Basisscholen doen het beter en publiceren gegevens in Spiegel PO 2009-2010

Geplaatst door OCO op 9 december 2010
Amsterdamse basisscholen zijn beter gaan presteren en bereid meer kwaliteitsgegevens te publiceren. Maar terwijl inmiddels ruim de helft van de Amsterdamse leerlingen naar havo of vwo gaat, is nog steeds minder dan de helft van de scholen in staat aan alledrie de Asschernormen te voldoen. Dit blijkt uit de gegevens die scholen en gemeente vandaag bekend maakten en die ook gepubliceerd werden in Het Parool.

Meer transparantie

Het is voor het eerst dat het merendeel van de schoolbesturen hun gegevens in een gezamenlijk rapport openbaar maakt. In die Spiegel Primair Onderwijs staan naast resultaten van Cito- en anderen toetsen bijvoorbeeld ook hoeveel kinderen naar het speciaal onderwijs werden verwezen, hoeveel leerlingen op een school geld voor extra zorg krijgen en hoeveel leerlingen laag opgeleide ouders hebben.

Samenwerking schoolbesturen en gemeente

Dat scholen publiekelijk verantwoording over hun resultaten afleggen is bijzonder. Zeker tegen de achtergrond van de eerdere ruzie tussen de schoolbesturen en wethouder Lodewijk Asscher toen de wethouder de resultaten van scholen tegen hun zin openbaar maakte en zijn eigen ‘Asschernorm’ oplegde. De scholen eisten in een brief aan minister Ronald Plasterk van Onderwijs dat hij de wethouder zou terugfluiten, meer over dit conflict wat zich afspeelde in 2009 is terug te lezen in Het Parool. Inmiddels is de ruzie beslecht en werken schoolbesturen en gemeente weer samen.

Kwaliteitsverbetering

De kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs ging de afgelopen jaren vooruit. Het aantal scholen dat van de inspectie het predicaat zwak of zeer zwak kreeg, is gedaald van 33 in maart 2009 naar 23 eind 2010. In 2008 waren er nog 42 zwakke of zeer zwakke basisscholen.

Asschernorm blijft lastig

De Asschernorm (officieel niet meer dan een ‘ambitie’) gaat verder dan de minimumeisen van de onderwijsinspectie: maximaal twintig procent van de leerlingen kan niet meedoen aan de Cito-toets (en gaat naar praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning, lwoo), een kwart van de leerlingen gaat naar havo of vwo en de gemiddelde Cito-score ligt op het niveau dat nodig is om naar vmbo-t te kunnen. Van de 197 scholen voldoen nu 87 aan alle drie de Asschernormen, één meer dan vorig jaar. 65 scholen voldoen nu aan twee van de drie eisen, dat waren er 52. Het aantal scholen dat aan geen van de drie eisen voldoet, is van 27 naar 17 geslonken.

Verbeteraanpak

De gemeente biedt scholen hulp aan bij het verbeteren van de kwaliteit. Onderwijsexperts kunnen leerkrachten, directeuren en hun besturen concrete tips en adviezen geven, voor directeuren zijn speciale lesprogramma’s. Asscher hoopt dat ouders van kinderen op zwakke scholen, die geen hulp accepteren, daar bij hun directie op aandringen. Asscher wil samen met de scholen volgend jaar nieuwe normen introduceren, waarbij duidelijker wordt wat scholen toevoegen aan het niveau waarmee een kind de school binnenkwam.

Scholenoverzicht in Het Parool

Het Parool maakte een overzicht met per school de citoscores uit 2009 en 20010, uitstroom naar praktijkonderwijs of lwoo, uitstroom naar havo of vwo, aantal leerlingen in groep 8, deelname aan de verbeteraanpak, kwaliteitsoordeel van de inspectie en segregatie (schoolpopulatie te wit of te zwart in verhouding met de buurt).

Download

Spiegel Primair Onderwijs 2009-2010

Meer artikelen over Blog