mentorprojecten in Amsterdam’ van de Stichting Voorbeeld.

Meer artikelen over Blog