Studieloopbaanbegeleiding in het mbo

Studieloopbaanbegeleiding is een belangrijk onderdeel van een beroepsopleiding. Een studiecoach of studieloopbaanbegeleider helpt bij het maken van studiekeuzes en persoonlijke ontwikkeling van de student. Het leerproces van de student leidt tot inzicht in de eigen kwaliteiten en ambities. Het resultaat word opgezet in loopbaancompetenties. Als dit eenmaal bekend is kan de student gaan werken aan het ontplooien van deze kwaliteiten en ambities. Ondersteund door in een zo passend mogelijke leeromgeving en toekomst op de arbeidsmarkt. In dit artikel lees je waar een studieloopbaanbegeleider en student aan werken.

Wat doet een studiecoach?

De studiecoach begeleidt studenten tijdens zijn studie. Daarom is de studiecoach is de tussenpersoon tussen de huidige school en de studenten. Deze persoon communiceert met de studenten. Vooral ook over problemen over de studie of persoonlijke problemen van de student. De studiecoach overlegt soms met collega’s. De studiecoach blijft altijd het eerste aanspreekpunt. Op sommige scholen is er geen studiecoach, maar een studieloopbaanbegeleider. Dit is toegestaan. Scholen zijn wel verplicht om mogelijkheden te bieden voor studiekeuze- en voorlichting (art. 1.3.5 onder c WEB).

Leren en loopbaan

Bij studieloopbaanbegeleiding gaat het om twee kerntaken: leren én loopbaan. Vaardigheden voor je beroep (leren), keuzes voor je loopbaan (loopbaan) en burgerschap komen terug in studieloopbaanbegeleiding. Een student wordt daardoor tijdens de examens op deze onderdelen getoetst. Dit valt onder een kwalificatie document. De kernpunten zetten studenten aan tot:

  • meer vraagsturing
  • reflectie op eigen ervaringen en eigen handelen
  • zelfstandig en competentiegericht leren
  • een goede doorstroom van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo

Van mentor naar coach

Onderwijs gericht op specifieke vaardigheden vragen niet alleen om een andere manier van leren, maar ook om een andere manier van begeleiden. Van docenten in het mbo wordt daarom verwacht dat zij een begeleidende en coachende rol innemen voor de student. Minder als mentor, meer als coach. De studiecoach krijgt een assisterende taak. Scholen mogen dit zelf invullen. Bij het ontwikkelingen van vaardigheden staat de studiecoach centraal die de student begeleidt en ondersteunt.

Competenties

In de huidige maatschappij ontstaan nieuwe beroepen. Werknemers wisselen meerdere malen van baan. Studenten ontwikkelen en leren daardoor vaardigheden: competenties. Hierdoor wordt het toekomst op de arbeidsmarkt vergroot. Er worden vijf loopbaancompetenties gehanteerd die nodig zijn om invloed uit te kunnen oefenen op de eigen loopbaan. Deze vijf loopbaancompetenties zijn gekoppeld de kerntaken. Daarbij gaat het namelijk om:

  • vaardigheden (waar ben ik goed in?)
  • motievenreflectie (wat wil ik?)
  • manieren van werk (hoe kan mijn werkplek eruit zien?)
  • loopbaan (hoe maak ik keuzes?)
  • netwerken (hoe leg en onderhoud ik contacten op de arbeidsmarkt?)